Łąka kwietna na Cytadeli


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Łąka kwietna na Cytadeli
Skrócony opis projektu
Łąka z wysianymi rodzimymi gatunkami kwiatów.
Opis projektu

Projekt ma charakter przyrodniczy, z dużymi walorami estetycznymi. Łąka kwietna jest ładniejsza od trawnika, a przy tym lepiej zatrzymuje wodę (nie usycha jak trawnik) i sprzyja bioróżnorodności. Jest tania w utrzymaniu. Na Cytadeli będzie to polana o powierzchni 800 m2. Nie trzeba będzie wybierać się w daleką podróż od domu, by ujrzeć łąkę. Każdy zasługuje na to, by mieć łąkę w swojej okolicy. Oprócz tego zostaną zbudowane budki dla ptaków podczas warsztatów z mieszkańcami (30 szt.). Umieszczone zostaną również w Parku Cytadela. Zostaną także wytypowane dwa obszary do rzadszego wykaszania (po 800 m2), by wytworzyły się zagajniki - łąki. To pomoże ptakom, owadom, drobnym ssakom, jak np. wiewiórkom. Powie ktoś: "chcesz przyrody, to jedź na wieś". Tyle że ona właśnie tu, w mieście, jest potrzebna. Bo ludzie mają wrodzoną potrzebę jej doświadczania. Wszystkie łąki zostaną opatrzone tabliczkami objaśniającymi.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Cytadela

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Polany przy rzeźbie Nierozpoznani
Potencjalni odbiorcy projektu

Winogradzianie i wszyscy odwiedzający Park Cytadela.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dbanie o przyrodę jest jednym z zadań Miasta. Wpływ zieleni na zdrowie jest pozytywny - zaobserwowano lepsze samopoczucie u tych, którzy mają przez okno widok na zieleń. Oprócz ilości, potrzebna jest jednak także jakość zieleni. Łąka kwietna należy do rodzaju intensywnej zieleni, tzn. takiej którą rzeczywiście się dostrzega, a nie bezwiednie pomija. Zieleń nieuporządkowana może być równie mile widziana jak ta przycięta od linijki.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Łąka kwietna (m2 = 50 zł) 40 000
Budki dla ptaków 30 szt 9 000
Tabliczki informacyjne 1 000
SUMA: 50 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Tomasz Genow

Adres email

bambasa@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 30.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Łąka kwietna sprzeczna z planami miasta - to absurd. Idąc tym tropem, nie powinno się w żadnym parku posadzić żadnego drzewa, bo nie było go w pierwotnym planie. We wskazanych miejscach na łąkę rośnie tylko trawa, nie zaś rzadki lub chroniony gatunek roślin. Łąka to więcej gatunków, więcej bioróżnorodności, obfitość dla zapylaczy. Założenie łąki na skwerze na Wildzie to argument typu "plac zabaw jest już w innej dzielnicy". To że ZZM taką łąkę założy na tym skwerze, oznacza tylko że jest w stanie to wykonać. Ale nie oznacza, że nie można nigdzie indziej. Odnośnie budek dla ptaków, przydatna byłaby inwentura. Mam wrażenie, że jest ich jednak mało lub w niektórych parkach w ogóle, ale jeśli ZZM twierdzi inaczej, niech przedstawi dowody.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ projekt jest niezgodny z planami miasta (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit. e). Parki, którymi zajmuje się ZZM są w większości zaprojektowane i zagospodarowane, a ich poszczególne funkcje są przemyślane. Założenie łąk kwietnych wiąże się ze zniszczeniem istniejącego terenu - naturalnych siedlisk oraz ze zmianą sposobu użytkowania terenów. W związku z tym Zarząd Zieleni Miejskiej może zakładać łąki kwietne jedynie w miejscach, które nie są jeszcze zagospodarowane. Np. w 2018 r. ZZM planuje założyć łąkę kwietną na Wildzie, na terenie skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. W odniesieniu do budek dla ptaków, informujemy, że ZZM regularnie montuje budki na terenie Cytadeli, w związku z czym nie ma konieczności umieszczania kolejnych.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 2 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 2 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.