Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego
Skrócony opis projektu
Wykonanie ogrodzenia od ulicy 28 czerwca 1956 r. oraz wiaty śmietnikowej i toalety
Opis projektu

Od ulicy 28 czerwca 1956 roku należy wykonać ogrodzenie z zieleni na odcinku około 130m, które oddzieli ten teren od ulicy stanowiącej podstawowy układ komunikacyjny miasta Poznania. Odpady powinny być składowane w sposób kontrolowany i wpisujący się w estetykę terenu miejskiego co zapewni wykonanie wiaty śmietnikowej. Na osiedlu brak toalety publicznej, która spełniałaby standardy współczesności. Centrum osiedla to doskonałe miejsce jej budowy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. 28 Czerwca 1956, ul. Kasztanowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Pas drogowy działka nr 36/12 między ulicami Racjonalizatorów a Kasztanową oraz część działki nr 39/8 na wschód od drogi wewnętrznej biegnącej do pawilonu
Potencjalni odbiorcy projektu

Użytkownicy Rynku Dębiec, tj. mieszkańcy Osiedla "Zielony Dębiec", goście oraz kupcy

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na spotkaniu z prezydentem Wudarskim uzgodniono, że Rynek Dębiec wymaga modernizacji. Zainteresowanie tym tematem i jego poparcie (frekwencja i zebrane podpisy) jest tak ogromne, że wykonanie tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego to naturalne wykorzystanie potencjału aktywności społecznej. Poparcie instytucji, jaką jest spółka miasta Poznania (Targowiska sp. z o.o.) dla tego projektu jest kluczowe. Z uwagi na powyższe fakty wniesienie tego projektu uważam za w pełni uzasadnione i ważne dla lokalnej społeczności.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa ogrodzenia 80 000
Wiata śmietnikowa 50 000
Automatyczna toaleta 370 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Mapa Za_acznik nr 1 - mapa.pdf
Zdjęcie Za_acznik nr 2 - zdj_cie.pdf
Rekomendacja Targowiska Spółka z o.o. Za_acznik nr 3 - rekomendacja.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Maria Stasiakiewicz

Adres email

paulas@amu.edu.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni. Wydział Gospodarki Nieruchomościami po kontakcie z Wnioskodawczynią do analizy przyjął działki nr 36/12 (ul. 28 Czerwca 1956) oraz działkę 39/1 (Targowisko). Dlatego też z uwagi na fakt, że projekt ingeruje w nieruchomość, na której zlokalizowane jest Targowisko jednostką, która powinna również zaopiniować projekt jest Biuro Nadzoru Właścicielskiego.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 14.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Gospodarki Komunalnej rekomenduje projekt pozytywnie rekomendując przygotowanie stanowiska odpadowego wyposażonego w pojemniki półpodziemne oraz budowę wnioskowanego szaletu.
  Zespół Obradował w składzie: Robert Górny, Józef Rapior
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 150 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Ratajczak, Krzysztof Kempski, Zuzanna Poprawka, Piotr Mleczak, Krystyna Sasinowska-Sikorska, Anna Bartz-Ciesielska, Anna Zaremba, Marek Wysocki, Lidia Sobczak, Michał Kaniewski.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.