Tu Radio Winogrady ...


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Tu Radio Winogrady ...
Skrócony opis projektu
Wdrożenie w pracy pedagogicznej w ZSZ nr 2 dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie radiowęzła szkolnego.
Opis projektu

Projekt "Tu Radio Winogrady" zakłada stworzenie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu przy ul. Żniwnej (dalej: ZSZ nr 2) radiowęzła, który będzie stanowił ważne narzędzie w pracy pedagogicznej z osobami z problemami w nauce oraz osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Uczniowie ZSZ nr 2 bardzo często pochodzą z bardzo zaniedbanych wychowawczo środowisk. Status materialny ich rodzin często nie pozwala na realizację nawet podstawowych potrzeb. Projekt musi zatem zakładać realizacje działań o charakterze wychowawczym, który jest w tym przedsięwzięciu najbardziej istotny.

W aspekcie wychowawczym projekt zakłada utworzenie zespołu redakcyjnego szkolnego RADIA WINOGRADY, który będzie pracował pod kierunkiem nauczyciela. Zespół redakcyjny będzie prowadził działania w oparciu o samodzielnie przygotowany regulamin, który zostanie zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Dzień szkolnego radiowęzła posiadać będzie ramówkę: - informacje ogólne: data, imieniny, pogoda, wycieczki klasowe, ogłoszenia itp - szkolny serwis informacyjny i sprtowy (newsy, nieobecni nauczyciele, itp) - planowane imprezy, sprawozdania z imprez szkolnych, - spotkania z rodzicami, - informacje o konkursach, olimpiadach, zawodach szkolnych, - koncert życzeń, - listę przebojów, - prezentowanie ulubionej muzyki uczniów.

Redakcja będzie przywiązywała szczególną troskę, aby treść programów nie zawierała zwrotów wulgarnych, rasistowskich, obraźliwych bądź godzących w uczucia innych osób.

W aspekcie dydaktycznym projekt zakłada współpracę ze szkolnymi kołami zainteresowań, realizację audycji popularyzujących wiedzę zawodową (wywiady z przedsiębiorcami reprezentującymi branże objęte kształceniem zawodowym w szkole), dbanie o przestrzeganie kultury języka polskiego, pobudzanie postaw proprzedsiębiorczych oraz etyki zawodowej, prezentowanie osiągnięć uczniów uczestniczących w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

W aspekcie technicznym projekt zakłada: - utworzenie oraz wyposażenie specjalnego studia radiowego dla szkolnego radiowęzła, - zakup i montaż głośników peryferyjnych w izbach lekcyjnych, głównych ciągach komunikacyjnych oraz innych pomieszczeniach szkolnych, - wyposażenie studia radiowego w specjalistyczny sprzęt. - remont studia radiowego.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań, ul. Żniwna 1

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu

Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym kształcący się w klasach specjalnych oraz osoby wykazujące specyficzne trudności w nauce, kształcące się w klasach terapeutycznych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt "Tu Radio Winogrady" to sposób na pobudzenie kreatywności i otwartości uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu specjalizującej się w kształceniu zawodowym uczniów z problemami w nauce oraz niepełnosprawnych intelektualnie.

Uczniowie w ramach projektu "Tu Radio Winogrady" będą mogli podzielić się doświadczeniami i przedstawić pomysły na ciekawe inicjatywy. Oprócz muzyki, która umila czas podczas przerw, na antenie radiowęzła będą toczyć się ciekawe rozmowy z nauczycielami i uczniami. Będą cykliczne audycje o charakterze informacyjnym, ale również programy edukacyjne. Radiowęzeł to miejsce, w którym będzie się o tym wszystkim informować.

Pokażmy, że radio to pasja, która uczy pracy w grupie, odpowiedzialności, kreatywności, komunikatywności, tolerancji i otwartości. Pozwala na rozbudzanie zainteresowań oraz wdrażanie w życie własnych pomysłów.

Redakcja szkolnego radia nawiąże też współpracę z portalami, które zostały stworzone z myślą o redakcjach szkolnych radiowęzłów, aby promować i rozwijać pasję młodych ludzi.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Montaż listew i okablowania bez montażu głośników. 16 925
Zakup i montaż jednostki centralnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz wyposażeniem studia radiowego: - Jednostka centralna (wzmacniacz) – 10.000 zł brutto - Głośniki naścienne z regulacją (45 szt.) – 9.500 zł brutto - Mikrofon (1 szt.) – 500 zł brutto Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem - 4.900 zł brutto Montaż głośników – 2.500 zł brutto - Konfiguracja sytemu i sprawdzenie działania – 1.000 zł brutto - Wyposażenie studia radiowego (meble) – 5.500 zł brutto RAZEM: 33.900 zł brutto 33 900
SUMA: 50 825
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Kosztorys prac remontowowych (kosztorys 1).. tu_radio_winogrady_kosztorys_1.pdf
Kosztorys wyposażenia studia radiowego (kosztorys 2). tu_radio_winogrady_kosztorys_2.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Andrzej Maciejak

Adres email

administrator@zsz2.poznan.pl

Telefon

618200992

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, zastępca dyr. WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 50 825 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 60 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maria Adamczewska, Alicja Arndt, Zbigniew Arndt, Andrzej Baranowski, Janusz Bielak, Zofia Charłampowicz-Jabłońska, Mara Jurczyszyn, Halina Owsianna, Katarzyna Owsianna, Małgorzata Ptak-Adamczewska, Aleksandra Soniewicka, Alicja Świtała, Janusz Wolski – uchwała nr XVIII/75/VII/2017 Rady Osiedla Stare Winogrady z dnia 11 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.