Łąka kwietna nad Maltą!


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Łąka kwietna nad Maltą!
Skrócony opis projektu
Łąka wysiana rodzimymi gatunkami kwiatów.
Opis projektu

Projekt ma charakter przyrodniczy, z wieloma walorami zarówno estetycznymi jak i promującymi nasze Miasto. Będzie to napis POZNAŃ wysiany rodzimymi gatunkami kwiatów. Zachowany zostanie folklorystyczny klimat w nowoczesnym wydaniu. Napis będzie się znajdował na północnym brzegu jeziora Maltańskiego na skarpie pod tablicą wyników. Powstały napis zostanie opatrzony tabliczkami objaśniającymi.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Północny brzeg Jeziora Maltańskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Polana na zachód od cypla na końcu ul. Wileńskiej
Potencjalni odbiorcy projektu

Malta służy wszystkim poznaniakom - a więc wszyscy będą odbiorcami.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dbanie o przyrodę jest jednym z zadań Miasta. Wpływ zieleni na zdrowie jest pozytywny – zaobserwowano lepsze samopoczucie u tych, którzy mają przez okno widok na zieleń. Oprócz ilości, potrzebna jest jednak także jakość zieleni. Kwietny napis należy do rodzaju intensywnej zieleni, tzn. takiej rzeczywiście się dostrzega, a nie bezwiednie pomija.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Kwietny napis 60 000
Tabliczki informujące 1 000
SUMA: 61 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Wioleta Genow

Adres email

plwp@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, właściwym do zaopiniowania jest POSiR.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 6.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji opiniują pozytywnie zgłoszenie nr 100 Łąka kwietna nad Maltą oraz akceptują kosztorys przedstawiony przez Wnioskodawcę.
  Zespół Obradował w składzie Piotr Wrześniewski, Karolina Kaszub, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Umówiłam się z przedstawicielką POSiRu na zmianę lokalizacji łąki, na przy tablicy wyników. Nie zdążyła ona tego wprowadzić do systemu, bo minął termin opiniowania.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Teren wskazany do realizacji projektu przez wnioskodawcę posiada przeznaczenie uniemożliwiające realizację tego zadania ponieważ ograniczałoby to funkcjonalność wskazanego terenu, który przez Oddział Malta jest wielokrotnie wykorzystywany przy okazji imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych jak również jest wykorzystywany przez mieszkańców miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski - Wydział Sport Łukasz Miadziołko, Andrzej Kras, Karol Seweryn, Tomasz Sobkowiak, Jarosław Forycki - POSiR
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 61 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 68 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 1 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 500 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.