Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy,Górczyna


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy,Górczyna
Skrócony opis projektu
Kreatywne place zabaw z ławką solarną, ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój zmysłów.
Opis projektu

W ramach projektu powstanie ścieżka sensoryczna z odcinkami wyłożonymi różnymi strukturami (np. kostka brukowa, guma/poliuretan, drewno, kamienie, piasek, płyty ażurowe, sztuczna trawa itp.). Dla uzyskania efektu edukacyjnego dla dzieci w różnym wieku każdy odcinek ścieżki będzie posiadał swój specyficzny kolor nawierzchni oraz fakturowe oznaczenie numerem oraz symbolem. Przykładowo: zielony odcinek z nawierzchni poliuretanowej może posiadać oznaczenie z symbolem drzewka i cyfrą 1. W kierunku ścieżki prowadzić będzie ciąg pieszy z ławkami (z podłokietnikami). Zwieńczeniem ciągu pieszego będzie plac zabaw z sensorycznymi urządzeniami wspomagającymi motorykę oraz poznawanie kolorów, kształtów i dźwięków (np. koło optyczne, peryskop, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, trampoliny ziemne, bujaki). Częścią placu zabaw będzie także slalom z drewnianych bali i pniaków oraz labirynt z tablicami sensorycznymi (np. auto, kredowa, recykling, zegar, suwak itp.). Dorośli będą mogli skorzystać ze stołów do gry w szachy/warcaby, rodzinnych stołów piknikowych oraz z tablic do gier integracyjnych. Wokół powstanie przyjazny teren zielony z trawnikami, drzewami i krzewami. Powyższy zakres projektu jest planowany na Osiedlu Kwiatowym w okolicy Junikowa.

Integralną częścią projektu jest stworzenie na Ławicy zielonego skweru kreatywnego z sensorycznym placem zabaw. Powstanie tu ścieżka sensoryczna, urządzenie wspierające naukę zmysłów (np. koło optyczne), tablice edukacyjne (np. suwakowa, kredowa), zjeżdżalnia, bujak i piaskownica integracyjna. Dla dorosłych zaplanowano rewelacyjną ławkę solarną z WiFi i ładowarkami do urządzeń mobilnych, ławkę obywatelską z siedziskami naprzeciw siebie oraz stoły piknikowe, służące także do gry w szachy/warcaby.

Projekt zakłada także zakup wyposażenia dla potrzeb Przedszkola nr 7 na Górczynie przy ul. Mikołowskiej. Przedszkole otrzyma kreatywne urządzenia, które mogą być wykorzystywane m.in. podczas zabaw na wolnym powietrzu tj. zestaw pomocy sensorycznych (piłki, dzwoneczki, dysk do balansowania), mobilne urządzenia sensoryczne, tablica multimedialna.

Projekt będzie wartościowym wsparciem dla dzieci w zmysłowym poznawaniu świata a dzięki zastosowaniu fakturowych tabliczek i opisu w alfabecie Braille’a zapewniona zostanie dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

KWIATOWE/JUNIKOWO – teren Zespołu Szkół nr 2 ul. Żonkilowa 34. ŁAWICA – teren Przedszkola nr 36 im. Marii Kownackiej ul. Perzycka 30. GÓRCZYN – Przedszkole nr 7 ul. Mikołowska 14.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

alternatywna lokalizacja: KWIATOWE/JUNIKOWO – plac położony pomiędzy ulicami Stokrotkową, Irysową i Krokusową (będący we władaniu Rady Osiedla Kwiatowego)
Potencjalni odbiorcy projektu

Wśród potencjalnych odbiorców należy wskazać mieszkańców rejonu z dzielnic Kwiatowe-Junikowo, Górczyn, Ławica, Fabianowo-Kotowo: - wszystkie rodziny z dziećmi (właściwie od 1 roku życia), - rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi, dzieci niewidome i słabowidzące, - osoby dorosłe zainteresowane aktywnym spędzaniem czasu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Inspiracją dla projektu był sukces stworzonego w Owińskach Parku Orientacji Przestrzennej. W Poznaniu do tej pory nie zrealizowano przedsięwzięcia na taką skalę. Projekt będzie wszechstronnym wsparciem dla rozwoju dzieci już od 1 roku życia. Rodzice zyskają miejsce, w którym ich pociechy będą mogły uczyć się poprzez zabawę. Projekt umożliwi integrację lokalnej społeczności – powstaną unikalne w Poznaniu miejsca do kreatywnego spędzania wolnego czasu przez całe rodziny. Ścieżka sensoryczna i sensoryczne place zabaw będą rozwijać nie tylko zmysły i koordynację psychoruchową, ale także wpłyną na rozwój wyobraźni i lepszą współpracę w grupie. To mądra rozrywka dla całej rodziny! Projekt jest zgodny z zasadami uniwersalnego projektowania: infrastruktura będzie dostępna i przyjazna dla użytkowników, także dzieci z niepełnosprawnościami. W okolicy skwerów zlokalizowane są szkoły z oddziałami integracyjnymi, więc powstała infrastruktura może zostać wykorzystana także w celach terapeutycznych. Projekt stanowi uzupełnienie istniejącej infrastruktury rekreacyjnej i jest komplementarny z innymi projektami obywatelskimi z poprzednich lat.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wartość całkowita projektu dla lokalizacji: Kwiatowe/Junikowo, Ławica, Górczyn (kosztorys szczegółowy w załączniku) 375 000
NOTATKA GP 16.08.2017 r.: Wnioskodawca w porozumieniu z wydziałem merytorycznym (Wydział Oświaty) dokonał zmian w projekcie (opis, kosztorys, lokalizacja etc.) 0
SUMA: 375 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 80 000
Dodatkowe załączniki
Przykładowe rzuty projektu Rzuty_projektu_16.08.2017.pdf
Przykładowe urządzenia Przykladowe_urzadzenia_16.08.2017.pdf
Kosztorys projektu Kosztorys projektu_16.08.2017.pdf
Lokalizacja projektu Lokalizacja_projektu_16.08.2017.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Dawid Drobnić

Adres email

slovene@tlen.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazane lokalizacje znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Ze względu na rodzaj władania gruntem jednostkami, które powinny zaopiniować projekt są: Wydział Oświaty (w stosunku do nieruchomości na terenie Przedszkola nr 36 i Zespołu Szkół nr 2), Wydział Transportu i Zieleni (teren u zbiegu ulic Górczyńskiej i Arciszewskiego znajduje się w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej) oraz Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych (teren przekazany Radzie Osiedla do korzystania na os. Kwiatowym).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 30.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty,Wanda Musioł, zastępca dyrektora WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 375 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 80 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 375 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 80 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Renata Czyżewska, Anna Machnikowska, Maria Płotkowiak, Bożena Kaczmarek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Banaś - Rada Osiedla Górczyn; decyzja podjęta uchwałą RO Górczyn nr XXIII/131/II/2017 z dnia 13 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Ryszard Tylkowski - przewodniczący zarządu Osiedla Ławica; decyzja zgodnie z uchwałą podjętą na sesji RO Ławica 11 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.