Wszyscy chętnie czytamy książki w Poznaniu!


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Wszyscy chętnie czytamy książki w Poznaniu!
Skrócony opis projektu
Zakup nowej kolekcji zbiorów dla siedziby głównej oraz 40 filii Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
Opis projektu

Napływ nowych zbiorów to podstawa działania biblioteki. Projekt zakłada zakup książek oraz współczesnych zbiorów specjalnych (filmów, płyt, audiobooków) dla siedziby głównej Biblioteki Raczyńskich oraz jej 40 filii rozmieszczonych w różnych miejscach Poznania. Każda z placówek ma zostać uzupełniona zarówno o najpotrzebniejsze zbiory specjalne oraz najnowsze wydawnictwa książkowe, jak i o pozycje zaliczające się do tzw. klasyki literatury.

Projekt zakłada dodatkowo zapewnienie środków na promocję czytelnictwa oraz rozpowszechnienie informacji wśród mieszkańców miasta Poznania o nabyciu nowych zbiorów bibliotecznych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Główna siedziba Biblioteki Raczyńskich, Plac Wolności 19, Poznań + 40 filii Biblioteki.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Główna siedziba Biblioteki Raczyńskich, Plac Wolności 19, Poznań + 40 filii Biblioteki.
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Poznania zainteresowani czytaniem książek, wypożyczaniem filmów, płyt, audiobooków. Dzieci, młodzież szkolna, studenci, osoby dorosłe, seniorzy.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Choć różnego rodzaju statystyki mówią o spadku czytelnictwa w kraju, to siedziba główna Biblioteki Raczyńskich wraz z jej filiami jest przez cały czas bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców miasta Poznania miejscem. Dlaczego jednak nie mielibyśmy zachęcić kolejnych osób do czytania? Dzięki realizacji tego projektu Biblioteka Raczyńskich nabędzie dla swojej siedziby głównej oraz 40 filii książki oraz różnego rodzaju współczesne zbiory specjalne (filmy, płyty, audiobooki). Dostęp do nowych zbiorów stanowić będzie duży walor społeczny, edukacyjny oraz kulturowy, a im większe zaopatrzenie biblioteki, tym bardziej będzie ona atrakcyjnym miejscem do spędzenia wolnego czasu.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup nowych zbiorów dla siedziby głównej Biblioteki Raczyńskich (minimum 80% kwoty przeznaczone na zakup książek; maksymalnie 20% kwoty na współczesne zbiory specjalne). 250 000
Zakup nowych zbiorów dla 40 filii Biblioteki Raczyńskich (po 25 000 złotych dla każdej filii; minimum 80% kwoty przeznaczone na zakup książek; maksymalnie 20% kwoty na współczesne zbiory specjalne). 1 000 000
Kampania promująca czytelnictwo oraz rozpowszechnienie informacji o nabyciu nowych zbiorów bibliotecznych. 100 000
SUMA: 1 350 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Mateusz Rozmiarek

Telefon

+48 697 394 049

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Kultury po uzyskaniu opinii Biblioteki Raczyńskich ocenia wniosek pozytywnie. Opinia Biblioteki Raczyńskich: „ W imieniu Biblioteki Raczyńskich pozytywnie opiniuję projekt „Wszyscy chętnie czytamy książki w Poznaniu”. Jego realizacja spowodowałaby wzrost o połowę środków przeznaczonych rocznie na zakup zbiorów oraz zbliżenie się do zalecanego przez IFLA- The International Federation of Library Associations nad Institutions, czyli Międzynarodową Federację Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich- poziomu zakupu nowości (20 vol/100 mieszkańców- w r. 2017); wskaźnik ten w Bibliotece Raczyńskich w 2016 r. wyniósł 9,06 vol/100 mieszkańców). Ustosunkowując się do szczegółowych propozycji trzeba zauważyć, że: 1. W opisie wskazano gmach główny i 40 filii jako obszar do realizacji projektu. Należy doprecyzować, że mamy 39 placówek (w tym zawieszona Filia Naramowicka), aczkolwiek jest naszym zamiarem zwiększenie ich liczby; 2. Przekazanie każdej placówce 25 000 zł na zakup nowości jest niewątpliwie dużym zastrzykiem finansowym, umożliwiającym znaczniejszą realizację wszystkich oczekiwań czytelników, chociaż równe rozdzielenie wnioskowanej kwoty na poszczególne filie może dla małych lokalowo placówek stanowić wyzwanie z powodu niewystarczającej powierzchni; 3. Kolekcje filmowe istnieją w 16 filiach (przy czym w 6 przypadkach są to oddzielne kolekcje dla dzieci i dorosłych), zatem do rozstrzygnięcia jest sposób wykorzystania 20% przyznanej kwoty na zbiory specjalne. Gdyby miało to dotyczyć wszystkich placówek, to oznaczałby utworzenie filmotek od podstaw, co pociąga za sobą konieczność zabezpieczenia środków na uzupełnienie kolekcji w latach następnych. Z naszych statystyk wynika zresztą, że stopniowo notujemy spadek liczby wypożyczeń filmów w filiach bibliotecznych. W 2014 r. czytelnicy wypożyczyli 169 999 filmów, w 2015 r. 157 796, a w 2016 r. 141 715.” Dyrektor Anna Gruszecka
  Zespół Obradował w składzie: Dyrektor Wydziału Kultury Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Marcin Kostaszuk, Anna Fil-Kowanek
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 350 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 350 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.