Czysta Wilda - Zadowolony Kejter


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Czysta Wilda - Zadowolony Kejter
Skrócony opis projektu
Wyznaczenie i budowa specjalnych terenów zielonych + infrastruktura, na których będzie można wyprowadzać psy
Opis projektu

Wyznaczenie i budowa terenów zielonych wraz z infrastrukturą (specjalne kosze na odchody wraz z workami). Miejsce, w którym będzie można wyprowadzić psa, aby załatwił swoje potrzeby i od razu po nim posprzątać (kosze i worki na odchody). W dzielnicy ze względu na ilość psów ciągle brakuje miejsc do ich wyprowadzenia. Pies przecież także musi załatwić swoje potrzeby. Ze względu na brak takich miejsc, Wilda jest wciąż dzielnicą bardzo zanieczyszczoną przez psie odchody.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

skrzyżowanie Fabryczna-Madalińskiego (teren Starej Zajezdni Tramwajowej) lub wzdłuż ul. Krzyżowej lub wzdłuż ul. Kosińskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W rejonie ww. ulic jest duże zagęszczenie zanieczyszczeń odchodami psów.
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Wildy - właściciele psów.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzielnica Wilda jest bardzo zanieczyszczona przez psie odchody, co ma wpływ na postrzeganie dzielnicy przez turystów i psuje pozytywny wizerunek Miasta.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie terenu pod budowę (np. demontaż ogrodzenia, wywóz zanieczyszczeń, wywóz ziemi, itp.) 7 000
Tereny zielone - ziemia, trawa, itp. (teren ok. 60 m2) 3 000
Kosze wraz z workami 3 000
SUMA: 13 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 3 900
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Magdalena Karlińska

Adres email

madelinen@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazane lokalizacje dotyczą nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich, tj. skrzyżowania dróg Fabryczna-Madalińskiego oraz ulice Krzyżowa i Kosińskiego. Wnioskodawca podał w opisie lokalizacji projektu również Teren Zajezdni Tramwajowej - Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje, iż przedmiotowy teren objęty jest umową użyczenia oraz projektem "Lato na Madalinie", prowadzonym przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, dlatego też, obok WTiZ to BKPiRM jest właściwą jednostka do zaopiniowania projektu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 5.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ koszty utrzymania projektu przekraczają 30% wartości inwestycji w ciągu 5 lat (Zasady PBO18/Rozdział 3/pkt 6/lit.e).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 13 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 3 900 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 13 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 19 500 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.