Ogród sensoryczny na Grunwaldzie


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Ogród sensoryczny na Grunwaldzie
Skrócony opis projektu
Stworzenie ogrodu niewykluczającego nikogo - dla wszystkich, by Grunwald znów był zielonym osiedlem.
Opis projektu

Ogrody sensoryczne to tzw. kompleksy ogrodów tak zaprojektowane, aby w sposób zintensyfikowany i celowy oddziaływać na zmysły pozawzrokowe. Wchodząc w taką przestrzeń będziemy mogli wykorzystać nie tylko zmysł wzroku i powonienia, ale także dotyku, smaku i słuchu. Przestrzeń w ogrodzie będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych w tym także dla osób niewidomych. Tak przygotowane miejsce będzie dostępne dla każdego. W ogrodzie pojawią się kwiaty, owoce i warzywa oraz trawy i krzewy ozdobne. Ogród będzie nie tylko miejscem wypoczynku i zebrania energii, ale także skarbnicą wiedzy o roślinach. Przedsięwzięcie obok przygotowania infrastruktury, nasadzeń i oznaczeń będzie w sobie zawierać prowadzenie warsztatów dla uczniów i mieszkańców miasta na temat pielęgnacji roślin i ich praktycznego zastosowania. Część ogrodu będzie przeznaczona do kolektywnej uprawy roślin jadalnych, dzięki czemu projekt będzie miał także charakter integrujący lokalną społeczność. Opisy roślin będą wzbogacone o nakładkę w języku Braille'a. Chodnik poprowadzony wzdłuż ogrodu będzie wygodnym korytarzem komunikacyjnym dla osób na wózkach inwalidzkich i z wózkami dziecięcymi. W części ogrodu ulokowana będzie tzw. ścieżka sensoryczna, czyli pola o zróżnicowanej fakturze stworzone z różnorodnych materiałów. Taka ścieżka oprócz wrażeń estetycznych pomaga kształtować wyobraźnię poznawczą u dzieci. Projekt zakłada także przygotowanie podłoża oraz modernizacje płotu. Uszczelnienie dachu i wdrożenie specjalnego systemu pozwoli na zagospodarowanie wody deszczowej do podlewania roślin, co znacznie obniży koszty utrzymania ogrodu i pozytywnie wpłynie na środowisko. Projekt będzie wzbogacony o technologię Internetu Rzeczy (IoT - ang. internet of things) dzięki czemu ogród będzie można monitorować, zdalnie sterować oraz prowadzić w nim badania przyrodnicze i społeczne na temat rozwoju roślin i relacji międzyludzkich.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Promyk/Płomienna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren przy szkole podstawowej nr 91/Gimnazjum nr 56.
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkanki i mieszkańcy Poznania, turyści, uczniowie szkół, rodziny z dziećmi, seniorzy, osoby niepełnosprawne.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Osiedle na którym projekt miałby być realizowany zostało uznane Uchwałą Rady Miasta z 22.11.2016r. za obszar zdegradowany, wymagający wdrożenia procesów rewitalizacyjnych. Duże zagęszczenie mieszkańców w okolicy sprawia, że komfort zamieszkania jest niski. Jego podwyższenie może nastąpić przez stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Powstanie ogrodu sensorycznego wpisuje się w pełni w obszar rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni. Utworzenie miejsca zielonego o potencjale nie tylko rekreacyjnym, ale także edukacyjnym i poznawczym, to byłaby nowa jakość dla mieszkańców blokowisk.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie podłoża, nasadzenia roślin i czynności pielęgnacyjne dla drzew, krzewów 83 660
Mała architektura ogrodowa 40 800
Infrastruktura komunikacyjna, system gospodarowania wody deszczowej i podlewania oraz modernizacja ogrodzenia i system IoT 150 250
Warsztaty edukacyjne i integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 50 000
SUMA: 324 710
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 97 000
Dodatkowe załączniki
zgoda Dyrektora szkoły Gmail - Pozna_ski Bud_et Obywatelski.pdf
Wizualizacja 1 PLANSZA1 sp_aszczona.jpg
Wizualizacja 2 PLANSZA 2 sp_aszczona.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Michał Kosicki

Telefon

506070861

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 8.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Oświaty pozytywnie rekomenduje ten projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, z-ca dyr. WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 324 710 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 97 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 324 710 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 97 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Ryszard Bąk, Małgorzata Bratek, Ryszard Cegła, Janusz Dobierski, Anna Gajewska, Marek Ignac, Ewa Jerszyńska, Arkadiusz Turkiewicz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.