Poznań jak Londyn, czyli wielkopolskie Greenwich


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Poznań jak Londyn, czyli wielkopolskie Greenwich
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wyeksponowanie przechodzącego przez nasze miasto południka 17°.
Opis projektu

Choć nie jest to fakt powszechnie znany, Poznań leży dokładnie na południku. Południk 17°, bo o nim mowa, przebiega przez wschodnią część miasta, przecinając takie tereny jak cmentarz na Miłostowie, Nowe Zoo, Olszak, nowa zajezdnia MPK na Franowie oraz Szczepankowo. Projekt zakłada ekspozycję tego południka poprzez oznakowanie jego przebiegu. Spośród wymienionych miejsc, najlepszą do realizacji tego przedsięwzięcia przestrzenią wydaje się być Nowe Zoo, które jest chętnie i licznie odwiedzane przez poznaniaków oraz przyjezdnych turystów. Proponuje się zatem oznaczenie przebiegu południka poprzez wąskie paski estetycznej kostki brukowej, przecinające większe alejki ogrodu zoologicznego w odpowiednich miejscach. W podobny sposób zaznaczono dawny przebieg torów Średzkiej Kolei Powiatowej na ulicy Lwowskiej na Malcie (widoczne w załączniku). Dodatkowo zakłada się ustawienie fikcyjnych znaków drogowych, informujących lub żartobliwie ostrzegających o możliwym przekroczeniu południka 17°. Gdyby realizacja projektu z jakichś względów nie była możliwa na terenie Nowego Zoo, jako rezerwową lokalizację proponuje się ulicę Bożeny na Antoninku (południk przecina ją w pobliżu skrzyżowania z ulicą Pustą).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Krańcowa, ul. Bożeny

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Nowe Zoo
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy poznaniacy i turyści odwiedzający nasze miasto, a w szczególności młodzież szkolna zainteresowana geografią i astronomią.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przebiegający przez Poznań południk 17° nie jest może tak słynny, jak południk zerowy czy południk Struvego, jednak eksponowanie południków przechodzących przez miasta jest powszechną praktyką w Polsce i Europie. "Nasz" południk 17° jest znany i eksponowany np. na Dolnym Śląsku, a szczególnie we Wrocławiu. Stargard i Trzęsacz mają z kolei obeliski wyznaczające południk 15°. Bydgoszcz i Chorzów chwalą się dzielącym Polskę na pół południkiem 19°, zaś Warszawa południkiem 21°, zwanym też południkiem warszawskim. Na rynku w czeskiej Pradze również wybrukowano przebieg południka. Tymczasem niewielu poznaniaków zdaje sobie sprawę z tego, że nasze miasto również ma przywilej leżeć dokładnie na południku. Warto wykorzystać tę okoliczność i dać mieszkańcom impuls do poszerzenia swojej wiedzy geograficznej, a turystom zaoferować ciekawe miejsce do zrobienia sobie zdjęcia w Poznaniu. Byłoby to ciekawe nawiązanie do powstającego przy udziale środków z PBO Parku Astronomicznego przy obserwatorium UAM oraz znajdującego się pod miastem Obserwatorium Astrogeodynamicznego PAN w Borówcu.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zlecenie wytyczenia dokładnego przebiegu południka i opracowania koncepcji jego ekspozycji - prace projektowe i koncepcyjne 40 000
Prace brukarskie i inne roboty budowlane przy oznaczaniu przebiegu południka 200 000
Ustawienie znaków drogowych lub tablic informacyjnych 50 000
SUMA: 290 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Ślad dawnego torowiska Średzkiej Kolei Powiatowej IMG_7300.JPG
W podobny sposób można by oznaczyć południk IMG_7301.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Michał Wesołek

Adres email

michu.pzn@op.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania - Zadania z zakresu nadzoru merytorycznego nad Ogrodem Zoologicznym pełni Wydział Gospodarki Komunalnej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 15.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie uwaga dodatkowa: opiniowano w zakresie lokalizacji, wskazanej przez wnioskodawcę jako pierwsza, tj. na terenie Nowego Zoo.
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Kalina, Ewa Rawicka, Monika Nowotna
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 290 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 295 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 7 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Komisja wyraziła negatywną opinię. Doceniła jednak fakt, że proponowany projekt miałby pozytywny wpływ na wizerunek Miasta w oczach turystów. Niemniej jednak dostrzegamy wiele ważniejszych lokalnych potrzeb mieszkańców z których mogliby korzystać w codziennym życiu. Niestety oznaczenie trasy południka 17 jest jednorazowa ciekawostką. Ponadto umiejscowienie go na terenie Nowego ZOO zmusza do zakupu biletu wstępu co nie jest niekomercyjne.
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Bartosiak, Mieczysław Wachowiak, Dionizy Radojewski, Tadeusz Szczepaniak, Jarosław Klessa, Magdalena Ziółkowska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Warszawskie - Pomet - Maltańskie
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.