Dębiecki parking dla aut i rowerów


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Dębiecki parking dla aut i rowerów
Skrócony opis projektu
Uporządkowanie terenu przy ZSLT oraz stworzenie parkingu rowerowo - samochodowego dla mieszkańców Dębca.
Opis projektu

Tematem projektu jest zagospodarowanie terenu będącego częścią działki nr 910 leżącego pomiędzy ul. 28 czerwca 1956 r., parkiem a wejściem na teren ZSLT. Teren jest od lat zaniedbany i służy jako dziki parking. Uporządkowanie nawierzchni, chodnika oraz trawników wpłynie na poprawę estetyki oraz funkcjonalności tego obszaru. Wpłynie to pozytywnie na środowisko lokalne, zarówno uczniów ZSLT, jak i mieszkańców okolicznych osiedli, którzy przestaną być narażenia na niedogodności podczas spacerów do parku, czy codziennego korzystania z przystanku MPK zlokalizowanego bezpośrednio przy omawianym terenie. Zamontowanie stojaków rowerowych uatrakcyjni teren oraz spowoduje, że część uczniów i nauczycieli zacznie przyjeżdżać do szkoły rowerami. Mieszkańcy robiący zakupy na pobliskim ryneczku będą mieli gdzie zostawić swoje jednoślady.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

28 Czerwca 1956r nr 352/360

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Skrzyżowanie ulic 28 Czerwca z Kasztanową, teren ogólnie użytkowany przez wszystkich mieszkańców. Szkoła nie może zagospodarować tej działki wyłącznie na swoje potrzeby.
Potencjalni odbiorcy projektu

Społeczność lokalna - mieszkańcy osiedla, użytkownicy Fortu XIX a, uczniowie i pracownicy szkoły;

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Teren ten jest nieklasyfikowany oraz zaniedbany . Brak jest utwardzonej nawierzchni. Występują znaczne dziury i nierówności (również na dojeździe do posesji szkolnej). Nie ma wyznaczonej drogi dla ruchu pieszego oraz rowerowego do dojazdu do fortu oraz garaży. Brak jest oznakowań drogowych. Brak też jest właściwego oświetlenia. W złym stanie jest również chodnik prowadzący do bramy szkolnej. Poza tym, istnieje zagrożenie bezpieczeństwa dla poruszających się na tym obszarze pieszych (szczególnie uczniów, pracowników szkoły, lokatorów mieszkających w budynku szkolnym) oraz kierujących pojazdami, a także rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej, korzystających z przystanku usytuowanego bezpośrednio przy opisywanym terenie.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Prace porządkowe Prace budowlane. 200 000
SUMA: 200 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Kosztorys z roku 2011. 002.pdf
Mapa stau prawnego MAPA STANU PRAWNEGO 001.jpg
Zdjęcie poglądowe 1 DSC_0018.jpg
Zdjęcie poglądowe 2 DSC_0020.jpg
Zdjęcie poglądowe 3 DSC_0023.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Beata Lisińska

Adres email

beata.lisinska@zslt.edu.pl

Telefon

618320033

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Dyrekcja Szkoły Wydział Oświaty).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 31.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Oświaty pozytywnie rekomenduje ten projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, zastępca dyr. WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 260 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Ratajczak, Krzysztof Kempski, Zuzanna Poprawka, Piotr Mleczak, Krystyna Sasinowska-Sikorska, Anna Bartz-Ciesielska, Anna Zaremba, Marek Wysocki, Lidia Sobczak, Michał Kaniewski.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.