Bezpieczna Gołężycka!


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Bezpieczna Gołężycka!
Skrócony opis projektu
Wybudowanie ciagu pieszo-rowerowe wraz z oświetlenie wzdłuż najniebezpieczniejszego ocinka ulicy Gołężyckiej.
Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest wybudowania ciągu pieszo-rowerowego celem maksymalizacji bezpieczeństwa na ulicy Gołężyckiej i usprawnienia ruch pojazdów. Obecnie piesi zmuszeni są korzystać z nieoświetlonego pobocza w rejonie dwóch ostrych zakrętów, co ogranicza ich bezpieczne poruszanie się. Również rowerzyści przemieszczający się w tym rejonie narażeni są na niebezpieczeństwo, gdyż korzystają z jezdni w warunkach ograniczonej widoczności ze strony kierowców. Należy wybudować ciąg pieszo-rowerowy na odcinku 700m oraz oświetlić newralgiczne miejsca by podnieść bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Gołężycka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Rejon niebezpiecznych skrzyżowań i waduktu nad torami.
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy użytkownicy ciągu komunikacyjnego na ulicy Gołężyckiej.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie wzdłuż dwukierunkowej ulicy Gołężyckiej na odcinku od ulicy Iłżańskiej do ulicy Pstrowskiego brakuje ciągu pieszo-rowerowego. Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów jest narażone z uwagi na brak wydzielonego pasa ruchu - sytuacja jest szczególnie groźna z powodu dwóch, blisko położonych 90 stopniowych zakrętów z ograniczoną widocznością oraz przez biegnący nad pobliskimi torami kolejowymi wiadukt. W powyższych warunkach kierowca pojazdu samochodowego wjeżdża na wyniesiony wiadukt mając silnie ograniczoną widoczność. Wprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego spowodowałoby przerzucenie ruchu rowerowego i pieszego poza obręb jezdni samochodowej, zwiększając bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Dodatkowe oświetlenie poprawi widoczność przy pokonywaniu newralgicznych punktów drogi. Ulica Golężycka stanowi alternatywną drogę dojazdu do/z centrum Poznania w czasie opuszczenia szlabanu na przejeździe kolejowym na ulicy Starołęckiej. Powyższa kwestia jest szczególnie istotna z uwagi na fakt, iż w perspektywie najbliższych lat natężenie ruchu na ulicy Gołężyckiej ulegnie wzrostowi (częste zamknięcia przejazdu kolejowego na ulicy Starołęckiej spowodowane uruchomieniem kolei metropolitalnej). NOTATKA GP21/06/2017- projekt przekazano dododatkowejopiniiMPUnaprosbęZDM

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa, ciągu pieszo-rowerowego na na odcinku od ulicy Iłżańskiej do ulicy Pstrowskiego (około 700 m). 390 000
Budowa oświetlenie tj. 5 lamp ulicznych oświetlające dwa ostre zakręty oraz odcinek drogi do wiaduktu nad torami kolejowymi. 50 000
SUMA: 440 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
Proponowany przebieg ciągu Go_ycka.jpg
Stan obecny #1 Go_ycka 1 zakr_t.jpg
Stan obecny #2 Go_ycka widok na 2 zakr_t z 1 zakr_tu.jpg
Stan obecny #3 Go_ycka 2 zakr_t i odcinek przed wiaduktem.jpg
Stan obecny #4 Go_ycka wjazd na wiadukt.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Semko Bayer

Adres email

semko.bayer@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni. Jednocześnie Wydział zwraca uwagę, ze przebieg ulicy Gołężyckiej w terenie, tj. ten, który jest ujęty również w złożonym projekcie jest inny, niż ten, który jest wyznaczony w obowiązującym dla tego terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. NOTATKA GP: 5/07/17 opinia Wydz.Urbanistyki została wydana, przesłano do ZDM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 12.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Opracowywane są koncepcje dla ciągu ulic Obodrzyckiej, Ożarowskiej i Gołężyckiej, z którymi projekt częściowo się zazębia, w związku z tym projekt jest niezgodny z Zasadami PBO18 Rozdział 2/pkt 12/lit.e
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 440 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.