Podolany- nowoczesne pracownie: Szkoła Podstawowa 62


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Podolany- nowoczesne pracownie: Szkoła Podstawowa 62
Skrócony opis projektu
Zakup wyposażenia SP62 - pracownie fizyczna, chemiczna, biologiczna, geograficzna, laboratoria cyfrowe, komputery, monitory interaktywne
Opis projektu

Zaproponowane wyposażenie zaspokaja potrzeby edukacyjne szkoły podstawowej pozwalając tworzyć ciekawe, praktyczne zajęcia z biologii, chemii, fizyki, geografii czy informatyki. Uczniowie dzięki niemu mogą badać na przykład jakość wody, fizjologię człowieka, elektryczność, pole magnetyczne, itp. Projekt, oprócz umożliwienia uczniom przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów opartych na interaktywnych urządzeniach, daje też możliwość analizy wyników na dowolnym komputerze za pomocą dedykowanego oprogramowania, a na ich podstawie logicznego wyciągania wniosków. Badania pokazują, że im wcześniej dziecko będzie miało kontakt z nauką, technologią, inżynierią i matematyką, tym większa szansa, że rozpocznie karierę i odniesie sukces w tych dziedzinach. Niewyjaśnione i niezrozumiałe przez uczniów wzory i twierdzenia, których często uczą się na pamięć, dzięki zaproponowanym pomocom naukowym staną się rzeczywiste i obserwowalne.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Druskienicka 32

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła Podstawowa Nr 62
Potencjalni odbiorcy projektu

Dzieci i młodzież uczęszczające do Szkoły Podstawowej 62 na Podolanach oraz ich rodzice, a także uczestnicy klubów zainteresowań, seniorzy korzystający z infrastruktury szkolnej.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Po wprowadzeniu zmian w systemie edukacji, we wszystkich szkołach podstawowych w Poznaniu, powinny zostać stworzone pracownie specjalistyczne (fizyka, chemia, biologia, historia) dla klas 7-8. Na Podolanach nie było gimnazjum (nasz rejon mieścił się na Strzeszynie, gdzie szkoła nadal będzie funkcjonować), w związku z powyższym pomoce dydaktyczne dla ww. przedmiotów muszą zostać zakupione na nowo. Będąc rodzicami i sympatykami podolańskiej szkoły, chcemy pomóc w utrzymaniu i podwyższaniu bardzo dobrego poziomu kształcenia w tej placówce oświatowej, zgłaszając i walcząc o projekt doposażenia szkoły w nowoczesne i niezwykle potrzebne pomoce dydaktyczne dla naszych dzieci. Zaproponowane zestawy pomocy naukowych pozwolą na przeprowadzanie licznych doświadczeń, zgodnych z podstawą programową.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Monitory interaktywne i laptopy (ceny brutto) 166 400
Pomoce naukowe - pracownia biologiczna, geograficzna, chemiczna, fizyczna (ceny brutto) 49 271
Laboratoria cyfrowe (ceny brutto) 25 029
Oprogramowanie do zarządzania klasą (ceny brutto) 4 300
SUMA: 245 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15 000
Dodatkowe załączniki
Zgoda Szkoły Podstawowej 62 PBO2018_SP62_zgoda.jpg
Kalkulacja kosztów PBO2018_SP62_kalkulacja_kosztow.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Elżbieta Sobkowiak

Adres email

elaso@o2.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Oświaty pozytywnie rekomenduje wniosek.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, z-ca dyr.WO,Piotr Kurosiński, Eliza malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 245 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 15 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 245 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Podolany rekomenduje projekt jako niezwykle potrzebny i spełniający oczekiwania mieszkańców.
  Zespół Obradował w składzie: Uchwała Rady Osiedla Podolany nr XXVIII/150/VI/2017 z dnia 11.09.2017
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.