Nowy Park dla Mieszkańców Piątkowa


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Nowy Park dla Mieszkańców Piątkowa
Skrócony opis projektu
Nowy park z dodatkowymi funkcjami rekreacyjnymi dla mieszkańców oraz nowym wybiegiem dla psów.
Opis projektu

Projekt zakłada zagospodarowanie terenów pomiędzy Fortem Va a garażami wzdłuż PST na nową urządzoną przestrzeń parkową dla mieszkańców naszego Piątkowa. Obecnie tereny te już teraz są intensywnie wykorzystywane przez nas, mieszkańców, dlatego też należałoby zadbać o własny komfort i ucywilizować dodatkowo tamten obszar.

W ramach prac przewiduje się utwardzenie wydeptanej przez spacerujących mieszkańców ścieżki (chodnik) oraz postawienie dodatkowych ławek, koszy na śmieci oraz na psie odchody. Dodatkowo, zakłada się, celem zwiększenia komfortu wieczorem oraz samego naszego bezpieczeństwa, zamontowanie tam oświetlenia wzdłuż głównej trasy spacerowej. W ramach kolejnych prac przewidziane są kolejne prace związane z zielenią i wycinką chorych, przesłaniających ścieżki spacerowe (itd) drzew i krzewów na opisywanym przez nas obszarze.

Aby teren mógł być w pełni przez nas, Mieszkańców, wykorzystywany, zakłada się stworzenie części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców - postawienie stołów do gry w piłkarzyki, ping-ponga, szachy itd. Zakłada się też postawienie oddzielonego wybiegu dla psów, tak aby i nasi czworonożni przyjaciele mogli bezpiecznie korzystać z tego terenu.

Z czasem, w ramach kolejnych projektów, można będzie na kolejnych obszarach postawić np siłownię zewnętrzną - teren jest duży - naprawdę można wspólnie przygotować sympatyczną dla wszystkich przestrzeń!

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Piątkowo, os. Chrobrego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren pomiędzy Fortem Va a garażami mieszkańców
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Piątkowa, a zwłaszcza Osiedla Chrobrego, Osiedla Botanika, Osiedla Śmiałego,

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie teren, mimo iż nocami ze względu na brak oświetlenia nie jest w pełni bezpiecznym miejscem, jest licznie odwiedzany, zwłaszcza przez mieszkańców osiedla Chrobrego, poruszających się po proponowanym terenie parku zarówno w celach spacerowych, jak też i wyprowadzając swoje psy na spacer. Dzięki zaadaptowaniu tego terenu nie tylko można będzie zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich przebywających tam osób, ale też stworzyć nowe miejsce w ramach którego można byłoby aktywnie spędzać razem czas (funkcje rekreacyjne; stoły do gry, wybieg dla psów, docelowa siłownia zewnętrzna, itd).

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
budowa chodnika wzdłuż parku, szerokość ok 2m, długość ok 150m. 150 000
oświetlenie trasy spacerowej, zamontowanie kilku/kilkunastu dodatkowych lamp parkowych 100 000
montaż 5 ławek zgodnych z katalogiem mebli miejskich, montaż 5 koszy na śmieci, 2 - 3 kosze na psie odchody 10 200
część rekreacyjna - 'Wielofunkcyjny zestaw zabawowy' - stoły dla mieszkańców do gry w szachy, ping-ponga itd 50 000
stworzenie wybiegu dla psów 45 000
prace związane z zielenią, wycinka chorych drzew, krzewów oraz przeczyszczenie terenu 75 000
SUMA: 430 200
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
mapa sytuacyjna Parku Piątkowskiego Park Pi_tkowski.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Krzysztof Kłoskowski

Adres email

krzysztof.kloskowski@kernwerk.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 5.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Projekt nie zakłada całkowitego usunięcia wtórnego drzewostanu porastającego opisywany teren, a jedynie dalsze prowadzenie prac porządkowych na tym obszarze. Dodatkowo, istniejące tam zadrzewienie NIE jest zadrzewieniem zgodnym z historycznym charakterem tego miejsca, stąd też odniesienia do Miejskiego Konserwatora Zabytków należy traktować jako formę manipulacji. Odrębnie, z własnej woli, prowadząc korespondencję zarówno z Miejskim Konserwatorem Zabytków, jak także z Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska (z którymi wg informacji w/w jednostek Zarząd Zieleni Miejskiej NIE podejmował żadnych prób kontaktu), nie uzyskano jakichkolwiek przeciwwskazań w zakresie realizacji tego projektu, jedynie podkreślono konieczność szczegółowych konsultacji na etapie projektowym. Stąd też zarzuty/obawy o naruszenie którejkolwiek z warstw konserwatorskich można potraktować jako fikcję. Projekt zakłada JEDYNIE wprowadzenie w tę przestrzeń funkcji analogicznych, z istniejącymi już w analogicznych miejscach, objętych analogiczną ochroną (MKZu i RDOŚu) takich jak międzypola Fortów IIa, VIIIa oraz IX. W każdym z tych miejsc istnieje zarówno oświetlenie, ławki, kosze na śmieci jak również i utwardzona nawierzchnia spacerowa. W zakresie również i tego miejsca można wiec wprowadzić te funkcje, chociaż wybór rodzaju materiału przy wykonaniu chodnika stanowi rzecz wtórną, do ustlalenia z MKZ oraz RDOŚ. Dodatkowo będąc obecnym na spotkaniu w lutym 2016 roku, zaprzeczam aby były dokonane jakiekolwiek ustalenia z Radą Osiedla Piątkowo. Rada Osiedla oficjalnie nigdy nie wypowiedziała się na ten temat, znane są jedynie prywatne opinie poszczególnych osób, jednakże używanie zwrotu jakoby Rada Osiedla wypowiadała się na ten temat, jest nadużyciem. Uprzejmie proszę o ponowną weryfikację zgłoszenia, wraz ze spotkaniem z przedstawicielami wiodącego wydziału, aby omówić zarówno wniosek, jak i odwołanie i aby móc poddać mieszkańcom pod głosowanie w/w projekt.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Mając na uwadze ochronę wyjatkowo cennego siedliska przyrodniczego, będącego otuliną fortu Va, który objęty jest ochroną prawna Natura 2000 oraz ochroną MKZ - należy zachować jego charakter w postaci zwartych zadrzewień. Wprowadzenie na tym obszarze infrastruktury w postaci wybudowania chodnika, postawienie elementów małej architektury oraz doprowadzenie oświetlenia - całkowicie zmieni charakter obiektu i przyczyni się do częściowego zniszczenia otuliny fortu, gdyż powyższe prace będą wymagały zmniejszenia istniejącej powierzchni porośniętej zielenią. Zgodnie z ustaleniami z Rada Osiedla Piątkowo, które poczyniono w lutym 2016 roku, zalecane jest przeprowadzenie na tym terenie szeroko pojętych prac porządkowych - prace te wykonywana są na bieżąco na zlecenie ZZM. Zakres prac ujęty w obecnym wniosku jest opiniowany negatywnie. Zarząd Zieleni Miejskiej jest w stanie realizować wniosek, zakładający budowę alejki ziemnej oraz dalsze sprzątanie terenu i bieżące porządkowanie zieleni.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 430 200 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 430 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.