Przyroda dla przedszkolaka i szkolniaka


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Przyroda dla przedszkolaka i szkolniaka
Skrócony opis projektu
Warsztaty przyrodnicze dla publicznych szkół i przedszkoli w Poznaniu
Opis projektu

Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajęcia będą prowadzone na terenie placówki oświatowej lub w pobliskim parku i lasku. Do projektu może przystąpić 10 przedszkoli i 10 szkół (klasy 1-3). Zajęcia będą odbywać się cyklicznie, 4 zajęć dla grupy przedszkolnej i 4 zajęcia dla klasy w ciągu całego roku szkolnego.Do projektu mogą przystąpić wszystkie grupy z przedszkola i wszystkie klasy 1- 3 z jednej szkoły. Warsztaty obejmują podstawę programową i trwają od 30 minut do 1,5 godziny. Tematy zajęć związane są z porami roku oraz zjawiskami i przemianami które im towarzyszą. Celem projektu jest pokazanie dzieciom, że przyroda może być bardzo tajemnicza i interesująca. Podczas zajęć dzieci nauczą się spostrzegać to co zwykle jest niewidoczne. Będą mogły się swobodnie pobawić a przy okazji nieświadomie czegoś nauczyć. Warsztaty poprowadzi Justyna Odrzykoska z wykształcenia biolożka a z doświadczenia edukatorka przyrodnicza. Prowadzi warsztaty przyrodnicze pod nazwą Spotkania z Przyrodą.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Przedszkole i szkoła biorące udział w projekcie

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park lub las w pobliżu przedszkola i szkoły
Potencjalni odbiorcy projektu

Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym będące w publicznej placówce oświatowej.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przyroda w placówkach oświatowych jest coraz bardziej sprowadzana na margines. Stała się mniej ważna przez co jest prowadzona w mało ciekawy sposób. Cykl warsztatów przyrodniczych ma na celu przybliżenie dzieci do natury, zaciekawienie ich, obalenie mitów na temat zagrożeń oraz pokazanie jak można bawić się w naturze. Żyjemy coraz szybciej, nasze dzieci mają coraz więcej bodźców i coraz częściej zapominamy o tym, że przyroda potrafi wyciszyć nas i nasze dzieci. Dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia przyrodnicze mogą zachęcić dzieci do częstszego wychodzenia na dwór i do zainteresowania się przyrodą.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Materiały edukacyjne 8 600
Strona internetowa i reklama 4 000
Koszt prowadzenia zajęć 35 200
SUMA: 47 800
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 0
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Justyna Odrzykoska

Adres email

justyna.odrzykoska@gmail.com

Telefon

602449059

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Tego typu zajęcia są już realizowane przez nasze placówki tak przedszkola, jak i szkoły. Zgodnie z przepisami nie możemy rekomendować pozytywnie projektu do PBO 2018, jeśli celem tego projektu jest zadanie realizowane już przez miasto. Ponadto projektodawca nie może wskazywać wykonawcy projektu -czyli siebie- do prowadzenia zajęć czy warsztatów, bo to miasto decyduje, kto będzie wykonawcą każdego projektu do PBO 2018.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, zastępca dyr. WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 47 800 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 0 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 47 800 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.