Rower miejski na Kopernika i Grunwaldzie


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Rower miejski na Kopernika i Grunwaldzie
Skrócony opis projektu
Instalacja czterech nowych stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego na os. Kopernika i na Grunwaldzie.
Opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż czterech nowych stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM) w okolicach osiedla Kopernika, Raszyna i Pogodna. Pierwsza ze stacji stanęłaby przy ul. Promienistej obok przystanku autobusowego "osiedle Kopernika". Druga instalacja miałaby stanąć na chodniku przy Rondzie Skubiszewskiego. Kolejna stacja znajdować się będzie na Raszynie, na chodniku przy skrzyżowaniu ulic Ściegiennego i Promienistej. Ostatni stojak stanie w otoczeniu budynków biurowych i mieszkalnych przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ulicami Węgorka i Babimojską. Najlepszą lokalizacją dla tej stacji będzie chodnik przy ulicy Grunwaldzkiej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Promienista, ul. Ściegiennego, ul. Grunwaldzka, ul. Smoluchowskiego, ul. Jawornicka, ul. Węgorka, ul. Babimojska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wszystkie chodniki oraz przystanki autobusowe i tramwajowe we wspomnianych lokalizacjach są własnością miasta.
Potencjalni odbiorcy projektu

Przede wszystkim mieszkańcy Grunwaldu oraz odwiedzający ich goście, a także osoby pracujące i uczące się w tej części miasta.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uzasadnienie projektu jest oczywiste. Rosnąca popularność roweru miejskiego pokazała, jak potrzebny i pożądany jest taki system w naszym mieście. Osiedle Kopernika i południowa część Grunwaldu znajdują się na szczycie listy obszarów, na których wciąż brakuje stacji PRM. Gęsto zaludnione osiedla, liczne zakłady pracy i placówki oświatowe z pewnością zapewnią dużą liczbę wypożyczeń. Nie można już dłużej czekać!

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Opracowanie potrzebnej dokumentacji oraz zakup i montaż czterech nowych stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego (szacunkowy koszt jednej stacji to 125 tys. zł) 500 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Proponowane lokalizacje stacji PRM PRM mapa.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Magdalena Sokół

Adres email

migdaliao@onet.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazane lokalizacje dotyczą nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 30.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO18, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO18/Rozdział3/pkt 6, lit.e).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 330 400 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.