Naprawiamy zniszczone trawniki, skwery i chodniki


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Naprawiamy zniszczone trawniki, skwery i chodniki
Skrócony opis projektu
Odnowa i zabezpieczenie skwerów, trawników i chodników przed nieprawidłowym parkowaniem pojazdów.
Opis projektu

Projekt przewiduje zakup i instalację ponad 900 metalowych bądź drewnianych słupków, które fizycznie uniemożliwią parkowanie samochodów na chodnikach i trawnikach, 17 drzew, 40 stojaków rowerowych, oraz utworzenie skwerów w miejscach zniszczonej zieleni. Na terenie dzielnicy Winogrady można znaleźć bardzo dużo miejsc, które zostały zniszczone przez kierowców nieprawidłowo parkujących swoje pojazdy. Widać to szczególnie na przykładzie trawników - w wielu miejscach zamiast zieleni widoczne są duże ilości gołej ziemi, kolein, błota i piasku. Płyny eksploatacyjne wydobywające się z uszkodzonych pojazdów zatruwają ziemie. Nie należy zapominać też o chodnikach, które czasami zastawione. Uniemożliwia to poruszanie się pieszym, a zwłaszcza osobom na wózkach inwalidzkich i rodzicom z dziećmi w wózkach. Odnowione zostaną także te tereny zielone, które są obecnie najbardziej zniszczone i wymagają remontu. Projekt wpłynie pozytywnie na rozwój zieleni na terenie dzielnicy, a także znacząco ograniczy problem niszczenia istniejącej już zieleni, na co bardzo skarżą się mieszkańcy. Pokazują to statystyki Straży Miejskiej - w ubiegłym roku na terenie całego miasta służba ta interweniowała prawie 30.000 razy w sprawie nieprawidłowego parkowania, a także prawie 2000 razy w sprawie niszczenia zieleni przez kierowców. Zamiast zdegradowanych warstw ziemi mogą być piękne skwery i drzewa. Dokładne miejsca realizacji projektu będą określone po konsultacjach z Radami Osiedli, Strażą Miejską, i Zarządem Dróg Miejskich.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań Winogrady – ulice: Armii Poznań, Szelągowska, Księcia Mieszka I, Słowiańska, Murawa, Serbska, Przełajowa, Owsiana, Skotarska, Rylejewa, Hawelańska.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dokładne lokalizacje będą uzgodnione z Radami Osiedli, Strażą Miejską i ZDM Poznań.
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Poznania, a w szczególności dzielnicy Winogrady; goście i turyści.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Problem parkowania pojazdów na trawnikach i chodnikach jest dosyć często spotykanym zjawiskiem. Niestety, ale wpływa to negatywnie na wizerunek ulic, a także samego miasta Poznania. Jest to problem pieszych i służb miejskich. W ubiegłym roku Straż Miejska interweniowała na terenie całego miasta prawie 2000 razy w sprawie niszczenia zieleni przez kierowców. Niestety, ale Policja ani Straż miejska nie są w stanie być wszędzie i o każdej porze dnia. Efektem tego jest duża ilość zniszczonych terenów zieleni - często można zobaczyć place gołej ziemi, poprzewracane masy ziemi, oraz liczne koleiny zamiast trawników, które przecież mają służyć wszystkim mieszkańcom. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na estetykę osiedli i całej dzielnicy, podniesie się komfort życia mieszkańców. Poprzez zasadzenie prawie 20 nowych drzew i kilkudziesięciu nowych zasadzeń zwiększy się jakość powietrza, a instalacja stojaków rowerowych ułatwi poruszanie się rowerem po Winogradach. Także służby miejskie będą mogły skupić się na innych ustawowych zadaniach.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i montaż metalowych słupków (400 sztuk x 180zł) 72 000
Zakup i montaż drewnianych słupków (520 sztuk x 25zł) 13 000
Zakup i montaż stojaków rowerowych (40 sztuk x 200zł) 8 000
Zakup i zasadzenie drzew (17 drzew x 1000zł) 17 000
Stworzenie skwerów w 7 pasach zieleni (zakup materiałów, roślinności, ziemi, itp) 14 000
Naprawa uszkodzonych trawników 1 000
SUMA: 125 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Zniszczony trawnik - ul. Przełajowa 1 (1).jpg
Zniszczony trawnik - ul. Słowiańska 1 (2).jpg
Parkowanie samochodów na trawniku 1 (3).jpg
Parkowanie samochodów na trawniku 1 (4).jpg
Parkowanie samochodu na chodniku i zniszczony trawnik 1 (5).jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Michał Błaszczak

Adres email

michal-blaszczak1@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazane lokalizacje znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania - zarządcą dróg jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 15.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 125 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 25 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Ewa Bronikowska, Elżbieta Ławicka, Dariusz Olejniczak, Przemysław Renn, Bartosz Smektała, Łukasz Strażyński, Arkadiusz Szymański, Grzegorz Wysocki Uchwała nr XXVIII/114/II/2017 Rady Osiedla Nowe Winogrady Południe z dnia 5 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Gaworzewski, Maria Groszewska, Beata Kurzycka, Zbigniew Michalak, Wojciech Michalski, Wiesława Ratajczak, Roman Strażyński, Marek Suski, Dagmara Szymkowiak, Bolesław Topolski, Joanna Wawrzyniak-Florek; Uchwała nr XVII/51/II/2017 Rady Osiedla Nowe Winogrady Wschód z dnia 7 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maria Adamczewska, Alicja Arndt, Zbigniew Arndt, Andrzej Baranowski, Janusz Bielak, Zofia Charłampowicz-Jabłońska, Mara Jurczyszyn, Halina Owsianna, Katarzyna Owsianna, Małgorzata Ptak-Adamczewska, Aleksandra Soniewicka, Alicja Świtała, Janusz Wolski – uchwała nr XVIII/75/VII/2017 Rady Osiedla Stare Winogrady z dnia 11 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.