Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości
Skrócony opis projektu
Darmowe ćwiczenia mięśni dna miednicy dla kobiet.
Opis projektu

Propozycja ta, to darmowe ćwiczenia oraz warsztaty informacyjne dla kobiet w różnym wieku, o tematyce mięśni dna miednicy. W trakcie warsztatów kobiety będą mogły dowiedzieć się czym są, jak ważną rolę pełnią, czym może grozić ich niewydolność, oraz jak radzić sobie z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. W trakcie darmowych ćwiczeń będzie można razem z innymi kobietami poznać ćwiczenia wspomagające pracę i wydolność mięśni dna miednicy. Ćwiczenia będą podzielone na grupę kobiet w okresie okołoporodowym oraz pozostałą część chętnych. W tej chwili jako członek Stowarzyszenia na rzecz wspierania kobiet " Dbamy o mamy", prowadzę zajęcia o takiej tematyce dla kobiet w okresie okołoporodowym. Ale z doświadczenia wiem, że problem wysiłkowego nietrzymania moczu, będący następstwem niewydolności mięśni dna miednicy dotyczy wszystkich kobiet, bez względu na ilość odbytych porodów, wiek, czy inne doświadczenia życiowe. Uświadomienie kobiet, że z tym można coś zrobić, a nawet należy coś z tym zrobić, dla mnie jako kobiety i fizjoterapeutki jest bardzo ważne. NOTATKA GP: 2/08/2017szczegółowy harmonogram zajęć przedstwaiony w Wydziale Zdrowia

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Os. Lecha 43, 61-220 Poznań Dom Kultury "Orle Gniazdo" (lub inna lokalizacja zależna od wyboru realizatora projektu zgodnie z obowiązującymi procedurami)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacja dogodna pod względem komunikacyjnym
Potencjalni odbiorcy projektu

Kobiety w różnym wieku, nastolatki, kobiety ciężarne i po porodzie, kobiety w wieku senioralnym.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na problem niewydolności mięśni dna miednicy u kobiet w rożnym wieku. Niewydolność tych mięśni jest m.in. przyczyną wysiłkowego nietrzymania moczu, które według badań dotyczy 17-46% kobiet, a według niektórych źródeł nawet 60% populacji. Prawdopodobnie odsetek ten rzeczywiście może być bliższy drugiej wartości, gdyż wiele kobiet uważa takie objawy za wstydliwe i niechętnie są zgłaszane podczas ogólnych badań lekarskich. Z kolei starsze kobiety traktują chorobę jako normalny objaw starzenia się. Tym czasem dane statystyczne wskazują, że 37% chorych stanowią kobiety w wieku rozrodczym, a pozostałe 63% to pacjentki po menopauzie. ( Atlas rehabilitacji ruchowej, Poznań 2009) Darmowymi zajęciami chcemy zachęcić kobiety do ćwiczeń mięśni dna miednicy zarówno jako profilaktykę jak i rehabilitację niewydolnych mięśni. Chcemy, żeby kobiety o tym zaczęły mówić, żeby problem wysiłkowego nietrzymania moczy nie był tematem tabu. Chcemy aby kobiety dbały o swoje mięśnie miłości i były świadome potrzeby tych ćwiczeń.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia ( warsztaty i ćwiczenia) 33 600
Zakup niezbędnych do przeprowadzenia zajęć materiałów i sprzętu 1 600
Wynajęcie sali na ćwiczenia i warsztaty 8 400
Wynagrodzenie osób obsługujących zadanie, koszty biurowe i administracyjne 15 000
Promocja przedsięwzięcia (kampania promocyjna, druk materiałów promocyjnych) 6 000
SUMA: 64 600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
warsztaty dla kobiet o mięśniach dna miednicy Warsztat o mi_niach dna miednicy.jpg
dotychczasowe zajęcia, taniec brzycha jako ćwiczenia mięśni dna miednicy taniec brzucha jako forma _wicze_ mi_ni dna miednicy.jpg
zgoda na przeprowadzenie zajęć Orle Gniazdo Ch_ wsp_pracy Orle Gniazdo.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Agnieszka Sobkowiak

Adres email

sikorska.fizjo@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Proponowanie działania mogą zwrócić uwagę poznanianek w różnym wieku na profilaktykę chorób i dysfunkcji związanych z mięśniami dna miednicy.
  Zespół Obradował w składzie: Arleta Mania Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 64 600 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 65 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Marcin Anholcer, Artur Antczak, Aleksandra Besz, Maciej Cegła, Wojciech Chudy, Marzena Cieloszyk, Grzegorz Cwojdziński, Maria Dziamska, Przemysław Karlikowski, Ryszard Musielak, Małgorzata Nowak-Karlińska, Maciej Szymański, Wojciech Szymczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Marciniak Jan Nowaczyński Wojciech Strzelecki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Szymon Ossowski, Łukasz Kapustka, Maria Chomicz, Dominik Łagowski, Lesław Rachwał, Małgorzata Dolata, Iwona Dolata, Teresa Mnich, Izabela Konieczna
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.