Budowa chodnika pieszo-rowerowego na ulicy Wołczyńskiej


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Budowa chodnika pieszo-rowerowego na ulicy Wołczyńskiej
Skrócony opis projektu
Budowa chodnika pieszo-rowerowego na Wołczyńskiej po stronie prawej od ulicy Fabianowo/Wołowska do granicy miasta
Opis projektu

Obecnie wzdłuż ulicy Wołczyńskiej są pozostałości po chodnikach po obu stronach, wykonane były z asfaltu, który już dawno stracił swoją świetność, miejscami brak jest nawierzchni chodnika, zarośnięte, spękane, przypominają czasy PRL-u. Nie było tam żadnego remontu od bardzo dawna a mieszkam tam już ok. 40 lat. Ulica Wołczyńska jest ulicą bardzo ruchliwą, o dużym natężeniu ruchu - poruszają się TIRY, samochody ciężarowe, osobowe. Trasę tą pokonuję nie tylko mieszkańcy okolicznych osiedli ale też osoby z dalszych dzielnic Poznania, Lubonia, Plewisk, Wir, Komornik, Skórzewa nie wspominając o przejeżdżająch osobach spoza Poznania. Celem jest wybudowanie nowego chodnika pieszo-rowerowego po prawej stronie od ulicy Fabianowo/ Wołowska w kierunku granicy miasta. W ramach rozbudowy programu rowerowego w mieście Poznaniu, należałoby też zadbać aby dzielnice na obrzeżach też posiadały ścieżki pieszo-rowerowe. Na osiedlu Fabianowo brak jest wyznaczonych tras rowerowych czy też pieszo-rowerowych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Wołczyńska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

prawa strona od ul. Fabianowo/Wołowska do granicy miasta
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy osiedli Fabianowo- Kotowa, Świerczewa, Górczyna, Junikowa, Kwiatowego oraz ościennych gmin Wir, Lubonia, Komornik, Plewisk, Skórzewa jak również mieszkańcy z Poznania.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Głównym czynnikiem przemawiającym za tym projektem jest zwiększenie poprawy bezpieczeństwa dla rowerzystów oraz swobodnego ruchu pieszych w obu kierunkach, po tej drodze poruszają się również dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1/ projekt - dokumentacja wykonawcza 2/ budowa chodnika pieszo-rowerowego 500 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Mariusz Czyżewski

Adres email

Czyzewskimariusz60@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Z informacji zawartych w mapie miejskiej wynika, że teren "po prawej stronie " ulicy Wołczyńskiej, pomimo że jest częściowo w administracji ZDM może być niewystarczający do realizacji założeń projektu (odległość od krawędzi jezdni do granicy działek, które są w administracji ZDM wynosi mniej niz 2 m). W związku z powyższym wniosek wymaga szczegółowej weryfikacji przez Zarząd Dróg Miejskich m. in. pod kątem sytuacji własnościowej oraz możliwości realizacji przedsięwzięcia na stosunkowo wąskim fragmencie nieruchomości.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie dotyczy
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 30.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO18/Rozdział 2/pkt 11/lit. b. Działki nie będące we władaniu Miasta: obr. 36 ark. 45 działki: 5/2, obr. 36 ark.47 działki: 1/16, 1/13, 1/4, 1/5. Ponadto obszar wymaga kompleksowych rozwiązań, a zadanie zostanie zrealizowane w ramach przebudowy ul. Grunwaldzkiej.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.