Park w Forcie V


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Park w Forcie V
Skrócony opis projektu
Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu, wywóz śmieci oraz udostępnienie dla spacerowiczów Fortu V.
Opis projektu

Od kilku lat w Poznaniu trwają starania zmierzające do rewitalizacji fortyfikacji wchodzących niegdyś w skład Twierdzy Poznań. Jednym z najbardziej zaniedbanych i zniszczonych elementów tej twierdzy jest Fort V, znajdujący się przy ulicy Lechickiej, na pograniczu Winograd i Naramowic. Fort został wysadzony w powietrze w czasach PRL i dziś jest miejscem niebezpiecznym oraz cieszącym się złą sławą. Projekt zakłada uporządkowanie tego terenu i stworzenie z niego przyjaznej przestrzeni do rekreacji dla mieszkańców okolicznych osiedli. Przede wszystkim konieczny jest wywóz śmieci i gruzu oraz zabezpieczenie miejsc grożących wypadkami, takich jak osuwiska czy głębokie dziury. Kolejnym krokiem będzie uporządkowanie zieleni, tak by zarośla nie uniemożliwiały swobodnego poruszania się po terenie fortu. Dzięki temu będzie można wytyczyć ścieżki spacerowe, docelowo wyposażone w małą architekturę, taką jak ławki i kosze na śmieci.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Lechicka, ul. Romana Abrahama, ul. Sycylijska, ul. Kastylijska, ul. Sarmacka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działki: obr/ark: 50/24, numery 2/161 (działka obejmująca niemal cały fort), 2/156, 2/1, 4/1, 4/2 oraz obr/ark: 50/25, numery 115/11 i 8/3 - wszystkie należą do Miasta Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu

Przede wszystkim mieszkańcy os. Wichrowe Wzgórze, os. Kosmonautów, os. Bolesława Śmiałego oraz południowych Naramowic (tzw. Osiedla Za Fortem). Ważnymi odbiorcami projektu będą jednak także wszyscy pasjonaci fortyfikacji, niezależnie od miejsca zamieszkania. NOTATKA GP: 21.08.17 zgoda wnioskodawcy na przeklasyfikowanie projektu do projektów ogólnomiejskich

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Choć Fort V jest obiektem dużym (tzw. fort główny) i charakteryzującym się dobrą lokalizacją z dogodnym dojazdem komunikacją miejską, rowerem lub samochodem, nie spełnia obecnie właściwie żadnej funkcji. Mimo że jest otoczony gęsto zaludnionymi osiedlami mieszkaniowymi, jest terenem zaniedbanym i rzadko uczęszczanym. Służy głównie jako nielegalne wysypisko śmieci i gruzu, miejsce spożywania alkoholu w ukryciu oraz ewentualnie teren do wyprowadzania psów dla najodważniejszych mieszkańców. Wiele lat czeka już na rewitalizację, mimo iż jest w rękach miasta, a nie prywatnego właściciela. Przekształcenie go w park zapewniłoby okolicznym mieszkańcom dostęp do brakującej infrastruktury rekreacyjnej, której bardzo potrzebują. Uporządkowany fort stałby się również atrakcją turystyczną i gratką dla miłośników fortyfikacji. Ponadto stworzenie w tym miejscu parku osiedlowego z akcentami historycznymi wpisuje się w założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Uporządkowanie terenu i wywóz śmieci 30 000
Zabezpieczenie groźnych miejsc (osuwiska, rumowiska, dziury, strome zbocza itp.) 35 000
Zakup i montaż ławek (10 sztuk x 1200 zł) oraz koszów na śmieci (10 sztuk x 2000 zł) 32 000
Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej 35 000
Uporządkowanie zieleni i wytyczenie ścieżek spacerowych 350 000
Oznakowanie ścieżek tablicami informacyjnymi 15 000
SUMA: 497 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Michał Wesołek

Adres email

michu.pzn@op.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwą jednostką do zaopiniowania projektu jest Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 29.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Obligatoryjnym działaniem poprzedzającym jakiekolwiek czynności inwestycyjne na przedmiotowym terenie jest sprawdzenie zawartości niewybuchów i pozostałości po II wojnie światowej. WGN w 2012 r. szacował koszt oczyszczenia terenu fortu przez wojska inżynieryjne, koszt wówczas wynosił ok. 65 000 zł. Dopiero w dalszej kolejności przeprowadzone byłyby prace zabezpieczające (min. 200 tys. zł). W związku z powyższym realizacja Projektu Parku w Forcie V jest możliwa po uprzednim zrealizowaniu wskazań konserwatorskich związanych m.in. z: - wykonaniem dokładnej dokumentacji fotograficznej elementów fortecznych , które mają ulec docelowemu zabezpieczeniu, - opracowaniem projektu zabezpieczenia poszczególnych elementów, uwzględniającego m.in. zasypanie kruszywem niebezpiecznych szczelin, studni, rozpadlin wraz z uporządkowaniem i wyeksponowaniem widocznych, ocalałych elementów obiektu, - przeprowadzić wycinkę samosiejek i wtórnej zieleni porastającej fort, -zabezpieczenie szczególnie niebezpiecznych otworów. Ponadto z uwagi na rozległość terenu, koszty związane z porządkowaniem, wycinkami itp. oraz eksploatacja projektu w kolejnych latach znacznie przewyższy kwoty określone przez wnioskodawcę.
  Zespół Obradował w składzie: Szymon Błażek, Bożena Urbaniak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 497 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 80 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Elżbieta Grzegorek, Tomasz Klemenczak, Michał Kucharski, Eleonora Mikołajczyk-Winiarska, Paweł Nowak, Elzbieta Skrzypczyńska, Paweł Sowa, Maciej Stachowiak, Alicja Staniszewska, Anna Wachowska-Kucharska – uchwała nr XXXIV/187/II/2017 Rady Osiedla Naramowice z dnia 12 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.