Cykl koncertów muzyki eksperymentalnej i awangardowej


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Cykl koncertów muzyki eksperymentalnej i awangardowej
Skrócony opis projektu
Organizacja cyklu koncertów muzyki eksperymentalnej, awangardowej w salach koncertowych i innych przestrzeniach Starego Miasta
Opis projektu

Fundamentalnym założeniem projektu jest organizowanie wydarzeń koncertowych, prezentujących nieobecne w popularnych mediach, a wartościowe w sensie artystycznym zjawiska w muzyce: eksperymenty akustyczne i elektroniczne, free jazz, free improvisation, awangarda, noise, post rock, post metal, post punk, post techno, ambient, drone, a nawet alternatywny pop. Proponuję, by w ramach cyklu odbywał się co najmniej jeden koncert w tygodniu, z wyłączeniem okresu letniego (lipiec, sierpień). Oznacza to zorganizowanie 42 koncertów na przestrzeni 10 miesięcy w 2018 roku.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Sale koncertowe i inne przestrzenie w obrębie Starego Miasta

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przestrzenie muszą być akustycznie dogodne, co nie wyklucza koncertów plenerowych, na przykład na Wolnym Dziedzińcu UMP
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy miasta Poznania w każdym przedziale wiekowym, głównie interesujący się muzyką i wyjątkowymi, niebanalnymi wydarzeniami kulturalnymi.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poznań do niedawna był jednym z najważniejszych ośrodków propagujących i prezentujących tę część sceny muzycznej, dzięki nieistniejącemu już klubowi Las przy ul. Małe Garbary 7a. Zniknięcie tej kultowej przestrzeni twórczej, pozostawia ogromną lukę w ofercie muzycznej miasta. Dlatego też – kierując się znakomitym odbiorem takich wydarzeń jak koncerty tak legendarnych artystów jak Phill Niblock (US), Kevin Drumm (US), Kaspar Teoplitz (FR), Sharif Sehnaoui (LB), Fred Lonberg Holm (US) czy Michael Esposito (US), a także potencjałem poznańskiej sceny alternatywnej reprezentowanej m.in. przez Syny, Kristen, Adama Gołębiewskiego, Łukasza Rychlickiego czy Wacława Zimpla – uważam za celowe stworzenie cyklu koncertowych prezentacji artystów z tego kręgu. Powinny one być organizowane w jak najlepszych warunkach akustycznych – co daje ewentualnemu realizatorowi swobodę wyboru sali – a także powinny one być bezpłatne, aby zapewnić dostępność wszystkim zainteresowanym.


NOTATKA GP 18.07.17r.: projekt zmieniono na wniosek autora. Usunięto również załączniki na prośbę Wnioskodawcy.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie zespołów/artystów 210 000
Opłacenie kosztów transportu 105 000
Zakwaterowanie muzyków 42 000
Koszty riderów (wymagania techniczne), głównie wynajmowanie sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego (poza tym którym dysponujemy) oraz promocja wydarzeń. 25 200
Wyżywienie muzyków 16 800
Obsługa projektu / organizacja koncertów (nagłośnienie, sprzedaż biletów lub rozdanie darmowych wejściówek, sprzątanie lokalu, opieka nad artystami). 21 000
SUMA: 420 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Krystian Piotr

Telefon

535792222

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Marcin Kostaszuk, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Cezary Ostrowski, Anna Fil-Kowanek
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 420 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 420 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Uchwała NR NR XXX/ /II/2017 Rady Osiedla z 31 sierpnia 2017 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.