Bezpieczna droga rowerowa


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Bezpieczna droga rowerowa
Skrócony opis projektu
Budowa bezpiecznego przejazdu oraz drogi rowerowej wzdłuż ulicy Ługańskiej.
Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest umożliwienie bezpiecznego przejazdu rowerem z istniejącej drogi rowerowej biegnącej wzdłuż ulicy Szczepankowo do ścieżki rowerowej biegnącej przez wiadukt na Franowo. W skład projektu wchodzi:

 • zaprojektowanie i budowa (malowanie oznakowania poziomego oraz oznakowanie pionowe) przejścia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego przez ul. Ługańską,
 • zaprojektowanie i budowa drogi rowerowej po północnej stronie ulicy (obr/ark: 08/32,działki: 9/1, 6/1, 10/3, 115),
 • zaprojektowanie i budowa (malowanie oznakowania poziomego oraz oznakowanie pionowe) przejazdu rowerowego przez ulicę Bodawską,
 • przebudowa fragmentu istniejącego chodnika oraz drogi rowerowej przy skrzyżowaniu ulic Bodawska/Ługańska po stronie południowej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szczepankowo, Ługańska, Bodawska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Droga rowerowa po północnej stronie ulicy Ługańskiej.
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy tej części miasta, m.in. rodziny z dziećmi jeżdżący z osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki w stronę centrum miasta oraz na tereny rekreacyjne nad Maltą.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na chwilę obecną brak przedmiotowego odcinka powoduje konieczność jazdy rowerem bardzo ruchliwą ulicą Ługańską lub w przypadku rodzin z dziećmi wąskim 2m chodnikiem, na którym zlokalizowany jest dodatkowo przystanek autobusowy. Sytuacja taka jest bardzo niebezpieczna zwłaszcza dla dzieci! Brakujący kawałek to około 220m, które pozwoli zrealizować podłączenie osiedla do drogi rowerowej Radial 2 (odcinek R2W) w ramach Programu Rowerowego 2017-2022 z perspektywą do roku 2025, wprowadzonego uchwałą Rady Miasta Poznania z dn. 16 maja 2017 r.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Ługańskiej - 220mb 280 000
Przejazd przez ulicę Ługańską - malowanie pasów i oznakowanie pionowe 30 000
Przejazd przez ulicę Bodawską - malowanie pasów i oznakowanie pionowe 30 000
Przebudowa fragmentu istniejącego chodnika oraz drogi rowerowej przy skrzyżowaniu ulic Bodawska/Ługańska po stronie południowej. 50 000
Budowa przepustu nad odcinkiem rowu melioracyjnego - około 25mb 90 000
SUMA: 480 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Na czerwono aktualne ścieżki rowerowe istniejace trasy rowerowe.jpg
Koniec drogi rowerowej biegnącej przez rondo im. Mycielskich do skrzyżowania z ulicą Bodawską Koniec drogi Bodawska.JPG
Koniec drogi rowerowej przy ul. Szczepankowo Koniec drogi Szczepankowo.JPG
Widok ulicy Ługańskiej Luganska.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Krzysztof Filipiak

Adres email

krzysztof.filipiak.78@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 12.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 480 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Ciesielski, Krzysztof Filipiak, Iwona Kruszona, Magdalena Filipiak, Michał Karolczak, Zdzisław Kawa, Irena Najdkowska, Jakub Napierała, Bożena Przewoźna, Mariusz Przybyła Paweł Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.