Kamera miejskiego monitoringu na os. Marysieńki


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Kamera miejskiego monitoringu na os. Marysieńki
Skrócony opis projektu
Zamontowanie kamery miejskiego monitoringu przy chodniku na ul. Wiedeńskiej, w miejscu częstego spożywania alkoholu.
Opis projektu

W opisywanym miejscu postawiono słupki, uniemożliwiające wjazd samochodom na chodnik. Słupki te stały się krzesełkami dla osób, korzystających z pobliskiego skupu złomu. Przesiadują na nich, spożywając alkohol a następnie śmiecąc i załatwiając potrzeby fizjologiczne. Bywa też, że kładą się spać na pobliskim trawniku. Jest duże prawdopodobieństwo, że postawienie kamery monitoringu zniechęci ich do takich zachowań w tym miejscu. O ile słupki zatrzymują samochody, to nie są przeszkodą dla jednośladów, które często poprzez chodnik skracają sobie drogę gdy zakorkowana jest ulica. Jest to bardzo niebezpieczne dla pieszych. Kamera monitoringu powinna ograniczyć takie zachowania a w przypadku wystąpienia umożliwić namierzenie i ukaranie kierowcy jednośladu. Dodatkowo w ostatnim czasie na terenie osiedla miała miejsce seria włamań od strony ogrodów. Kamera obejmie ten teren monitoringiem.

Co ważne, koszt realizacji inwestycji może być mniejszy po wybudowaniu kanalizacji przez ZDM w ramach remontu ulicy Mateckiego. W marcu 2017 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa wydał warunki techniczne na przebudowę skrzyżowania ul. Stróżyńskiego/Mateckiego w których zawarł informację o konieczności budowy kanału technologicznego w zakresie objętym projektem.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Chodnik między nieruchomościami przy Wiedeńskiej 127 a 129.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

52°27'53.4"N 16°54'04.0"E
Potencjalni odbiorcy projektu

Odbiorcami są przede wszystkim mieszkańcy osiedla ale również osoby, które spacerują tamtą drogą.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W miejscu tym często gromadzą się osoby pijące alkohol i załatwiające potrzeby fizjologiczne. Kamera monitoringu byłaby więc "straszakiem" na takie zachowania. Dodatkowo w ostatnim czasie miało miejsce kilka włamań do domów od strony ogrodów.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Kamera na słupie 17 000
Przyłącze 108 000
SUMA: 125 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Mail ws kosztów Gmail - PD_ Koszt monitoringu.pdf
Przykładowa patologia przyk_ad.jpg
Lokalizacja google.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Piotr Napierkowski

Adres email

nap.piotr@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich. Wydziałem wiodącym w zakresie merytorycznej oceny projektu jest Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 6.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie nie dotyczy
  Zespół Obradował w składzie: Michał Klupś
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 125 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 125 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 25 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 100 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Czechanowski, Roman Dera, Jolanta Galas, Henryk Józefowski, Teresa Klimpel, Andrzej Krawczyk, Henryk Król, Zenon Nalewaj, Emilia Piotrowska, Tomasz Wiśniewski, Maria Zalewska, Maria Zatyczyc Uchwała nr XVIII/63/II/2017 Rady Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki z dnia 12 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.