Olimpia. 4940m2 dla kultury i edukacji


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Olimpia. 4940m2 dla kultury i edukacji
Skrócony opis projektu
Modernizacja instalacji elektrycznej, grzewczej oraz windy w Olimpii to uruchomienie jej kulturalno-edukacyjnego potencjału.
Opis projektu

Budynek OLIMPII posiada 4940m2. Jest jedynym obiektem kulturalnym Poznania, który w 4/5 jest pustostanem. OLIMPIA wymaga kapitalnego remontu na, który oczywiście nie ma środków. Dalsze czekanie na cud to publiczne marnotrawstwo. Zróbmy pierwszy krok. Niech jego celem będzie oddanie kulturalnego pustostanu w ręce aktywnie działających Poznaniaków. Wykonajmy i uruchommy węzeł cieplny, zmodernizujmy instalację elektryczną wraz z zasilaniem budynku oraz wymieńmy windę. Trudno to sobie wyobrazić ale w sercu półmilionowego miasta, na tyłach OLIMPII stoi nieczynna kotłownia. Tak więc zimy w OLIMPII są siarczyste.

Ta inwestycja pozwoli nie tylko uchronić budynek przed dalszą degradacją ale i wypełnić puste lokale zespołami, związkami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się działalnością kulturalną, społeczną i edukacyjną. W Poznaniu w najbliższych latach nie powstanie żadna, nowa instytucja kultury. OLIMPIA to realna odpowiedź na rosnącą aktywność poznaniaków oraz lokalową biedę, w której funkcjonują organizatorzy nawet największych festiwali. Kapitalna lokalizacja budynku, jego wielkość i zielony dziedziniec dają szansę stworzenia Społecznego Miejsca Kultury działającego przez okrągły rok. Mogą się w nim zmieścić teatry niezależne, studia, pracownie tematyczne, galerie, sale prób, biura stowarzyszeń i fundacji pomocowych oraz osiedlowe kluby senioralne.

W chwili obecnej w budynku funkcjonują tylko dwa podmioty. Na 4 piętrze przy elektrycznych nawiewnicach prężnie działa Scena Robocza, która w ubiegłym roku przeprowadziła 160 wydarzeń gromadzących ponad 5.000 Poznaniaków. Warto podkreślić, że Scena Robocza realizuje swój repertuar we współpracy z ponad 25 innymi organizacjami. Ten fakt najlepiej świadczy o potrzebie tworzenia kulturotwórczych miejsc dla ludzi aktywnych społecznie. Niestety, z powodu wcześniej wymienionych braków pozostała cześć budynku nie nadaje się do niczego. Czy stać nas na to? Nie wydaje mi się.

Społeczne Miejsce Kultury OLIMPIA winno stać się inkubatorem przedsięwzięć kulturalnych a jego realizatorzy powinni zostać wyłonieni w ramach otwartego konkursu organizowanego przez Władze Miasta i ZKZL przy współudziale przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przywróćmy OLIMPIĘ miastu i jego mieszkańcom!

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Grunwaldzka 22

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Budynek OLIMPII przeznaczony na prowadzenie działalności kulturalno-oswiatowej usytuowany jest na styku 3 historycznych dzielnic - Łazarza, Jeżyc i Grunwaldu.
Potencjalni odbiorcy projektu
 1. Dzieci, młodzież, osób dorosłe oraz seniorzy pochodzących z terenu całego miasta;
 2. Twórcy, zespoły artystyczne, animatorzy, społecznicy, instruktorzy lokalni jak i przyjezdni goście.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

OLIMPIA aby mogła spełniać wymogi nowoczesnego obiektu musi przejść gruntowny remont. Jego pierwszym i zasadniczym etapem jest modernizacja sieci ciepłowniczej i energetycznej oraz windy. Taka inwestycja nie tylko zatrzyma dalszą jego degradację ale pozwoli na wyzwolenie potencjału wielu niezależnych inicjatyw kulturalnych, społecznych i edukacyjnych realizowanych przez i dla Poznaniaków. Potrzeby lokalowe twórców i organizatorów w Poznaniu idą w parze z rosnącymi potrzebami społecznymi w obszarach wymagających pilnej i kompetentnej aktywizacji.

Społeczne Miejsce Kultury OLIMPIA ma służyć każdemu, kto myśli aktywnie o rozwoju dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz młodych twórców. W nim zdobędziesz wiedzę i doświadczenie biorąc udział w warsztatach i spotkaniach. Tu spotkasz ludzi dla, których kultura i edukacja są ważne.

Pusty obiekt przy ulicy Grunwaldzkiej jest nie mniej kosztowny w utrzymaniu niż ten, który dynamicznie działa z woli jego mieszkańców. Dlatego czas najwyższy rozpocząć proces przywracania Olimpii miastu, jego mieszkańcom oraz lokalnym twórcom. Nie stać nas na mentalne pustostany.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z zasilaniem budynku. 800 000
Wykonanie węzła cieplnego wraz z uruchomieniem (częściowa modernizacja instalacji wraz z grzejnikami). 1 000 000
Naprawa i modernizacja windy. 200 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 40 000
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja ZKZL zkzl-pbo2018.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Adam Ziajski

Adres email

adamziajski@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Biuro Nadzoru Właścicielskiego (ZKZL Sp. z o. o.)
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 9.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Nadzoru Właścicielskiego
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie BNW konsultowało koszty ww. projektu z ZKZL sp. z o.o. jako zarządcą obiektu. ZKZL sp. z o.o. potwierdził, że szacunkowe koszty w projekcie konsultowane były z pracownikami ZKZL sp. z o.o. i są możliwe do zrealizowania w ramach złożonych w projekcie środków finansowych. W kwestii odniesienia się do kosztów utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat, ZKZL sp. z o.o. poinformował, że obecne koszty związane z serwisowaniem i konserwacją wind, instalacji elektrycznych oraz węzłów cieplnych w budynkach o podobnych parametrach wynoszą ok. 820 zł netto 885,60 zł brutto (co w skali 5 lat daje kwotę 49 200 zł netto, 53 136 zł brutto przy zastosowaniu 8% stawki podatku VAT na usługi konserwacji). W ocenie ZKZL sp. z o.o. można zatem uznać, że wskazane w projekcie koszty są realne.
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Krasiński, Beata Kocięcka
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 40 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 53 136 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Opiniowanie uchwała Rady Osiedla z dnia 23.08.2017 r
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.