Z Wildy bliżej do Centrum


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Z Wildy bliżej do Centrum
Skrócony opis projektu
Budowa dodatkowego przejścia dla pieszych przez ulicę Królowej Jadwigi, pomiędzy AWF i ul. Półwiejską
Opis projektu

Założeniem projektu jest budowa dodatkowego przejścia dla pieszych przez ulicę Królowej Jadwigi. Znajdowałoby się ono pomiędzy przystankiem MPK "AWF" a skrzyżowaniem z ul. Półwiejską. Najprawdopodobniej musiałoby ono być również wyposażone w sygnalizację świetlną ze względu na duże natężenie ruchu samochodów. Przejście powstałoby na wysokości ul. Maratońskiej, co stworzyłoby ciąg pieszy Wilda -> Łęgi Dębińskie -> Maratońska -> Łąkowa i dalej na Stare Miasto. Możliwe byłoby również zlokalizowanie przejścia kilkadziesiąt metrów dalej na zachód, by połączyć je z przystankami tramwajowymi "Półwiejska", jednak wówczas oddaliłoby się ono od Maratońskiej i Łąkowej. Decyzję o dokładnym ostatecznym przebiegu przejścia wnioskodawcy pozostawiają do podjęcia ZDM na etapie realizacji projektu. Obie możliwe lokalizacje przedstawione są w załączniku.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Królowej Jadwigi, ul. Maratońska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Cała ul. Królowej Jadwigi między AWF a skrzyżowaniem z ul. Półwiejską jest we władaniu ZDM - przejście przecinałoby działki obr/ark: 61/07, nr: 53 oraz obr/ark: 51/47, nr: 23
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy północnej Wildy, a w szczególności okolic Łęgów Dębińskich, studenci AWF, pracownicy budynków biurowych oraz klienci kina przy ul. Królowej Jadwigi.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W ostatnich latach na północnym krańcu Łęgów Dębińskich powstało nowe osiedle mieszkaniowe oraz duży budynek biurowy w rejonie ulic Olimpijskiej i Maratońskiej. Od lat stoi tutaj kino oraz uczelniane budynki AWF. Większość poznaniaków kojarzy tę południową pierzeję ulicy Królowej Jadwigi jako element centrum miasta, jednak to wciąż Wilda! Łęgi Dębińskie mogą się rozwinąć w przyszłości jeszcze bardziej, jeśli zabudowany zostanie teren dawnego stadionu. Niestety dla pieszych podążających z tego rejonu w kierunku Starego Miasta barierą jest ul. Królowej Jadwigi. Trzeba przejść kilkaset metrów, by przedostać się na drugą stronę. Podstawowym celem tego projektu jest odciążenie nieprawdopodobnie zatłoczonych z tego powodu przejść dla pieszych przy przystankach tramwajowych "Półwiejska" i "AWF". Duży ruch samochodów i pieszych na tych skrzyżowaniach jest przyczyną wielu groźnych sytuacji. Ponadto dodatkowa "zebra" ożywi środkowy fragment ulicy Królowej Jadwigi. Dziś przemykają tędy (lub stoją w korku) głównie samochody, zaś pieszych spotkać można tylko w okolicach przystanków tramwajowych.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) 40 000
Roboty budowlane przy wytyczaniu przejścia, malowaniu pasów, ustawianiu znaków oraz ewentualnym montażu sygnalizatorów świetlnych. 460 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Możliwe lokalizacje przejścia zaznaczono na żółto (źródło mapy: Google Maps) Zebra na Krolowej Jadwigi.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Anna Olszewska

Adres email

ania.pzn@onet.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 5.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: W projekcie nie ma mowy o budowie skrzyżowania, lecz przejścia dla pieszych. Zgodnie z par.3 pkt.9 przywołanego przez Wydział opiniujący rozporządzenia, przejście dla pieszych nie wpisuje się w definicję skrzyżowania. Ponadto na tej samej podstawie stwierdzić należy, że skrzyżowanie ul. Królowej Jadwigi z ul. Maratońską już istnieje - co prawda możliwe są tylko skręty w prawo, jednak wspomniane rozporządzenie stanowi, że przecięcie lub połączenie dróg zapewniające częściową możliwość wyboru kierunku jazdy jest również skrzyżowaniem. Zatem już teraz odcinek ul. Królowej Jadwigi między Półwiejską a Strzelecką nie spełnia zaleceń dotyczących drogi klasy G w zakresie minimalnej odległości między skrzyżowaniami, a budowa przejścia dla pieszych niczego w tej kwestii nie zmieni. Zapisy aktu prawnego zostały zatem błędnie odczytane przez Wydział opiniujący projekt. Poza tym niedawno na tej samej ulicy zbudowano podobne przejście dla pieszych przy przystanku tramwajowym "Wierzbięcice", co wskazuje na to, że tego rodzaju inwestycje są z technicznego i formalno-prawnego punktu widzenia możliwe do zrealizowania.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zgodnie z par.9 ust.1 pkt.4 rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124) droga klasy G (którą jest ul. Królowej Jadwigi) odstępy między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 800 m oraz na terenie zabudowy nie mniejsze niż 500 m; dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie mniejsze niż 600 m, a na terenie zabudowy – nie mniejsze niż 400 m. Odcinek między skrzyżowaniami z ul. Półwiejską a ul. Strzelecką wynosi ok.530m. Z powyższego wynika, iż obecne usytuowanie skrzyżowań odpowiada założeniom ustawodawcy, a lokalizowanie dodatkowego przejścia dla pieszych nie jest możliwe na tym odcinku (ul. Łąkowa, Maratońska jest w odległości ok. 190m od skrzyżowania z ul. Półwiejską).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - nie
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.