Łąka kwietna na Jeżycach i Łazarzu


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Łąka kwietna na Jeżycach i Łazarzu
Skrócony opis projektu
Łąka wysiana na Kościelnej i w Parku Kasprowicza rodzimymi gatunkami kwiatów.
Opis projektu

Projekt ma charakter przyrodniczy, z dużymi walorami estetycznymi. Łąka kwietna jest ładniejsza od trawnika, a przy tym lepiej zatrzymuje wodę (nie usycha jak trawnik) i sprzyja bioróżnorodności. Jest tania w utrzymaniu. Na Kościelnej będzie to polanka o powierzchni 300 m2, w okolicach lodziarni. W Parku Kasprowicza polana 800 m2, na południe od Areny. Nie trzeba będzie wybierać się w daleką podróż od domu, by ujrzeć łąkę. Każdy zasługuje na to, by mieć łąkę w swojej okolicy. Oprócz tego zostaną zbudowane budki dla ptaków podczas warsztatów z mieszkańcami (20 szt.). Umieszczone zostaną w Parku Kasprowicza i w pasie ul. Kościelnej. Zostaną także wytypowane dwa obszary w Parku Kasprowicza do rzadszego wykaszania (po 400 m2), by wytworzyły się zagajniki - łąki. To pomoże ptakom, owadom, drobnym ssakom, jak np. wiewiórkom. Powie ktoś: "chcesz przyrody, to jedź na wieś". Tyle że ona właśnie tu, w mieście, jest potrzebna. Bo ludzie mają wrodzoną potrzebę jej doświadczania. Wszystkie łąki zostaną opatrzone tabliczkami objaśniającymi.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Kościelna i Park Kasprowicza

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Pas zieleni na Kościelnej i polana na płd. od Areny
Potencjalni odbiorcy projektu

Jeże i Łazarzanie :)

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dbanie o przyrodę jest jednym z zadań Miasta. Wpływ zieleni na zdrowie jest pozytywny - zaobserwowano lepsze samopoczucie u tych, którzy mają przez okno widok na zieleń. Oprócz ilości, potrzebna jest jednak także jakość zieleni. Łąka kwietna należy do rodzaju intensywnej zieleni, tzn. takiej którą rzeczywiście się dostrzega, a nie bezwiednie pomija. Zieleń nieuporządkowana może być równie mile widziana jak ta przycięta od linijki.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Łąka kwietna (m2 = 50 zł) 65 000
Budki dla ptaków 20 szt. 6 000
Tabliczki informujące 1 000
SUMA: 72 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2 000
Dodatkowe załączniki
zakres działki na ul. Kościelnej, dodane przez GP po konsultacji w wnioskodawcą Przechwytywanie w trybie pe_noekranowym 2017-05-31 124255.bmp.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Tomasz Genow

Adres email

bambasa@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Władającym terenem Parku Kasprowicza są POSiR (Wydział Sportu), natomiast lokalizacja co do ul. Kościelnej powinna być zaopiniowana przez Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak 29.06.2017

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Można zmienić lokalizację łazarską z Parku Kasprowicza na Wilsona. Lokalizacja ul. Kościelnej nie budzi wątpliwości.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Teren wskazany do realizacji projektu przez wnioskodawcę posiada przeznaczenie uniemożliwiające realizację tego zadania ponieważ ograniczałoby to funkcjonalność wskazanego terenu, który przez Oddział Arena jest wykorzystywany przy okazji imprez rekreacyjnych i kulturalnych jak również jest wykorzystywany przez mieszkańców miasta Poznania do spędzania wolnego czasu. Otrzymano opinię Zarządu Zieleni Miejskiej wskazującą na potrzebę kompleksowego planowania zieleni w parku.
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski - Wydział Sportu, Łukasz Miadziołko, Andrzej Kras, Karol Seweryn, Tomasz Sobkowiak, Paweł Wichłacz - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 72 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 2 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 72 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 500 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.