Klub obywatelski "Na Grunwaldzie"


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Klub obywatelski "Na Grunwaldzie"
Skrócony opis projektu
Remont i rozbudowa opuszczonego budynku wartowniczo-administracyjnego na cele lokalnej świetlicy i zaplecza dla NGO.
Opis projektu

Na terenie posesji Wojskowa 22a znajduję się opuszczony budynek wartowniczo-administracyjny po obozie pracy z lat II WŚ. Projekt polega na jego remoncie oraz rozbudowie w celu pozyskania 126 m kw powierzchni dla mieszkańców i organizacji obywatelskich non profit. Remont obejmuje następujące prace; izolację poziomą przeciwwilgociową, izolację termiczną pionową, wymianę stolarki otworowej, wykonanie ogrzewania, rozbiórkę części ścian działowych, wymianę i wykonanie posadzki, remont sanitariatu i dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych, malowanie. Rozbudowa obejmuje następujące prace; remont stropu, wykonanie nadbudowy o powierzchni 60 m kw z dachem, dobudowę klatki schodowej jednokondygnacyjnej, adaptacja powierzchni na cele warsztatowe. Zakłada się, że koszt eksploatacji w ciągu 5 lat od momentu zakończenia inwestycji zamknie się kwotą około 75 tys pln. Obiekt będzie służył wyłącznie organizacjom non-profit, przeznaczony będzie na szkolenia, spotkania, imprezy osiedlowe itp, itd ze szczególnym uwzględnieniem seniorów.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Wojskowa 22a

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

podwórko nieruchomości, obręb Łazarz, ark. 13, działka 11/3
Potencjalni odbiorcy projektu

mieszkańcy, organizacje i stowarzyszenia mieszkańców, klub seniorów, organizacje typu NGO, wolontariat,

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rosnąca aktywność obywateli, w tym szczególnie seniorów wymaga zapewnienia odpowiednich warunków dla spotkań i pracy. Każda możliwość winna być wykorzystana, szczególnie gdy nie uszczupla bazy mieszkaniowej miasta. Atutem takich ośrodków winna być nie tylko jakość oferowanych warunków, ale także ich dostępność rozumianą jako niewielką odległość od miejsc zamieszkania.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
74,5 m kw remont pomieszczeń, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, wymiana posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie zaplecza sanitarnego, malowanie, ogrzewanie - 74,5 m kw. x 2300 = 171350 pln. 171 350
60 m kw. dobudowa II kondygnacji z dachem i klatką schodową na cele biurowe i warsztatowe - 60,0 m kw x 4300 = 258000 pln 258 000
SUMA: 429 350
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 75 000
Dodatkowe załączniki
Stan zewnętrzny budynku Paderbudzet1.pdf
Stan wewnętrzny budynku Paderbudzet2.pdf
Inwentaryzacja i projekt parteru Parter.pdf
Inwentaryzacja i projekt pietra Pietro.pdf
oświadczenie Klubu o_wiadczenie Klubu.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Grzegorz Steczkowski

Adres email

grzegorz@steczkowski.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Biuro Nadzoru Właścicielskiego (ZKZL Sp. z o. o.)
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 14.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Nadzoru Właścicielskiego
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zgłoszony projekt dotyczy rozbudowy i modernizacji budynku przy ul. Wojskowej 22a w Poznaniu, który jest w zasobie Miasta Poznania i jest dzierżawiony przez ZKZL sp. z o.o. Z dniem 1 lipca 2017 r. spółka ZKZL sp. z o.o. wynajęła budynek Klubowi Dyskusyjnemu im. I. Paderewskiego w Poznaniu. W związku z tym, że w zgłoszeniu przesłanym do PBO 2018 nie było informacji o powiązaniu wnioskodawcy z Klubem Dyskusyjnym im. I. Paderewskiego, BNW podjeło działania na rzecz wyjaśnienia powiązania instytucjonalnego pomiędzy wnioskodawcą a wynajmującym budynek przy ul. Wojskowej 22a. W dniu 03.08.2017 r. wnioskodawca dostarczył do BNW dokument, w którym Klub Dyskusyjny im. I. Paderewskiego podwierdził pełną współpracę i wsparcie przy realizacji projektu remontu i modernizacji budynku przy ul. Wojskowej 22a. W wyniku dokonanej oceny Biuro rekomenduje projekt do realizacji, biorąc pod uwagę założone koszty realizacji projektu oraz cel projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Krasiński, Beata Kocięcka
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 429 350 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 75 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 429 350 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 75 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.