Święty Marcin-reGeneracja


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Święty Marcin-reGeneracja
Skrócony opis projektu
Sukces Projektu Święty Marcin-reAnimacja wyznaczył kolejne cele na rzecz ożywienia społecznego ścisłego Centrum.
Opis projektu

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu oraz Koalicja Święty Marcin od trzech lat czynią wiele , aby rewitalizować tkankę mieszczańską ścisłego Centrum.Nie wyobrażamy sobie przebudowy ulicy Święty Marcin bez zaangażowania mieszkańców, organizacji pozarządowych, biznesu lokalnego. Dzięki wspólnej działalności wszystkich podmiotów w krajobraz ulicy wpisały się takie wydarzenia jak Dzień Sąsiada, konkurs kwiecenia balkonów i witryn "Pamiętajmy o ogrodach", Śpiewanki na Marcinie czy Podróże z Marcina. I wiele, wiele innych.Naturalnym jest,ze orientując się ile jest jeszcze do zrobienia, w kontekście wykorzystania potencjału tej części miasta, proponujemy kontynuację dotychczasowych działań, ale otwarcie się tez na nowe propozycje.Mamy marzenia by Święty Marcin stał się ulicą muzyczną, ulicą sztuki.Chcemy przekonać istniejący tu potencjał (Akademia Muzyczna, Filharmonia Poznańska) do dzielenia się talentami w Centrum.Może to jest ten pomysł na sukces ulicy? Co proponujemy?: 1) to co dotychczasowe i sprawdzone: Dzień Sąsiada - święto mieszkańców ścisłego Centrum Pamiętajmy o ogrodach - kwiecimy balkony, witryny,podwórka Śpiewanki na Marcinie - cykliczne spotkania wszystkich grup wiekowych, szczególnie dla starszych Poznaniaków. Podróże z Marcina - spotkania rozbudzające chęć poznawania Polski i świata 2) Czas na nowe: Święty Marcin muzyką malowany - koncerty studentów Akademii Muzycznej,muzycy Filharmonii Poznańskiej "Rendez vous z historia lokalną" - cykliczne spotkania z autorem bloga "Poznańskie historie".Nie wyobrażamy sobie by Poznaniacy lub przyjezdni nie znali historii miejsc, w których żyją lub wiążą swą przyszłość. "Lex Cafe" - kawiarenka dla ciekawych zagadnień prawnych, nurtujących społeczność lokalną "Odwiedziny po sąsiedzku" - musimy przetrwać remont.Wizyty w znanych i nowo powstających miejscach w ścisłym Centrum, wspólne rozmowy mający na celu wymianę doświadczeń, połączone zawsze z atrakcja kulturalną. " Nie czuj się samotny" - wobec braku informacji (sprawdzone w Wydziale Zdrowia) ile jest osób, którym grozi wykluczenie w ścisłym Centrum Miasta, pragniemy stworzyć miejsce dla ludzi w potrzebie oraz zaproponować spotkania integracyjne w ramach Koalicji Święty Marcin dla opiekunów i podopiecznych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ścisłe Centrum Poznania (Święty Marcin i ulice sąsiedzkie)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Święty Marcin w przebudowie
Potencjalni odbiorcy projektu

Grupa priorytetową są Mieszkańcy, biznes lokalny, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, artyści,studenci,dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz średnich, seniorzy i osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, turyści.Wszyscy, którzy czują potrzebę rewitalizacji społecznej.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jeśli komuś wydawało się, że projekt Święty Marcin -reAnimacja to mrzonka, to zapraszamy na naszą ulicę.Myślę,że to od lat najlepiej zainwestowane skromne pieniądze.Zrodził się niesamowity potencjał ludzi, którym zależy na dobru miasta,ulicy Święty Marcin.Wzajemne zarażanie się energią tworzenia powoduje powstawanie nowych miejsc kultury i społecznie użytecznych , czy biznes lokalny, który zupełnie przyzwoicie nabrał tempa.Rozwój kapitału społecznego na poziomie lokalnym w dużej mierze zależy od skuteczności edukacji społecznej kierowanej do różnych grup mieszkańców. Tak rozumiana edukacja obywatelska polega na rozwijaniu zainteresowania lokalnymi sprawami publicznymi, wzbogacaniu wiedzy w obszarze historii i kultury miasta, ale także tworzeniu okazji do praktykowania zaangażowania obywatelskiego.. Czekaja nas jednak trudne czasy przebudowy ulicy. Nie możemy założyć rąk i czekać, aż zostanie oddana w nowej krasie do użytku.hcemy zachować co już zrobiliśmy i walczyć o więcej.Tę wolę przetrwania w trudnych czasach należy powierzyć naszej społeczności lokalnej. Miasto już wie, że może na nas liczyć.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1) Dzień Sąsiada 32 000
2) Pamiętajmy o ogrodach 9 000
Śpiewanki na Marcinie - Święty Marcin muzyką malowany 26 000
Rendez vous z historią lokalną 8 000
Lex Cafe 6 000
"Odwiedziny po sąsiedzku". " Nie czuj się samotny" 18 000
SUMA: 99 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja Rekomendacja UMP.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Hanna Sierocka

Adres email

hanna.sierocka@gmail.com

Telefon

512509669

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Nie dotyczy.
  Zespół Obradował w składzie: Sylwia Wnuk Piotr Izydorski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 99 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 99 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Uchwała NR NR XXX/ /II/2017 Rady Osiedla z 31 sierpnia 2017 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.