Skwer zieleni na Zodiaku


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Skwer zieleni na Zodiaku
Skrócony opis projektu
Urządzenie skweru zieleni na Zodiaku.
Opis projektu

Projekt zakłada: - zbudowanie chodnika wzdłuż terenu rekreacyjnego - postawienie 8 ławek i 3 koszy na śmieci - posadzenie 30 szt. drzew - ustawienie elementów zabawowych dla dzieci (piramida linowa, huśtawka podwójna, huśtawka bociania) - ustawienie stołu do gry w tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki i stołu do gry w szachy

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Teren zielony przy ul. Lwa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka obr/ark: 07/08, działka: 15/7
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Osiedla Zodiak

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zodiak jest najbardziej rozbudowującym się terenem na Nowym Mieście. Od kilku lat systematycznie stawiane są kolejne bloki. Na Zodiaku brakuje porządnego miejsca zieleni i rekreacji dla mieszkańców. Miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego "Osiedle Zodiak" dopuszcza powstanie takiej funkcji na terenie miejskim (zarządzanym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami) przy ul. Lwa, między domkami jednorodzinnymi a blokiem Lwa 25. Jest to nieduży teren (ok. 40 na 100 metrów), ale położony w centrum Zodiaku. Ponadto jedyny nadający się na wprowadzenie funkcji rekreacyjnych.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- projekt - 20.000 zł - chodnik 100m x 2m = 200 m2 x 200 zł = 40.000 zł) - 40.000 zł - przygotowanie nawierzchni - 10.000 zł - piramida linowa (piramida wspinaczkowa z dwoma masztami centralnymi, czterema platformami i sześcioma odciągami. Urządzenie posiada regulację naciągu lin) - 150.000 zł - huśtawka podwójna (wahadłowa podwójna z siedziskiem płaskim i kubełkowym) - 4.000 zł - huśtawka bociania - 5.000 zł - 8 ławek - 8.000 zł - 3 kosze - 1.500 zł - 30 drzew - 30.000 zł - stół do gry w tenisa stołowego - 5.000 zł - stół do gry w szachy - 5.000 zł - stół do gry w piłkarzyki - 7.000 - regulamin placu - 500 zł 286 000
SUMA: 286 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Wojciech Chudy

Adres email

wojciechchudy@gazeta.pl

Telefon

505945259

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 12.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie 15/09/2017 w wyniku spotkania odwoławczego z wnioskodawcą zmieniono rekomendację na pozytywną oraz łączny koszt realizacji ustalono na kowtę 500.000 zł z zaznaczeniem, iż realizacja nastąpi do wyczerpania środków i nie jest konieczna realizacja piramidy linowej. Składowymi projektu będą w kolejności: 1: uporządkowanie terenu 2. ukłąd komunikacyjny i zieleń 3. architektura mała 4. elementy sportowo-rekreacyjne
  Zespół Obradował w składzie T.Lisiecki, M.Sobieszczyk, R.Przybylski, M.Rucka, V.Wabińska-Chmielecka, P.Pawełczak. K.Kubis
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Zgłoszony projekt spełnia wszystkie kryteria Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, wyrażone w Załączniku nr 1 do Zarządzenia 252/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Wydział merytoryczny, weryfikujący projekt, kieruje się przede wszystkim kryteriami wymienionymi w Rozdz. 3, pkt. 6 w/w załącznika. Zgodnie z nimi wniosek powinien być zgodny ze Strategią Rozwoju Miasta, kompetencjami gminy i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Powinien być projektem niekomercyjnym, realizowanym na terenie zarządzanym przez Miasto, nie zagrożonym utratą własności, nie planowanym do realizacji przez Miasto w przeciągu najbliższych 2 lat, a jego koszty utrzymania w kolejnych 5 latach nie przekraczają 30% wartości projektu. Zgłoszony przeze mnie projekt spełnia wszystkie wyżej wymienione kryteria. Wydział merytoryczny nie miał żadnych uwag w tym zakresie. Jedyna uwaga dotyczyła zakresu inwestycji. Zarząd Zieleni Miejskiej stwierdził, że „na wskazanej we wniosku działce powinien pojawić się pełnowartościowy atrakcyjny skwer zieleni (z alejkami, nasadzeniami zieleni, elementami małej architektury, instalacją oświetlenia oraz montażem urządzeń zabawowych itd.), który będzie służył całej społeczności, a nie teren rekreacyjno-sportowy.” Warto przypomnieć, że zgłoszony przeze mnie wniosek w większości spełnia te warunki. W projekcie zawarłem budowę alejki, nasadzenia drzew, elementy małej infrastruktury w postaci ławek i koszy, montaż urządzeń zabawowych (huśtawki, pajączek). Dlatego teren ten będzie służył całej społeczności lokalnej (dzieciom, rodzicom, osobom starszym). Nie jest to też w żadnej mierze teren typowo sportowy, jak wskazuje w swojej opinii Zarząd Zieleni Miejskiej, ponieważ wniosek nie zawiera żadnej infrastruktury sportowej, takiej jak boiska do piłki nożnej czy koszykówki. Występuje jedynie stół do gry w szachy, piłkarzyki i tenisa stołowego, co można uznać raczej za obiekty rekreacyjne, służące do zabawy mieszkańcom w różnym wieku. Zgodnie z Rozdz. 3 pkt. 9 w/w załącznika „Ingerowanie w merytoryczny zakres propozycji, jak również doprecyzowanie nazwy projektów zgłoszonych do PBO18, w tym zmiana miejsca ich realizacji bądź łączenie z innymi zadaniami, jest możliwe po konsultacji z Wnioskodawcą, na wniosek wydziału lub jednostki merytorycznie weryfikującej.” Konsultacje takie odbyły się mailowo i telefonicznie. W rozmowie z pracownikiem Zarządu Zieleni Miejskiej nie zgodziłem się na zmiany w projekcie, powodujące zwiększenie kwoty wniosku powyżej 500 tys. zł, ponieważ powodowałoby to zmniejszenie szans projektu na zwycięstwo. Natomiast otwarty byłem na zwiększenie zakresu zadania do 500 tys. Zaproponowałem chęć współpracy w tym zakresie. Umówiłem się też z pracownikiem, że Zarząd Zieleni Miejskiej przygotuje wariant/y zmian w projekcie. Niestety do tej pory żadnych nie otrzymałem, nie było też już kontaktu ze strony Zarządu Zieleni Miejskiej. W połowie sierpnia na stronie PBO 2018 zobaczyłem, że projekt został negatywnie zaopiniowany. Uważam, że takie działanie ze strony Zarządu Zieleni Miejskiej jest niezgodne z regulaminem, gdzie nie ma zapisu o negatywnym zaopiniowaniu zadania przez wydział merytoryczny przy rozbieżnych zdaniach w trakcie konsultacji z Wnioskodawcą. Jedyna odgórna ingerencja we wniosek opisana jest w Rozdz. 3 pkt. 13 w/w załącznika: „Wydziały i jednostki miejskie mają możliwość dokonania własnej kalkulacji kosztów zadania na podstawie propozycji zawartych w formularzach zgłoszeniowych.” Oznacza to, że Zarząd Zieleni Miejskiej formalnie może zwiększyć/zmniejszyć wartość zgłoszonego przez Wnioskodawcę zadania, jeżeli kosztorys jest niezgodny ze stanem faktycznym. Natomiast powinien to zrobić w oparciu o elementy zawarte w projekcie, tym samym nie posiada kompetencji do zwiększania zakresu inwestycji, musi bazować na propozycji Wnioskodawcy. W związku z powyższym Zarząd Zieleni Miejskiej nie miał kompetencji do odrzucenia projektu. Inną kwestią jest fakt, że zgodnie z ideą budżetu obywatelskiego to mieszkańcy Poznania, a nie urzędnicy, zgłaszają projekty. To mieszkańcy Poznania, a nie urzędnicy, wskazują, jakie funkcje powinien mieć skwer zieleni, gdzie będą wypoczywać. Jeżeli urzędnicy mają odgórnie i autorytarnie decydować o budżecie obywatelskim, straci to swój sens i zniechęci obywateli Poznania do aktywnego zaangażowania w sprawy lokalne.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazany we wniosku teren należy zagospodarować i stworzyć na nim pełnowartościowy, atrakcyjny skwer zieleni (z alejkami, nasadzeniami zieleni, elementami małej architektury, instalacją oświetlenia oraz montażem urządzeń zabawowych itd.). Jednakże stworzenie projektu dla całego terenu oraz jego kompleksowa realizacja znacznie przekraczają kwotę 500 000 zł, zatem koszty realizacji wniosku nie mieszczą (700 000) się w zakresie projektu rejonowego. Wnioskodawca nie wyraził zgody na przekwalifikowanie wniosku do projektów ogólnomiejskich. Rekomendacja negatywna zgodnie z Zasadmi PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit. d.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 286 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 495 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 28 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.