POZNAŃSKIE MULTITRASY MOBILNOŚCI I PIESZOMAPA POZNANIA


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
POZNAŃSKIE MULTITRASY MOBILNOŚCI I PIESZOMAPA POZNANIA
Skrócony opis projektu
Badanie ruchu pieszego, wyznaczenie MULTITRAS pieszych i kompleksowe konsultacje społeczne, PIESZOMAPA Poznania, aplikacja mobilna.
Opis projektu

Projekt stanowi pierwszy etap POZNAŃSKIEGO PROGRAMU PIESZEGO i zakłada:

 1. BADANIE RUCHU PIESZEGO – wraz z określeniem kierunków największego natężenia ruchu pieszego oraz opracowaniem bazy głównych generatorów ruchu tj. miejsc-celów podróży mieszkańców (np. instytucje/urzędy, węzły przesiadkowe, większe przedsiębiorstwa, biblioteki, parki i miejsca rekreacji, atrakcje turystyczne itp.).

 2. OPRACOWANIE MULTITRAS PIESZYCH – łączących wspomniane miejsca publiczne. Nazwa „multitrasy” związana jest z ich specyfiką – służyć będą zaspokojeniu zróżnicowanych potrzeb komunikacyjnych i życiowych dla wszystkich grup społecznych. Trasy oznaczone różnymi kolorami głównie o przebiegu północ-południe i wschód-zachód (jak linie metra), będą wyznaczone wariantowo w oparciu o wyniki badania ruchu.

 3. KONSULTACJE SPOŁECZNE – kompleksowe i w pełni transparentne badanie opinii publicznej z udziałem NGO. Mieszkańcy wybiorą ostateczny przebieg tras by były one optymalne względem ich potrzeb i oczekiwań. Przewidziane są spotkania z mieszkańcami, namioty informacyjne w różnych częściach miasta oraz opcjonalnie uruchomienie innowacyjnej geoankiety umożliwiającej nanoszenie uwag na mapę online. Po zakończeniu konsultacji powstanie ostateczna siatka tras.

 4. PIESZOMAPA POZNANIA – opracowanie/druk pierwszej mapy miasta dedykowanej osobom poruszającym się wzdłuż ciągów pieszych. Mapa zawierać będzie opis tras z czasem dojścia, wykazem punktów użyteczności publicznej, dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami.

 5. PROMOCJA TRAS – opracowanie i wydruk ulotek/plakatów z wykazem i opisem tras oraz informacjami o korzyściach dla zdrowia/zegarka/portfela/miasta.

 6. WWW.PIESZY.POZNAN.PL – opracowanie i uruchomienie strony internetowej z pełną informacją o projekcie i wersją online pieszomapy, dostępnej na urządzenia mobilne i zgodnej ze standardem WCAG 2.0 czyli dostępnej dla niepełnosprawnych.

 7. APLIKACJA MOBILNA – dla fanów smartfonów, wykorzystująca geolokalizację z podglądem tras dostępnych w określonym miejscu początkowym. Dostępna na platformy iOS/Android/WindowsPhone, wykorzystywać będzie wszystkie funkcjonalności PIESZOMAPY ukazując użytkownikowi trasy piesze do wybranego z bazy miejsca docelowego z czasem dojścia, dostępnymi usługami i atrakcjami po drodze, a nawet liczbą potencjalnie spalonych kalorii dla piechura i poziomem % zaspokojenia dziennego zapotrzebowania na ruch!

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obszar całego miasta Poznania.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obszar całego miasta Poznania.
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy miasta Poznania i osoby przyjezdne, w każdym wieku i bez względu na status społeczny i majątkowy. Projekt ma charakter w pełni powszechny i służy dobru wspólnemu. Wypełnia postulat sprawiedliwości społecznej - będzie służył wszystkim nawet jeśli nie mają roweru czy samochodu lub gdy poruszają się na wózku inwalidzkim.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Korzyści dla mieszkańców: zwiększenie mobilności mieszkańców, sprawniejsze i bardziej niezależne przemieszczanie się w centrum,aspekt prozdrowotny (wyższa aktywność ruchowa pomoże utrzymać dobrą kondycję i uniknąć nadwagi oraz zachować zdrowie), aktywizacja społeczna i integracja lokalna (przemieszczając się pieszo łatwiej zrobić zakupy, znaleźć szewca i dorobić klucze, odwiedzić bibliotekę czy nawiązać nowe relacje i poznać ciekawych ludzi), aspekt finansowy-piechotą jest taniej!

Cele projektu: zwiększenie udziału ruchu pieszego w mobilności Poznaniaków (obecnie około 11%), ograniczenie liczby podróży samochodem na korzyść łączenia komunikacji publicznej i przemieszczania się piechotą, zmniejszenie korków, spadek zatłoczenia tramwajów/autobusów w centrum (krótkie przemieszczenia), poprawa stanu środowiska dzięki ograniczeniu emisji spalin, efekt rewitalizacyjny (wzrost ruchu pieszego przyczyni się do aktywizacji gospodarczej i zwiększenia znaczenia handlowego/rekreacyjnego/gastronomicznego ulic a w konsekwencji do wzrostu jakości przestrzeni miejskiej i wartości nieruchomości).

Projekt jest godny z programem rewitalizacji, planem zrównoważonej mobilności miejskiej, planem transportowym, planem gospodarki niskoemisyjnej, założeniami standardów dostępności oraz strefy Tempo 30 i PRM.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
(4) PIESZOMAPA POZNANIA – opracowanie/druk 100 000
(1) BADANIE RUCHU PIESZEGO, (2) OPRACOWANIE MULTITRAS PIESZYCH 120 000
(3) KONSULTACJE SPOŁECZNE - spotkania z mieszkańcami, namioty informacyjne w różnych częściach miasta, opcjonalne uruchomienie innowacyjnej geoankiety umożliwiającej nanoszenie uwag na mapę online 50 000
(5) PROMOCJA TRAS – opracowanie i wydruk ulotek i plakatów 15 000
(6) WWW.PIESZY.POZNAN.PL – opracowanie i uruchomienie strony internetowej zgodnej ze standardem dostępności WCAG 2.0 15 000
(7) APLIKACJA MOBILNA – opracowanie i uruchomienie aplikacji na platformy iOS, Android, WindowsPhone 190 000
SUMA: 490 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 45 000
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja dla Ciebie Rekomendacja_dla_Ciebie.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Dawid Drobnić

Adres email

slovene@tlen.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Trudno wskazać użyteczność takiej mapy zakładając, że służy ona mieszkańcom, którzy znają swoją okolicę i poruszają się pieszo do wybranych przez siebie obiektów / instytucji, które są wystarczająco blisko. Zakłada się, że ruch pieszy odbywa się w odległości 1-1,5 km co zajmuje ok. 15 min. marszu. Dalsze destynacje realizowane są za pomocą transportu zbiorowego, czy indywidualnego. W Poznaniu dominujący jest transport publiczny w połączeniu z rowerowym, w związku z czym jest to zadanie będące koordynacją pracy kilku jednostek. Trasy piesze, które wnioskodawca chciałby opisać na mapie i w aplikacji, są dobrze znane mieszkańcom, którzy na co dzień z nich korzystają (np. trasy: szkoła-dom, dom-sklep, kościół-dom). Dodatkowe badania do opracowania mapy byłyby bardzo kosztowne i nie ma również pewności, co do ich późniejszego ewentualnego wykorzystania w innych opracowaniach. Warto dodać, że obecnie można bezpłatnie korzystać z dostępnych w internecie map (Mapy Google, itp.), które umożliwiają wyznaczenie trasy pieszej z podaniem czasu przejścia. Dodatkowo, koszty corocznego druku zaktualizowanych map w ilości 30 tys egz. rocznie, szacując po 2 zł (koszt mapy rowerowej), daje każdego roku kwotę 60 tys. zł, co przez 5 lat wyniesie 300 tys. zł. Koszty utrzymania w ciągu 5 lat przekraczają więc 30% wartości projektu, co jest sprzeczne z zasadami PBO18 Rozdz. 3 pkt.6 ppkt.e. W zgłoszonym projekcie Wnioskodawca określa, że jest to pierwszy etap POZNAŃSKIEGO PROGRAMU PIESZEGO, co jest sprzeczne z zasadami PBO 2018 Rozdział II pkt 12b.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 490 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 45 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.