Starowinogradzka siłownia łączności


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Starowinogradzka siłownia łączności
Skrócony opis projektu
Siłownia zewnętrzna w Zespole Szkół Łączności dla uczniów i mieszkańców osiedla Stare Winogrady
Opis projektu

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej składającej się z 14 stałych stanowisk wraz z montażem : wyciskanie siedząc+pylon+wyciąg górny; wahadło+pylon+motyl; twister+pylon+orbitrek; poręcze+pytlon+drążek; odwodziciel+pylon+podciąg nóg; drabinka+pylon+wyciskania; wahadło+pylon+prasa nożna. Siłownia wzbogacona będzie o dwa stałe zewnętrzne stoły do tenisa stołowego, dwa stałe, zewnętrzne stanowiska do gry w piłkarzyki na wolnym powietrzu oraz stół do gry w szachy z 2. siedziskami. Stanowiska do ćwiczeń umieszczone będą na terenie ogrodzonym i dozorowanym 24 h, wśród istniejącej już zieleni. Projekt zakłada także prace ziemne dostosowujące istniejącą infrastrukturę do potrzeb, a także wykonanie stosownej dokumentacji projektowej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul.Przełajowa 4

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu

Projekt jest skierowany do szerokiej społeczności dzielnicy Stare Winogrady oraz uczniów Zespołu Szkół Łączności.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt realizuje idee wspierania działań pozytywnie wpływających na utrzymanie zdrowia, modelu spędzania przez rodziny czasu wolnego, zaktywizowanie do systematycznego uprawiania sportu sprzyjającego budowaniu postaw obywatelskich i aktywizacji społecznej. Projekt wpisuje się w strategiczne cele miasta Poznania zakładające budowanie przyjaznych osiedli, dzięki kompleksowej rewitalizacji i budowania własnego „mikroklimatu” w oparciu o zielone, ekomobilne miasto z łatwo dostępnymi dla wszystkich terenami zieleni. Projekt wzmocni tożsamość na poziomie osiedli oraz uzupełni jego ofertę sportowo – rekreacyjną, która będzie także wykorzystana na wspólnych cyklicznych imprezach („Dzień sąsiada”, „Dzień Patrona”, międzyszkolne imprezy rekreacyjno – sportowe) . Także badania poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa (Kantar Public 2016), oraz uwarunkowań i barier podejmowania aktywności fizycznej przez kobiety i osoby starsze (GFK Polonia 2015) wskazują na potrzebę aktywizacji w zakresie masowej rekreacji ruchowej. Nowy bezpieczny obiekt pozwoli na lokalnym poziomie zniwelować niską aktywność fizyczną Polaków poprzez motywowanie udziału w przyjaznych i bezpiecznych formach ruchowych

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Wykonanie dokumentacji projektowej – wycena prac projektowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r nr 130, poz. 1389 2 000
2. Prace ziemne dostosowujące teren pod obiekt 1 000
3. Dostawa i montaż 14 stałych stanowisk siłowni zewnętrznej 40 000
4. Dostawa i montaż zewnętrznych 2 stołów do tenisa stołowego 8 000
5. Dostawa i montaż 2 stołów „piłkarzyków” zewnętrznych 12 000
6. Dostawa i montaż urządzeń małej architektury: ławka z oparciem 2 szt, , kosz na śmieci 1 szt. stół z szachownicą +2 siedziska 6 000
SUMA: 69 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Miejsce_obiektu_1 foto1_new.png
Miejsce_obiektu_2 foto2_new.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Katarzyna Juja

Adres email

kan.kj@wp.pl

Telefon

606255320

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym jest Zespół Szkół.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 5.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, zastępca dyr. WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 69 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 69 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maria Adamczewska, Alicja Arndt, Zbigniew Arndt, Andrzej Baranowski, Janusz Bielak, Zofia Charłampowicz-Jabłońska, Mara Jurczyszyn, Halina Owsianna, Katarzyna Owsianna, Małgorzata Ptak-Adamczewska, Aleksandra Soniewicka, Alicja Świtała, Janusz Wolski – uchwała nr XVIII/75/VII/2017 Rady Osiedla Stare Winogrady z dnia 11 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.