Nowoczesne przystanki tramwajowe na Malcie (Warszawska)


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Nowoczesne przystanki tramwajowe na Malcie (Warszawska)
Skrócony opis projektu
Wiaty, tablice ITS; eleganckie, szklane wygrodzenia; monitoring; wymiana 1km starych, zardzewiałych barierek; malowanie; czyszczenie.
Opis projektu

Na niniejszy projekt, który w zeszłorocznej edycji uzyskał niezbędne rekomendacje oraz spotkał się z pozytywnym odbiorem społecznym, zagłosowało 599 osób i tylko 109 głosów zabrakło do jego realizacji. Projekt dopracowano. 6 przystanków (Św. Michała, Termy, Krańcowa, Łomżyńska, Pusta, Miłostowo) całkowicie zmieni swój wygląd poprzez ich unowocześnienie i dostosowanie do współczesnych realiów oraz poprzez znaczną poprawę estetyki całej infrastruktury tramwajowej na odcinku od przystanku Św. Michała aż do pętli na Miłostowie. Dodatkowo zostanie zwiększone bezpieczeństwo dzięki instalacji kamer monitoringu. Podstawowy zakres prac: - zakup 2 nowoczesnych wiat przystankowych na przystanki tramwajowe Termy, - montaż tablic systemu informacji pasażerskiej na przystankach Krańcowa i przystanku Łomżyńska,w kier. Śródki, - odmalowanie wiat ZTM na przystankach Pusta i Miłostowo, - zakup nowych, estetycznych i szklanych wygrodzeń przeciwbłotnych (takich jak na przystanku Żeromskiego) w miejsce starych, poniszczonych i z pleksi (przystanki: Termy, Krańcowa, Łomżyńska) - instalacja 3 kamer monitoringu (przystanki: Termy, Krańcowa, Łomżyńska), - wymiana ciągu wszystkich barierek (w większości zardzewiałych i poniszczonych) oddzielających torowisko tramwajowe od pieszo-jezdni wzdłuż ul. Warszawskiej oraz ustawionych między torami na przystankach na odcinku zaczynającym się około 330 m na wschód od przystanku Termy a kończącym się około 390 m na wschód od przystanku Łomżyńska oraz na Miłostowie (łącznie 1,21 km barierek do wymiany). Barierki powinny być zbliżone wyglądem do wymienionych już na odcinku Rondo Śródka - przystanek Termy.

Dodatkowo: - wyczyszczenie z graffiti i chwastów wszystkich przystanków i wygrodzeń przeciwbłotnych, - montaż nowych ławek i koszy na przystankach, - wymiana lub czyszczenie i malowanie 28 żółtych, rdzewiejących słupków (22 na przystanku Krańcowa oraz 6 znajdujących się około 390 m na wschód od przystanku Łomżyńska), - remont chodnika na wysepce pomiędzy północnym przystankiem Krańcowa a południową jezdnią ul. Warszawskiej (łącznie około 37 m2), - malowanie pozostałej infrastruktury przystankowej z widocznymi ubytkami farby (w tym m.in. błotochronów). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTATKAGP28.07.2017r.: dokonano modyfikacji projektu

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Przystanki tramwajowe i ich okolice: Św. Michała, Termy, Krańcowa, Łomżyńska, Pusta, Miłostowo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obszar linii tramwajowej od Ronda Śródka w kierunku pętli Miłostowo
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy miasta korzystający na co dzień lub okolicznościowo z przystanków, których razi ich okropny wygląd oraz estetyka, a także licznie przyjeżdżający tramwajem nad Maltę czy do Nowego Zoo. Dodatkowo nowe przystanki mogą zachęcić i przekonać do komunikacji miejskiej osoby, które z niej nie korzystają bądź robią to rzadko.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mamy nowoczesne tramwaje, teraz pora na przystanki! Linia tramwajowa na Miłostowo jest jedną z najpopularniejszych zapewniając dojazd komunikacją miejską do zielonych płuc miasta. Korzystają z niej mieszkańcy okolicznych osiedli i akademików, pracownicy sklepów, lokali usługowych i licznych zakładów pracy oraz w dużej mierze osoby udające się na Termy Maltańskie, do Nowego Zoo, nad Maltę a także na cmentarz Miłostowo. Przystanki w większości są w okropnym stanie wizualnym, zamiast zachęcać - zniechęcają do korzystania z komunikacji miejskiej; są brudne i nieestetyczne. Wielkim wstydem jest zwłaszcza przystanek Termy przy drugim największym w Europie parku wodnym - ma zdewastowane wiaty i jest cały popisany. Stare, zardzewiałe, poniszczone i łamiące się barierki długości ponad 1 km oddzielające tory od pieszo-jezdni wzdłuż ul. Warszawskiej szpecą wszystkich dookoła, z roku na rok wyglądając coraz gorzej. Wszystko to razem wzięte wymaga zdecydowanej i natychmiastowej poprawy. Dodatkowo montaż kamer monitoringu wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i odstraszenie potencjalnych wandali.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup 2 nowoczesnych wiat przystankowych na przystanki tramwajowe Termy 60 000
2. Zakup i montaż 526 nowych barierek prętowych odpornych na korozję długości 2,3 m (łącznie 1,21 km) po około 300 zł za jedną 157 800
3. Zakup i montaż 3 panoramicznych kamer monitoringu miejskiego (po jednej na przystankach: Termy, Krańcowa, Łomżyńska) po około 10 000 zł za zakup 1 urządzenia wraz z licencją, montażem i uruchomieniem transmisji 30 000
4. Zakup i montaż nowoczesnych, szklanych wygrodzeń przeciwbłotnych łącznej długości 110 metrów (przystanki: Termy, Krańcowa, Łomżyńska) po około 850 zł za metr 93 500
malowanie wiat i infrastruktury, 8 700
montaż tablic systemu informacji pasażerskiej na przystankach Krańcowa i przystanku Łomżyńska w kier. Śródki 150 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Wizualizacja nowej wiaty z dynamicznym systemem informacji pasażerskiej: NOWA_WIATA.jpg
Mapa poglądowa dotycząca nowych wiat, nowych barierek, szklanych wygrodzeń i monitoringu: MAPA.png
Nowe, szklane ekrany przeciwbłotne: NOWE_EKRANY.jpg
Dramatyczny stan ponad 1 km barierek wzdłuż trasy: STARE_BARIERKI.JPG
Ogólny stan obecny przystanków (widok zdewastowanej i zardzewiałej infrastruktury): STAN_OBECNY.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Mateusz Jankowiak

Adres email

mateusz.jankowiak@o2.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazane lokalizacje, tj. przystanki tramwajowej pozostają w administracji Zarządu Transportu Miejskiego.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 495 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Przystanki są w tragicznym stanie. Potrzebny jest szybki remont. Estetyka tragiczna.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Warszawskie - Pomet - Maltańskie
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.