Promenada Piątkowsko-Winogradzka - wygodna trasa spacerowa


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Promenada Piątkowsko-Winogradzka - wygodna trasa spacerowa
Skrócony opis projektu
Wygodna trasa pieszo-rowerowa wzdłuż wałów PST pomiędzy przystankiem Szymanowskiego, a kładką Batorego-Chrobrego.
Opis projektu

Kolejny, 3ci etap powstawania Promenady Piątkowsko-Winogradzkiej (po przygotowaniu dokumentacji oraz rozpoczęciu realizacji w terenie odcinka łączącego południową część osiedla Chrobrego z przystankiem PST Lechicka) zakłada utwardzenie obecnie wydeptanej ścieżki przez spacerujących wzdłuż trasy PST mieszkańców. Odcinek poddany do realizacji zaczynałby się przy przystanku PST Szymanowskiego, a kończył w parku na os. Chrobrego, na wysokości kładki dla pieszych łączącej osiedle Chrobrego oraz osiedle Batorego. W ramach realizacji inwestycji wybudowany zostałby ciąg szerokości ok 3m i długości ok 500m. Całość promenady wyposażona byłaby też docelowo w kolejnych etapach w przyszłości, w dodatkowe ławki oraz kosze na śmieci (w tym też na psie odchody), a także i oświetlenie. Dodatkowo, w ramach realizacji obecnego etapu prac przewiduje się przeznaczenie dodatkowej kwoty pieniędzy na przeprowadzenie prac wynikających ze zużycia sprzętu oraz działań wandali, polegających na doposażeniu istniejącego już w okolicy Promenady, wybiegu dla psów. Pieniądze przeznaczone byłoby na m.in. wzmocnienie ogrodzenia oraz stworzenie za pośrednictwem wiaty zacienionego obszaru (chociażby części) wybiegu, tak aby latem - przy pełnym słońcu - zwiększyć komfort korzystania z tego miejsca.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Wzdluż trasy PST, po stronie osiedla Chrobrego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

odcinek pomiędzy przystankiem PST Szymanowskiego, a kładką dla pieszych łączącą osiedle Chrobrego i Batorego
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcu Piątkowa, ze szczególnym uwzględnieniem, osiedli Sobieskiego, Chrobrego, Batorego oraz Zygmunta Starego,

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkańcy Piątkowa od lat wykorzystują tereny wzdłuż trasy PST do celów spacerowych czy rekreacyjnych, dlatego też utwardzenie ich trasy spacerowej, zamontowanie ławek, koszy na śmieci oraz docelowo oświetlenie całej trasy jest naturalnym działaniem zwiększającym zarówno komfort mieszkańców, jak i piękno naszej wspólnej okolicy. Doposażenie, w tym w niezbędne naprawy, istniejącego wybiegu dla psów ważne jest nie tylko z perspektywy estestycznej, ale też i konieczności - od samego powstawania tego obiektu niestety ani razu nie przeszedł od jakichkolwiek głębszych napraw czy modernizacji.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa trasy promenady 485 200
doposażenie (sąsiadującego z trasą Promenady) istniejącego już wybiegu dla psów i naprawa zinwentaryzowanych zniszczeń 14 000
SUMA: 499 200
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Trasa głosowanego odcinka Promenady Trasa Promenady.jpg
koncepcja ZDM w zakresie realizacji Promenady na tym odcinku koncepcja ZDM w zakresie realizacji Promenady na tym odcinku.jpg
możliwości montażu dodatkowych elementów wyposażenia wybiegu dla psów Wybieg_rysunek_2017.06.01-Uk_ad.pdf
inwentaryzacja obecnych uszkodzeń i zniszczeń WYBIEG-DLA-PS_W-1.pdf
inwentaryzacja obecnych uszkodzeń i zniszczeń2 WYBIEG-DLA-PS_W-2.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Krzysztof Kłoskowski

Adres email

krzysztof.kloskowski@kernwerk.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 6.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 499 200 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Łoś, Jan Sobczak, Edward Szczepanowski, Arkadiusz Białek; Uchwała Nr 20/IV/2017 Zarządu Osiedla Piątkowo z dnia 5 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.