Metamorfozy kobiet


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Metamorfozy kobiet
Skrócony opis projektu
Kobiece metamorfozy z sesją fotograficzną - porady wizażystki, ukończone profesjonalnym makijażem i sesją fotograficzną.
Opis projektu

Przedmiotem Projektu METAMORFOZY KOBIET jest wsparcie kobiet w procesie zdobycia zatrudnienia poprzez kompleksowe działania wizerunkowe wpływające pozytywnie na samoocenę i prezentację kobiet na rynku pracy. Projekt skierowany jest do kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, jak również kobiet w trudnej sytuacji materialnej i życiowej aktywnie poszukujących zatrudnienia.

W ramach Projektu METAMORFOZY kobiety będą miały możliwość odbycia spotkania i porady z profesjonalną wizażystką, w wyniku której uzyskają pomocne informacje dotyczące odpowiedniego wizerunku na rynku pracy. Konsultacja obejmować będzie również wykonanie profesjonalnego makijażu i stylizacji wizerunkowej. Zwieńczeniem wsparcia będzie profesjonalna sesja zdjęciowa nazwana "Metamorfoza", która obejmie zdjęcia przed konsultacją z wizażystą oraz po. Zdjęcia wykonane kobietom podczas sesji zdjęciowej staną się ich własnością oraz będą mogły być wykorzystane w celach związanych z poszukiwaniem pracy.


NOTATKA GP 28.07.2018 r.: Wnioskodawca w porozumieniu z wydziałem opiniującym projekt wyraził zgodę na modyfikację projektu w zakresie usunięcia załącznika wskazującego na konkretną osobę, która miałaby ten projekt realizować. W opinii osób oceniających takie wskazanie - gdyby zostało utrzymane - mogłoby świadczyć o komercyjności projektu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

28 czerwca 1956 nr 129/26 (lub inna lokalizacja zależna od wyboru realizatora projektu zgodnie z obowiązującymi procedurami)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wilda
Potencjalni odbiorcy projektu

Kobiety, w szczególności mamy powracające na rynek pracy.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Misją Projektu METAMORFOZA jest wzmocnienie kobiet poprzez poprawę ich samooceny, wzrost pewności siebie i zaufania do swoich sił. W efekcie Kobiety biorące udział w Projekcie METAMORFOZA będą miały szansę poczuć się bardziej wartościowe i odzyskać, często nadszarpniętą, wiarę w siebie i nadzieję na lepsze życie. Wykonane zdjęcia podniosą atrakcyjność złożonych przez nie aplikacji o pracę, przyczyniając się do zdobycia zatrudnienia. To z kolei zaowocuje spadkiem liczby osób bezrobotnych na terenie Miasta Poznań.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie dla fotografa i wizażystki 50 000
Wynajęcie studia 14 400
Zakup materiałów i sprzętu 20 000
Reklama i promocja przedsięwzięcia 8 000
Koszty biurowe 12 000
SUMA: 104 400
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie w pracy 11.jpg
Przykładowe zdjęcie 65.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Marzena Twardawa

Adres email

marzenatwardawa@op.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W opinii Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych nie ma istotnych przesłanek uniemożliwiających poddanie wniosku pod głosowanie mieszkańców.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamsa Klaudia Tomczak-Łątkowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 104 400 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 104 400 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.