Symbioza aut i pieszych na Grunwaldzie


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Symbioza aut i pieszych na Grunwaldzie
Skrócony opis projektu
Budowa miejsc postojowych dla samochodów (po skosie) i remont chodnika wzdłuż ulicy Rycerskiej
Opis projektu

Ogólnodostępna infrastruktura pieszo-drogowa na tzw. Starym Grunwaldzie jest tragiczna. Wiele lat zaniedbań pozostawia efekty w postaci niewystarczającej ilości miejsc postojowych (mimo planu rewitalizacji ul. Husarskiej działania są niewystarczające), jak i fatalnego stanu Problem dotyczy zarówno mieszkańców, jak i osób udających się na stadion Rycerską arterią. Stan chodnika jest wybitnie niebezpieczny, a liczba miejsc postojowych w zwykły dzień, a w czasie meczy jeszcze bardziej się kurczy. Stąd projekt polegający na budowie miejsc postojowych na nieużywanych trawnikach wzdłuż ul. Rycerskiej od Grochowskiej do Marcelińskiej. Projekt zakłada, że miejsca postojowe mogą zostać wykonane z płyt betonowych dziurawych (lub innego materiału), tak aby mogła z nich wyrastać trawa. chodników. Miejsca postojowe po skosie ułatwią parkowanie i przyspieszą jego proces, jednocześnie zwiększając liczbę dostępnych miejsc. Z kolei obecnie wykorzystywany chodnik może stać się traktem pieszo-rowerowym ponieważ jest tam wystarczająca ilość miejsca. Nie ma konieczności lokowania specjalnie wydzielonego pasa rowerowego na ulicy. W chwili obecnej chodnik zagraża życiu i zdrowiu - polecam spacer szczególnie osobom starszym i z małymi dziećmi - robi się z niego mały tor przeszkód. Chodnik należy wykonać z kostki - część dla rowerów czerwona, biała dla pieszych. Alternatywa ustawienie znaku po remoncie, że jest to trakt pieszo-rowerowy z pierwszeństwem dla pieszych (uprości to formalności).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rycerska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

fatalny stan infrastruktury postojowej dla samochodów
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Miasta Poznania, szczególnie z Grunwaldu, osoby udające się w stronę stadionu, lasku Marcelińskiego przez ul. Rycerską.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt idealnie wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju Miasta względem symbiozy ludzi-samochodów i innych środków transportu. Jego realizacja jest kluczowa dla podniesienia jakości życia mieszkańców Poznania, z rejonu szczególnie zaniedbanego z punktu widzenia inwestycji w infrastrukturę drogową. Budowa miejsc postojowych poza centrum miasta, powinna stanowić priorytet dla zwiększenia zainteresowania transportem publicznym miasta.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa miejsc postojowych i chodnika 500 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Maciej Jarzębski

Adres email

maciej@amu.edu.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja (ulica Rycerska) dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 31.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ projekt zaklada wykonanie znacznej wycinki drzew, co jest niezgodne ze strategią Miasta (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit.c).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.