Przysposobić do pracy!


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Przysposobić do pracy!
Skrócony opis projektu
Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pracownie przysposabiające uczniów niepełnosprawnych intelektualnie do pracy.
Opis projektu

W ramach projektu PRZYSPOSOBIĆ DO PRACY planuje się przekształcić sale dydaktyczne w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu w nowoczesne pracownie do kształcenia modułowego młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Zmodernizowane pracownie staną się ważnym elementem stymulującym aktywizację zawodową absolwentów, samodzielność i zaradność życiową oraz przygotowywanie do pełnienia określonych ról społecznych. W konsekwencji tych działań absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy, przede wszystkim w prostych, ale bardzo potrzebnych zawodach pomocniczych.

Aby móc powyższe cele osiągnąć niezbędne jest zmodernizowanie istniejącej bazy. Dotychczas wykorzystywane pomieszczenia nie spełniają odpowiedniej funkcji i wymagają remontu i wyposażenia w specjalistyczny sprzęt.

W ramach realizacji projektu będą podjęte następujące działania.

 • modernizacja sali lekcyjnej (02) na potrzeby pracowni biurowej,
 • modernizacja szatni szkolnej (03),
 • modernizacja sali lekcyjnej (04) na potrzeby pracowni ogrodniczo-bukieciarskiej,
 • modernizacja sali lekcyjnej (05) na potrzeby pracowni pamiątkarsko - dekoracyjnej,
 • modernizacja sali lekcyjnej (011) na potrzeby pracowni poligraficzno-introligatorskiej,
 • modernizacja pokoju nauczycielskiego (017)
 • modernizacja sali lekcyjnej (018) na potrzeby pracowni wydawania posiłków,
 • modernizacja sali lekcyjnej (021) na potrzeby pracowni technicznej,
 • modernizacja ciągów komunikacyjnych (korytarzy),
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań, ul. Żniwna 1

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu

Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym kształcący się w klasach specjalnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu jest placówką o dużym doświadczeniu w zakresie kształcenia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. To szkoła cały czas rozwijająca się. Dla każdego ucznia opracowywany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, który jest na bieżąco modyfikowany. Nauka w szkole trwa 3 lata i opiera się na programach, formach i metodach nauczania i wychowania dobranych do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów. Od poprzedniego roku wprowadzono nowatorskie kształcenie modułowe, które może być bardziej efektywne od form tradycyjnych pod warunkiem utworzenia specjalistycznych pracowni umożliwiających realizację programu modułowego.

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie tylko do niektórych zajęć. Niezbędne jest zatem zorganizowanie pracowni do realizacji zajęć w ramach następujących modułów: biurowy, ogrodniczo-bukieciarski, pamiątkarsko-dekoracyjny, poligraficzno-introligatorski, wydawania posiłków, techniczny.

Pracownie te przyczynią się do bardziej efektywnej pracy dydaktycznej w szkole.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Prace remontowo - budowlane (malowanie, wykonanie posadzek, prace instalacyjne) 333 056
Wyposażenie pracowni (meble szkolne: stoliki uczniowskie, szafki szkolne, krzesła uczniowskie). 25 000
Wyposażenie pracowni (pomoce dydaktyczne: piec do wypalania gliny, sprzęt do procowni AGD, sprzęt do pracowni biurowej, urządzenia i narzędzia krawieckie). 35 000
SUMA: 393 056
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Kosztorys prac remontowowych. przysposobic_do_pracy_kosztorys.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Andrzej Maciejak

Adres email

administrator@zsz2.poznan.pl

Telefon

618200992

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, zastępca dyr. WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 393 056 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 415 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maria Adamczewska, Alicja Arndt, Zbigniew Arndt, Andrzej Baranowski, Janusz Bielak, Zofia Charłampowicz-Jabłońska, Mara Jurczyszyn, Halina Owsianna, Katarzyna Owsianna, Małgorzata Ptak-Adamczewska, Aleksandra Soniewicka, Alicja Świtała, Janusz Wolski – uchwała nr XVIII/75/VII/2017 Rady Osiedla Stare Winogrady z dnia 11 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.