Scieżka rowerowa Umultowska-Połabska


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Scieżka rowerowa Umultowska-Połabska
Skrócony opis projektu
Ścieżka rowerowa łącząca Kampus UAM Morasko z pętlą tramwajową na ulicy Połabskiej.
Opis projektu

Proponowana ścieżka jest szlakiem komunikacyjnym łączącym Morasko z Winogradami. Ze względu na szerokie, niezagospodarowane pasy zieleni wzdłuż ulic Umultowskiej i Połabskiej, możliwe jest wytyczenie jej bez zmniejszania przestrzeni dla samochodów. Możliwa jest realizacja części trasy do wysokości środków.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Umultowska (od torów kolejowych przy ul. Bronisława) do pętli tramwajowej przy ul. Połabskiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szeroki pas zielony wzdłuż ul. Umultowskiej i Połabskiej, umożliwa wygospodarowanie miejsca bez ograniczenia szerokości ulicy.
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Umultowa, Moraska, Naramowic, Piątkowa i Winograd, Studenci UAM, uczniowie winogradzkich szkół, Poznaniacy - rekreacja w Żurawińcu

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Umożliwia alternatywną i bezpieczną jazdę rowerem wzdłuż zakorkowanej ulicy Umultowskiej. Trasa ta połączy Winogrady, Piątkowo i Morasko, będzie też na dłuższym odcinku dogodnym szlakiem wycieczkowym pomiędzy rezerwatem Żurawiniec a Cytadelą. Pomiędzy budynkami uniwersytetu i pętlą tramwajową na ul. Połabskiej nie ma obecnie bezpośredniego połączenia komunikacyjnego więc w znacznym stopniu umożliwi tani i ekologiczny sposób na dojazd i być może przyczyni się do ograniczenia ruchu samochodowego w tej części miasta. Ze względu na bliskość terenów zieleni będzie atrakcyjna dla wszystkich Poznaniaków. Trasa ta umożliwi bezkolizyjny przejazd rowerów w kierunku Wartostrady przy Parku Szelągowskim. Infrastruktura rowerowa w obrębie Piątkowa nie rozbudowuje się.


NOTATKA GP z dnia 28.06.17r.: na podstawie korespondencji jednostki merytorycznej (ZDM) z Wnioskodawcą zmieniono koszt projektu na 2 mln, przekwalifikowano projekt na ogólnomiejski oraz dopisano, że możliwa jest realizacja części trasy do wysokości środków.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
oznakowanie drogowe, nawierzchnia, oświetlenie, kosze na śmieci 2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
mapa z przebiegiem ścieżki trasa.png
zdjęcie odcinek od ul.Opieńskiego foto1.png
zdjęcie odcinek na wysokośći os. B. Śmiałego foto2.png
zdjęcie odcinek na wysokości ulicy foto3.png
zdjęcie odcinek na wysokości ul. Połabskiej foto4.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Katarzyna Walkiewicz

Adres email

kasia.walkiewicz@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja, tj. ulica Umultowska jest w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 26.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Hanna Dobrowolska, Władysław Gała, Edwin Klorek, Hanna Makowska, Paweł Matuszak, Przemysław Świtała Uchwała nr 51/II/2017 Zarządu Osiedla Morasko-Radojewo z dnia 11 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Elżbieta Grzegorek, Tomasz Klemenczak, Michał Kucharski, Eleonora Mikołajczyk-Winiarska, Paweł Nowak, Elzbieta Skrzypczyńska, Paweł Sowa, Maciej Stachowiak, Alicja Staniszewska, Anna Wachowska-Kucharska – uchwała nr XXXIV/187/II/2017 Rady Osiedla Naramowice z dnia 12 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Ewa Bronikowska, Elżbieta Ławicka, Dariusz Olejniczak, Przemysław Renn, Bartosz Smektała, Łukasz Strażyński, Arkadiusz Szymański, Grzegorz Wysocki Uchwała nr XXVIII/114/II/2017 Rady Osiedla Nowe Winogrady Południe z dnia 5 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Bartosz Werner, Jan Muczek, Agnieszka Adamczak ; Uchwała Zarządu nr 14/II/2017 Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ z dnia 10.09.2017
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Łoś, Jan Sobczak, Edward Szczepanowski, Arkadiusz Białek; Uchwała Nr 20/IV/2017 Zarządu Osiedla Piątkowo z dnia 5 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Błaszczak, Stanisława Ciszewska, Ewa Fabiańska, Stanisława Ferenc, Józef Kapustka-Czech, Patryk Marciniak, Izabela Skrobisz-Pajor, Jan Strzelecki, Edmund Śniadek, Beata Walczak; Uchwała nr XXIX/116/VII/2017 Rady Osiedla Umultowo z dnia 12 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.