Zielona oaza dla osiedla Kasztelanów


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Zielona oaza dla osiedla Kasztelanów
Skrócony opis projektu
Zielona Oaza-zagospodarowanie przestrzeni znajdującej się w rejonie ulic Cześnikowskiej, Husarskiej, Rycerskiej oraz Kanclerskiej
Opis projektu

Pomysł zrodził się z uwagi na fakt, że w okolicy od kilku lat obserwuję znaczący wzrost liczby dzieci oraz młodzieży, które nie mają dla siebie żadnego miejsca gdzie w ciągu dnia, kiedy nie chodzą do szkoły oraz popołudniami mogliby aktywnie wypoczywać. Okoliczne place zabaw znajdują się wyłącznie na terenach pobliskich przedszkoli i dostępne są jedynie dla dzieci w nich przebywających, tylko w godzinach otwarcia tych placówek. Brak jest również miejsca dla seniorów, którzy chcąc wyjść na spacer i nie mają gdzie odpocząć. Jestem przekonana, że wielu z nas mieszkańców z wielką przyjemnością skorzystałaby z możliwości spaceru, odpoczynku na ławce, różnych form aktywności ruchowej na siłowni i placu zabaw zlokalizowanych w Zielonej Oazie, na świeżym powietrzu, w otoczeniu pięknych drzew i kwitnących krzewów. Propozycja obejmuje zagospodarowanie przestrzeni znajdującej się w rejonie ulic Cześnikowskiej, Husarskiej, Rycerskiej oraz Kanclerskiej, polegającej na wykonaniu: ogrodzonego placu zabaw dla dzieci i młodzieży, siłowni zewnętrznej wraz z otaczającą infrastrukturą miejską (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie terenu), uporządkowaniu otaczającej zieleni oraz wymianie/budowie nawierzchni chodnika.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Cześnikowskiej, Husarskiej, Rycerskiej, Kanclerskiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka usytuowana za ogrodzeniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Cześnikowskiej 18
Potencjalni odbiorcy projektu

Dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół oraz ich rodzice i rodzeństwo. Seniorzy. Wszyscy okoliczni mieszkańcy.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obszar Zielonej Oazy zlokalizowany byłby na tyle blisko, że rodzice nie musieliby przeprowadzać dzieci przez bardzo ruchliwą dwujezdniowa ulicę Grochowską, żeby zaprowadzić je na plac zabaw jak jest dotychczas, tylko mogliby razem z dziećmi korzystać z uroków takiego miejsca. Na terenie otwartej siłowni znalazłby się szereg sprzętów umożliwiających wykonanie ćwiczeń wzmacniających i ogólno-rozwojowych, każdego, kto będzie miał na to ochotę, i mamom przebywającym na spacerze z dziećmi, i seniorom, który wyszli na spacer pooddychać na świeżym powietrzu. Zielona Oaza to miejsce, które dla okolicznych mieszkańców, może stać się miejscem nie tylko aktywnego wypoczynku oraz relaksu, ale też przede wszystkim umożliwi wspólne spędzanie wolnego czasu całą rodziną i przyczyni się do integracji szerokiego grona mieszkańców okolicznych bloków i domów jednorodzinnych.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wyposażenie i montaż placu zabaw oraz zakup i montaż obrodzenia tego obszaru 100 000
Wyposażenie i montaż siłowni 80 000
Zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci, montaż oświetlenia oraz przebudowa/budowa infrastruktury chodnikowej 50 000
Uporządkowanie terenu Zielonej Oazy 10 000
SUMA: 240 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 4 000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie nr 1 - stan obecny Stan obecny (1).jpg
Zdjęcie nr 2 - stan obecny Stan obecny (2).jpg
Zdjęcie nr 4 - stan obecny Stan obecny (4).jpg
Lokalizacja Lokalizacja.jpg
Zdjęcie nr 3 - stan obecny Stan obecny (3).jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Katarzyna Kachel-Ludek

Adres email

k.kachel.ludek@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 12.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Po spotkaniu odwoławczym 19/09/17 zmieniono decyzję na pozytywną. W ustaleniach projekt realizowany będzie do wysokości wykorzystania środków, ustalono z wnioskodawcą przeklasyfikowanie projektu z rejonowego do ogólnomiejskiego. Ostateczny koszt projektu ustalono na kwotę 750.000 zł.
  Zespół Obradował w składzie M.Sobieszczyk, R.Przybylski, V.Wabińska-Chmielewska, P.Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Dnia 13.09.2017 r. p. Katarzyna Kachel-Ludek napisała: "Mam nadzieję, że nie jest jeszcze za późno, ale byłabym bardzo szczęśliwa jakby było możliwe włączenie tego projektu do puli projektów ogólnomiejskich. Myślałam, że wobec braku pozytywnej opinii Zarządu Zieleni Miejskiej, projekt nie ma już szans na realizację".
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazany we wniosku teren należy zagospodarować i stworzyć na nim pełnowartościowy, atrakcyjny skwer zieleni (z alejkami, nasadzeniami zieleni, elementami małej architektury, instalacją oświetlenia oraz montażem urządzeń zabawowych).Jednakże stworzenie projektu dla całego terenu oraz jego kompleksowa realizacja znacznie przekraczają kwotę 500.000,00 zł, zatem koszty realizacji wniosku nie mieszczą się w zakresie projektu rejonowego. W związku z odmową przeniesienia projektu na ogólnomiejski projekt zarekomendowano negatywnie zgodnie z Zasadami PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit.d.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 240 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 4 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 750 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 44 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Jacek Sobczak - Przewodniczący Zarządu Osiedla Grunwald Południe, na podstawie uchwały nr 26/V/2017 Zarządu Osiedla Grunwald Południe
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.