Budowa bulwaru nad Wartą (ul. Przystań)


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Budowa bulwaru nad Wartą (ul. Przystań)
Skrócony opis projektu
Budowa ul. Przystań od Mostu św. Rocha w kierunku Politechniki (dla pieszych i rowerzystów).
Opis projektu

Czas najwyższy, by w Poznaniu nad Wartą powstał bulwar z prawdziwego zdarzenia. Takie założenie miała spełniać ul. Przystań zbudowana na tyłach Politechniki. Część tej ulicy nie powstała jednak jeszcze wcale i jest podziurawioną drogą gruntową. Niestety jest to odcinek najbardziej potrzebny, bo zaczynający się przy samym Moście św. Rocha i połączony ze zjazdem na nowopowstały fragment Wartostrady. Na szczęście ten kawałek ulicy o długości ok. 230 metrów jest we władaniu miasta, więc problem ten można rozwiązać poprzez budżet obywatelski. Postuluje się zatem budowę drogi tylko dla pieszych i rowerzystów (dopuszczony jedynie ruch pojazdów uprzywilejowanych i upoważnionych). Droga ta będzie mieć szerokość przynajmniej 6 metrów, z czego ok. 4 będą przeznaczone dla pieszych, a reszta dla rowerzystów. Część dla pieszych będzie miała nawierzchnię z estetycznej kostki brukowej lub solidnych płyt chodnikowych, zaś część dla rowerzystów będzie asfaltowa lub ewentualnie wykonana z jak najmniej klawiszującej kostki. Zacznie się ona przy Moście Rocha, łącząc się z chodnikiem biegnącym wzdłuż ul. Kórnickiej i poprowadzi aż do końca miejskiej działki (obr/ark: 04/17, nr: 18/5). Jeśli wystarczy na to środków, można także ustawić podstawową małą architekturę wzdłuż promenady, w postaci czterech ławek z katalogu mebli miejskich oraz czterech koszy na śmieci.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Przystań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działka obr/ark: 04/17, nr: 18/5 (należy do miasta), projekt może też "zahaczyć" o sąsiednią działkę obr/ark: 04/17, nr: 18/1 (również własność miejska)
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy poznaniacy i turyści spacerujący lub jadący rowerem wzdłuż Warty oraz studenci Politechniki Poznańskiej.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzięki takim inwestycjom jak Wartostrada i plaże miejskie Poznań rzeczywiście wraca nad rzekę. Wciąż są jednak miejsca, które nie stanowią spójnej całości z powstającą nową infrastrukturą, a można je w dość łatwy sposób poprawić. Niewątpliwie takim miejscem jest ulica Przystań. Dzięki jej budowie połączona zostanie Wartostrada, Most św. Rocha, ul. Kórnicka oraz drogi campusu PP na Piotrowie. Ciekawym wykorzystaniem nowego bulwaru będzie możliwość przejechania rowerem wypożyczonym na istniejącej stacji roweru miejskiego przy Centrum Wykładowym PP bezpośrednio nad Wartę, w okolice mostu (obecnie grozi to przebiciem opony). Być może budowa ul. Przystań stanie się impulsem do tego, by w przyszłości w okolicy zaczęły stawać food trucki i inne punkty gastronomiczne. Wówczas mielibyśmy w Poznaniu prawdziwą nadrzeczną promenadę na miarę miast Europy Zachodniej, o czym marzy wielu poznaniaków.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt budowlany 40 000
Prace przygotowawcze, uporządkowanie terenu i zieleni oraz niezbędne roboty ziemne 40 000
Budowa nawierzchni bulwaru - część dla pieszych (250 zł x 4 m x 230 mb) 230 000
Budowa nawierzchni bulwaru - część dla rowerzystów (350 zł x 2 m x 230 mb) 161 000
Mała architektura (4 ławki i kosze na śmieci) 24 000
Oznakowanie promenady znakami poziomymi i pionowymi 5 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Brakujący fragment ul. Przystań zaznaczono na czerwono Przystan1.PNG
Przybliżenie Przystan2.PNG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Teresa Wesołek

Adres email

teresa.pzn@op.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, jednostką właściwą do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni (ZDM).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.07.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Jeśli ktoś uważa, że Wartostrada rozwiązuje wszystkie problemy estetyczne i funkcjonalne brzegów Warty, to jest to tylko opinia, a nie formalny powód do negatywnego zaopiniowania projektu. To, że na dolnej terasie rzeki istnieje ciąg pieszo-rowerowy, nie oznacza, że na górnej terasie można pozostawić nieuporządkowane zarośla i kałuże, w których toną śmieci. Wydział Gospodarni Nieruchomościami stwierdził, że realizacja projektu jest możliwa, gdyż teren ten jest własnością miasta - można więc go zagospodarować aż do działek należących do Politechniki i tym samym zmotywować uczelnię, by zaczęła porządkować także swoje tereny. O wiele lepiej będzie mieć bulwar kończący się dwieście metrów od ul. Kórnickiej niż nie podejmować żadnych działań i pozostawić okolice zejścia do Wartostrady w stanie przynoszącym wstyd całemu miastu. Zagospodarowanie zarówno górnej, jak i dolnej terasy nie jest niczym bezzasadnym, nieekonomicznym ani wyjątkowym - przecież na drugim brzegu rzeki również planowany jest nowy odcinek Wartostrady "na dole", mimo że na koronie wałów między mostami św. Rocha i Królowej Jadwigi istnieje już park z ciągiem pieszo-rowerowym. Skoro można tam, to dlaczego po stronie Politechniki już nie?
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Ulica Przystań jest ulicą równoległą do Wartostrady, która spełnia już funkcje miejskiego bulwaru - bezzasadna wydaje się budowa równolegle kolejnego bulwaru. Realizacja zadania sprzeczna z Zasadami PBO rozdz. 2 pkt. 12 ppkt. c. Z ulicy Kórnickiej jest wygodne zejście na Wartostradę, z której korzystać mogą zarówno spacerowicze jak i rowerzyści. Od strony ulicy Berydychowo również można wygodnie dojść do Wartostrady. Ulica Przystań częściowo zlokalizowana jest poza terenami Miasta - tereny Politechniki Poznańskiej i nie byłoby możliwości połączenia jej z ul. Berdychowo.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.