Bo tak -więcej kobiet aktywnych publicznie


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Bo tak -więcej kobiet aktywnych publicznie
Skrócony opis projektu
Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania kobiet w działalność publiczną poprzez kształtowanie kompetencji lokalnych liderek.
Opis projektu

Projekt polega na cyklu 5 spotkań warsztatowych z kobietami chcącymi działać społecznie, publicznie czy charytatywnie. Tematyka warsztatów obejmować będzie wyjście z kobiecej "strefy komfortu" oraz przedstawienie korzyści wynikacjących z faktu uczestnictwa kobiet w życiu publicznym. Projekt przewiduje spotkania prowadzone przez ekspertów, psychologów i trenerów, których zadaniem będzie zarówno dostarczenie wiedzy, jak i przekazanie odpowiednich umiejętności. Będą to 6-godzinne warsztaty obejmujące między innymi taką tematykę jak: sztuka autoprezentacji, szkolenia medialne, rozwój osobisty, radzenie sobie ze stresem, formy aktywności publicznej, finansowe aspekty działalności publicznej, zarządzanie projektami itp. Eksperci będą dopasowani do wyżej nakreślonych obszarów tematycznych. Projekt przewiduje udział osób znanych, z dużym potencjałem medialnym, którzy przyciągną zainteresowanie uczestniczek. Całość zakończy się wspólną konferencją z udziałem zagranicznych gości.


NOTATKA GP 28.07.2017 r.: w porozumieniu z wydziałem opiniującym Wnioskodawca doprecyzował projekt w zakresie opisu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

nie dotyczy

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt ma charakter miękki, będzie się odbywał na terenie miasta Poznania.
Potencjalni odbiorcy projektu

Aktywne kobiety, które działają w biznesie lub sektorze pozarządowym (organizacje kobiece, organizacje przedsiębiorców, liderki lokalne), ale dotychczas mało angażowały się w życie publiczne.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecność kobiet w życiu publicznym wciążź jest deficytowa, traktowana z niewielką uwagą lub lekceważeniem. Kobiety doświadczają nieporównywalnie większych barier dla zaangażowania niż mężczyźni. Równocześnie ich wpływ na życie publiczne jest lepszy: potrafią lepiej współpracować, bardziej się angażować, osiągać lepsze efekty. Projekt ma pomóc kobietom w przezwyciężaniu tych ograniczeń, aktywnie włączając je w życie wspólnoty samorządowej.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Promocja projektu 30 000
Organizacja, poczęstunek i wynajem sal 15 000
Druk materiałów i zaproszeń 5 000
Koordynacja projektu 14 000
Wynagrodzenia dla ekspertów 18 000
Konferencja podsumowująca 18 000
SUMA: 100 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Joanna Schmidt

Adres email

joanna.schmidt@sejm.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie nie dotyczy
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.