Niedzielne koncerty w Ogrodzie Botanicznym UAM


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Niedzielne koncerty w Ogrodzie Botanicznym UAM
Skrócony opis projektu
Zorganizowanie cyklu niedzielnych koncertów plenerowych dla mieszkańców Poznania, w Pawilonie Letnim Ogrodu Botanicznego UAM.
Opis projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu cyklu otwartych, letnich, niedzielnych koncertów plenerowych dla mieszkańców Poznania. Koncerty odbywałyby się co tydzień od początku lipca do połowy września. Łącznie byłoby to 12 wydarzeń artystycznych, podczas których prezentowane będą różnorodne style i formy muzyczne: od muzyki klasycznej, piosenki aktorskiej, kabaretowej czy folkowej, do popularnej i innych. Ogród jest bardzo wdzięczną scenerią dla różnorodnych wydarzeń artystycznych. Muzyka w ogrodach i parkach obecna jest w wielu miastach świata. Atrakcyjna, kameralna przestrzeń Ogrodu Botanicznego pozwala wytworzyć swobodną, rodzinną atmosferę. W ramach wydarzenia swoją twórczość promować mogą między innymi artyści lokalni i regionalni. Formuła proponowanego cyklu nawiązywać będzie do znanych już Poznaniakom „Koncertów pod Kasztanami”, które odbywały się w Ogrodzie przez dwa sezony w latach 2014-2015 i będzie niejako ich kontynuacją. Wstęp na koncerty byłby bezpłatny. Poza mieszkańcami Poznania mogliby na nie przychodzić także goście odwiedzający nasze miasto w okresie letnim. Byłaby to więc dodatkowa atrakcja turystyczna, promująca Poznań jako miasto melomanów. Scena koncertowa mieściłaby się w Pawilonie Letnim Ogrodu Botanicznego. Brak konieczności budowy specjalnej sceny ogranicza koszty, a jednocześnie stara, zabytkowa architektura Pawilonu i urocze otoczenie dodatkowo zwiększają atrakcyjność wydarzeń.


NOTATKA GP 21.07.2017 r.: w porozumieniu z Wnioskodawcą do kosztorysu projektu dodano 10 000 zł do kosztów organizacyjno-promocyjnych projektu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Dąbrowskiego 165

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Pawilon Letni w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy Poznania i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem osób z najbliższych dzielnic.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Choć lato to okres wakacji, znaczna część Poznaniaków spędza większą jego część w mieście. Ważne i potrzebne jest więc istnienie wydarzeń, które zapewnią wszystkim mieszkańcom dostęp do wartościowych i atrakcyjnych form wypoczynku. Ogród Botaniczny UAM jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców Poznania parków (ok. 120 tys. gości rocznie). Jego urokliwe alejki i ścieżki edukacyjne, poprowadzone wśród bogatych zbiorów roślinnych, są ogólnie dostępnym miejscem wypoczynku. Ogród jest przestrzenią spotkań kulturalnych i wydarzeń artystycznych – na jego terenie organizowane są m.in. prelekcje i wystawy otwarte dla szerokiego grona publiczności. W latach 2014 i 2015 odbywały się tu plenerowe „Koncerty pod Kasztanami”, które cieszyły się bardzo dużą popularnością i gromadziły nieraz po kilkaset osób publiczności. Taka forma wypoczynku i obcowania z kulturą w lekkiej, letniej formie i okolicznościach, wyraźnie odpowiadała mieszkańcom Poznania, dlatego proponujemy wznowienie i kontynuację tej wartościowej inicjatywy.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Organizacja koncertów – w tym obsługa nagłośnieniowa, wynagrodzenia dla wykonawców, prace porządkowe po koncertach, uruchomienie dodatkowego parkingu 85 000
Udostępnienie terenu Ogrodu Botanicznego - bezpłatne 0
SUMA: 85 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja Wicedyrektora OB UAM opinia o koncertach w OB UAM .pdf
Koncerty pod Kasztanami (fot. Z. Skibniewski). IMG_7405.JPG
Koncerty pod Kasztanami (fot. Z. Skibniewski). IMG_8398.JPG
Koncerty pod Kasztanami (fot. Z. Skibniewski). IMG_5847.JPG
Koncerty pod Kasztanami (fot. Z. Skibniewski) IMG_7333.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Justyna Wiland-Szymańska

Telefon

519340520

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dyrektor Wydziału Kultury Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Marcin Kostaszuk, Anna Fil-Kowanek
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 85 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 85 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zdaniem Rady Osiedla ww. projekt przyczyni się do podniesienia atrakcyjności wypoczynku oraz zwiększenia integracji mieszkańców Osiedla na terenie Ogrodu Botanicznego.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzję podjęła Rada Osiedla w składzie 12 osobowym.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.