budowa Kaczmarka od osiedla do Omankowskiej


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
budowa Kaczmarka od osiedla do Omankowskiej
Skrócony opis projektu
budowa ulicy Kaczmarka od wyjazdu z osiedla (drogi utwardzonej brukiem) do ul. Omankowskiej
Opis projektu

budowa ulicy Kaczmarka (243 m) jako JEDYNEGO ciągu komunikacyjnego do szkoły i przedszkola, komunikacji miejskiej, sklepów, kościoła, ciągu będącego wyjazdem z 2 osiedli - KILKUDZIESIĘCIU posesji

czekamy od 20 lat...

ZDM posiada gotowy projekt budowy ulicy

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ignacego Kaczmarka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działka nr 91,92,93,94 ark.05
Potencjalni odbiorcy projektu

mieszkańcy kilkudziesięciu posesji 2 osiedli, ulic Żniniewiczów, Rakowicza, Firlika, Kaczmarka, Drwęskiego, Wojkowskich; zmotoryzowani, rowerzyści i piesi

Uzasadnienie dla realizacji projektu
 • od 1998 czekamy na budowę ulicy;
 • w ulicę co roku pompuje się mnóstwo pieniędzy na kwartalne równanie nawierzchni; takie równanie starcza do pierwszego deszczu, czasem na 1-2 dni!!!
 • założenie stowarzyszenia budowy ulicy nie ma racji bytu ze względu na kiepski zasób portfela okolicznych mieszkańców;
 • podatkiem adjaceńskim zostałyby obarczone zaledwie 4 posesje, do których dojazd i tak prowadzi innymi, niż Kaczmarka, ulicami;
 • Kaczmarka jest ulicą dojazdową do 2 osiedli, a nie tylko kilku domów;
 • po kwietniowym ustawieniu zakazu lewoskrętów z Obornickiej w Drwęskiego zmusza się mieszkańców do okrężnego dojazdu z kierunku centrum do posesji - alternatywny dojazd prowadzi od Strzeszyńskiej przez Kaczmarka, która jest non-stop nieprzejezdna;
 • Rada Osiedla Podolany wnioskowała w 2016 w ZDM w celu przeznaczenia środków na budowę fragmentu ulicy, ale pracownica ZDM, nie sprawdziwszy statusu prawnego wnioskowanego odcinka, odrzuciła prośbę RO
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
243 m długości ulicy 300 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Olga Markunas-Grześkowiak

Adres email

olga.markunas-grzeskowiak@ue.poznan.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: NOTATKA GP: 8/06/17 Korespondencja z wnioskodawcą oraz ZDM i WGN znajduje się w GP... Zgodnie z decyzją wnisokodawcy (8/06/17) w projekcie naniesiono zmiany polegające na: - wpisaniu w pole lokalizacja: nr działek 91-94 - wpisaniu w pole szacunkowy koszt projektu: suma 300.000 zł usunięto zapis: "należy uregulować sytuację prawną odcinka od ul. Wojkowskich do Omańkowskiej (wieczyste użytkowanie na gruntach Skarbu Państwa przez Eneę)". (pozostałe zapisy bez zmian) Wysłano projekt do ponownego zaopiniowania przez WGN.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 15.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ zgłoszenie zakłada budowę tylko fragmentu drogi (etapowanie inwestycji) (Zasady PBO18/Rozdział2/pkt 12/lit. b). Zadanie to zostało wyznaczone do realizacji przez Radę Osiedla Podolany ze względu na nieuregulowany stan prawny i konieczność regulacji - realizacja będzie przeprowadzona w trybie ZRID.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.