Piątkowskie aleje klonowe


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Piątkowskie aleje klonowe
Skrócony opis projektu
Klonowa aleja wzdłuż ul. Szeligowskiego naturalną barierą przed smogiem
Opis projektu

Realizacja projektu polega na zakupie 480 sadzonek gatunku klon pospolity (odmiana Golden Globe) i zasadzeniu ich w odległości co 2 metry pomiędzy ulicą Szeligowskiego a pieszojezdnią. Gatunek ten dobrze filtruje zanieczyszczenia a dodatkowo ma znaczne walory estetyczne.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Tadeusza Szeligowskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Odcinek od ulicy. Opieńskiego do ul Brailla (210 m działka Obręb 53 arkusz 14 działka 258/21), odcinek od ul Brailla do wyjazdu z parkingu przy bloku nr 5 na os Bolesława Śmiałego (350 m działka Obręb 53 arkusz 11 działka 258/75) odcinek od wspomnianego wyjazdu z parkingu do ul. Wiechowicza (działka Obręb 53 arkusz 11 działka 258/75 oraz działka obręb 53 aekusz 10 działka 258/74)
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy osiedli: Stefana Batorego i Bolesława Śmiałego. Rowerzyści i osoby biegające po pieszojezdni wzdłuż ul. Szeligowskiego Z pieszojezdni wzdłuż ul Szeligowskiego o każdej porze roku korzystają rowerzyści i biegacze. Warto stworzyć im warunki do zdrowego uprawiania sportu. Pas drzew powinien także wyciszyć hałas dochodzący z ulicy, oraz poprawić estetykę dzielnicy.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W związku z dość nagromadzeniem codziennym spalin samochodowych wzdłuż ulicy Szeligowskiego zagrażających zdrowiu mieszkańców osiedli Stefana Batorego i Bolesława Śmiałego proponuję stworzyć wzdłuż ul Szeligowskiego naturalną barierę antysmogową w postaci alei drzew.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
480 sadzonek gatunku klon pospolity odmiany Golden Globe 480 x 100 = 48 000 robocizna = 5000 53 000
SUMA: 53 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Przemysław Czechanowski

Adres email

czechanowski@interia.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 9.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Brak możliwości nasadzenia drzew w wąskich pasach o szerokości ok 2,5 m, znajdujących się między jezdnią a ciągiem pieszo rowerowym wzdłuż ul. Szymanowskiego. Należy podkreslić, że sadzenie drzew w pasie drogowym jest utrudnione ze względu na sieci uzbrojenia podziemnego, chodniki oraz wąskie pasy zieleni z jakimi tu mamy do czynienia. W związku z powyższym często się zdarza, że w miejscach, które potencjalnie wyglądają na nadające się do obsadzenia, niestety nie ma możliwości wprowadzenia nowych drzew. W trudnych warunkach miejskich tylko zaostrzone wymagania dotyczące zarówno parametrów materiału roślinnego jak i sposobu wykonania nasadzeń i jej pielęgnacji po posadzeniu, gwarantują przeżycie drzew. Tak wąskie pasy zieleni stwarzają skrajnie niekorzystne warunki dla wzrostu i rozwoju roślin, dlatego ze względu na problemy z późniejszą pielęgnacją i utrzymaniem zieleni nie umieszcza się w takich lokalizacjach nowych nasadzeń.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 53 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.