Siłownia pod chmurką MARLEWO


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Siłownia pod chmurką MARLEWO
Skrócony opis projektu
Budowa siłowni zewnętrznej dla mieszkańców osiedla Marlewo.
Opis projektu

W świecie pełnym komputerów, braku aktywności fizycznej i ograniczonym kontakcie interpersonalnym budowa plenerowej siłowni pod chmurką jest szansą na aktywne spędzanie wolnego czasu z jednoczesną korzyścią dla zdrowia. Projekt przewiduje utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego, na którym zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń rekreacyjno-siłowych bez względu na stopień sprawności fizycznej. Usytuowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych dostępnych za darmo niemalże w każdej chwili sprawia, że aktywna, nowoczesna i atrakcyjna forma ruchu powinna stać się naturalną potrzebą spędzania wolnego czasu, a także miejscem i czasem zacieśniania więzi osobowych. Projekt zakłada transport i montaż urządzeń do ćwiczeń oraz ławeczek na świeżym powietrzu. Dodatkowym atutem projektu jest to, że jest on dostępny dla wszystkich chętnych 12 miesięcy w roku. Budowa takiej siłowni to także nadanie naszemu osiedlu nowej jakości przestrzeni rekreacyjnej i sportowej dostępnej na innych, podobnych osiedlach.

Proponowana lokalizacja nr 1 - w ubiegłym roku zaakceptowana, projekt był w głosowaniu lecz uzyskał za mało głosów (silna konkurencja w rejonie).

Proponowana lokalizacja nr 2 - siłownia zajmuje niewiele miejsca, gdyby była możliwość w tym miejscu, to w miejscu numer jeden można by w przyszłości, w kolejnej edycji PBO zgłosić inną ciekawą propozycję zajmującą więcej miejsca niż siłownia.

notatka GP 1.06.17: zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcą na miejsce realizacji inwestycji wybrano lokalizację nr 1 (cz. działki nr 95, ark. 39, obr. Starołęka)

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Staszowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

obok boiska sportowego
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy osiedla Marlewo oraz sąsiednich osiedli.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Budowa siłowni plenerowej w tym łatwo dostępnym dla mieszkańców miejscu (obok jest sklep spożywczy) zachęci do aktywnego spędzania wolnego czasu dla całej społeczności lokalnej. Obok na zniszczonym boisku do siatkówki Rada Osiedla planuje zbudować plac zabaw dla dzieci. Dzieci mogłyby się bawić, a rodzice również mogliby aktywnie spędzić czas, mając swoje pociechy w zasięgu wzroku. Zatem proponowana budowa siłowni plenerowej pod chmurką byłaby dużym uatrakcyjnieniem oferty sportowej dla mieszkańców w różnym wieku bez względu na poziom sprawności fizycznej. Utworzenie tego miejsca to szansa na zdrowe i radosne życie.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
6 zestawów urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej + koszty wykonania projektu 100 000
Mała architektura (2-3 ławki z oparciem, stojaki do rowerów, kosze na śmieci) 8 000
Szacunkowy koszt kostki brukowej z ułożeniem (teren około 120 m2) 12 000
SUMA: 120 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Propozycja miejsca 2 Zdjecie 02.jpg
Mapa ogólna osiedla Marlewo - mapa1.jpg
Mapa ze szkicem/opisem Marlewo - mapa z zaznaczonymi miejscami.jpg
Propozycja miejsca 1 Zdjecie 01.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Paulina Stanasiuk

Adres email

ineczka16@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich. notatka GP 14.07.17 - projekt pierwotnie zadekretowany na POSiR, w dniu 14.07 zadekretowano na ZDM
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 5.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, w związku z negatywną opinią Wydziału Transportu i Zieleni dotyczącą bezpieczeństwa i usytuowania siłowni zewnętrznej - projekt 76: "Siłownia pod chmurką Marlewo" powołano się na przepisy z Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Paragraf 40 punkt 3, na który powołuje się Wydział Transportu i Zieleni (WTiZ) brzmi następująco: § 40. 1. W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 2. Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 1000–1600. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny. 3. Odległość placów i urządzeń, o których mowa w ust. 1, od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m. Informuję, że na naszym osiedlu nie ma zabudowy wielorodzinnej, o której stanowi paragraf 40 w/w Rozporządzenia. Na naszym osiedlu znajdują się tylko budynki jednorodzinne, a Rozporządzenie odnosi się do zabudowy wielorodzinnej. Siłownia miałaby być usytuowana w centrum osiedla, a nie przy głównych arteriach drogowych (ul. Starołęcka, ul. Czernichowska czy ul. Głuszyna). Dodatkowo siłownia zewnętrzna byłaby oddzielona od pasa drogowego: pasem zieleni, chodnikiem oraz drzewami, które już istnieją. Ponadto w odległości 10 metrów nie znajduje się zabudowa budynków jednorodzinnych - domy znajdują się w większej odległości. Zalecany wiek użytkowników siłowni zewnętrznych, zgodnie z normą DIN, to minimum 14 lat. Poza powyższymi argumentami pragnę nadmienić, że identyczny projekt pod taką samą nazwą na naszym osiedlu - bez żadnych zastrzeżeń WTiZ był w głosowaniu w ubiegłorocznej edycji PBO2017: https://pbo2017.um.poznan.pl/i/pbo-2017/voting#projekt_05 Proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego odwołania i dopuszczenie go do kolejnego etapu PBO2018. Z poważaniem, Paulina Stanasiuk
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Realizacja zadania nie jest możliwa ze względów bezpieczeństwa. Urządzenia siłowni byłyby usytuowane od skrajni jezdni w odległości mniejszej niż 10 metrów - § 40 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit. g).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 120 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.