Dodatkowe stacje roweru miejskiego na Malcie


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Dodatkowe stacje roweru miejskiego na Malcie
Skrócony opis projektu
Dwie nowe stacje Poznańskiego Roweru Miejskiego: przy przystanku MPK "Baraniaka" oraz na Polance (Katowicka)
Opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż dwóch zupełnie nowych stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM) w rejonie Malty i Polanki. Pierwsza z proponowanych stacji nosiłaby nazwę "Baraniaka". Stanęłaby ona po północno-wschodniej stronie skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Baraniaka, przy węźle szlaków rowerowych w pobliżu pomostu startowego toru regatowego. Najprawdopodobniej byłaby to działka obr/ark: 03/27, nr: 1/8 lub obr/ark: 03/27, nr: 1/7. Zaskakujące, że stojak PRM nie znalazł się jeszcze w tym miejscu, gdyż to chyba najbardziej brakujący element infrastruktury rowerowej nad Maltą. Podobnie odczuwalny jest brak dostępu do roweru miejskiego na Polance, w pobliżu budynków biurowych, usługowych i mieszkalnych. Stąd propozycja ustawienia drugiej stacji o nazwie "Katowicka", przy skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i Katowickiej. Najlepszą lokalizacją wydają się być miejskie działki obr/ark: 03/13, nr: 2/34 lub obr/ark: 03/13, nr: 2/39. Wówczas stacja obsługiwałaby zarówno cały czas rozwijające się osiedla mieszkaniowe na północnym skraju Polanki, jak i skazane na dojazd samochodem budynki biurowe wzdłuż ulic Baraniaka i Lwowskiej. Przybliżone lokalizacje obu stacji zaznaczono poglądowo na zdjęciu satelitarnym Google w załączniku.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Baraniaka, ul. Jana Pawła II, ul. Katowicka, ul. Lwowska, ul. Maltańska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Malta/Polanka - działki należące do miasta
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy budynków w północnej części osiedla Polanka, pracownicy i klienci pobliskich obiektów biurowych i handlowo-usługowych oraz wszyscy poznaniacy i turyści stawiający na rekreację rowerową nad jeziorem Maltańskim.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uzasadnieniem każdego projektu dotyczącego rozbudowy sieci Poznańskiego Roweru Miejskiego i instalacji nowych stacji są statystyki potwierdzające rosnącą liczbę wypożyczeń. Coraz większa popularność tego sposobu przemieszczania się po mieście każe szukać nowych miejsc, w których przydałyby się kolejne stojaki. Wokół jeziora Maltańskiego istnieją już trzy stacje PRM, jednak brakuje ich przy południowo-zachodnim krańcu tego akwenu. Stąd pomysł montażu stojaka przy węźle szlaków rowerowych, gdzie zaczyna się większość wycieczek wokół Malty. Nieco inny, mniej rekreacyjny charakter będzie mieć stacja przy ul. Katowickiej. Będzie ona odpowiadała przede wszystkim potrzebom pracowników pobliskich budynków biurowych oraz okolicznych mieszkańców. Dzięki nowej stacji będą oni mogli np. dojechać rowerem do dość odległych przystanków tramwajowych lub do dworca na Śródce. Byłaby to alternatywa dla rzadko jeżdżących autobusów lub stania w korku samochodem na ul. Baraniaka. W ten sposób zagęszczona zostanie niezbyt rozbudowana do tej pory sieć PRM na Ratajach (obecnie nie ma ani jednej stacji na Polance).

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i montaż dwóch nowych stacji PRM (2 x 125 tys. zł) 250 000
SUMA: 250 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15 000
Dodatkowe załączniki
Przybliżone lokalizacje zaznaczono na mapce orientacyjnej czerwonymi punktami PRM Malta.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Anna Olszewska

Adres email

ania.pzn@onet.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazane lokalizacje znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwymi jednostkami do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni we współpracy z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 30.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Uzasadnienie odwołania jest takie samo, jak w przypadku zgłoszenia nr 17. Wygląda na to, że Wydział Transportu i Zieleni znalazł sposób na odrzucenie wszystkich wniosków do PBO dotyczących rozbudowy systemu PRM poprzez wycenę kosztów utrzymania projektu w kolejnych latach. Jest to spory cios dla rosnącej popularności rowerów miejskich w naszym mieście. Proszę zatem o przedstawienie dokładnej analizy, która doprowadziła do określenia wspomnianych kosztów. Ponadto należy zadać pytanie, po co budowa nowej stacji PRM była wymieniona wśród przykładowych kosztów projektów na stronie PBO, skoro tego typu zgłoszenia są niemożliwe do realizacji. Czy w ten sposób budżet obywatelski ma być promowany, a mieszkańcy Poznania zachęcani do zgłaszania swoich pomysłów? Przecież koszty eksploatacji stacji na pewno były znane ZTM już wcześniej i można było nawet wpisać do regulaminu informację o tym, że projekt nie może dotyczyć nowych stacji roweru miejskiego. Przy okazji proszę też o informację, czy miasto planuje we własnym zakresie wybudować bardzo potrzebne stacje PRM w rejonie Malty i Polanki, skoro odrzuca możliwość ich powstania w ramach PBO.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO18/Rozdział 3/pkt 6, lit. e).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 250 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 15 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 250 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 165 200 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.