Grunwaldzka Strefa Kultury


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Grunwaldzka Strefa Kultury
Skrócony opis projektu
Cykl koncertów muzycznych i wieczorów filmowych "na powietrzu" - kontynuacja projektu Muzyka nad Grunwaldem
Opis projektu

Grunwaldzka Strefa Kultury to przybliżenie łączących pokolenia wydarzeń kulturalnych Mieszkańcom Grunwaldu. Projekt stanowi próbę odpowiedzi na niedobór oferty kulturalnej na 3 osiedlach, zamieszkanych przez ponad 40 tys. Ludzi. Przewidujemy zorganizowanie 3 koncertów muzyki (łączącej różne style) wykonywanej przez poznańskich (najczęściej) Artystów, oraz 2 wieczory z filmami (każdorazowo po 2 filmy), na które mogą przyjść całe Rodziny. Wydarzenia mają odbywać się w parkach i na placach publicznych, wieczorami, w ciepłej porze roku (od maja do września, także latem). W razie niepogody mogą zostać przeniesione do pomieszczeń. Wstęp będzie wolny. Dla widzów zostaną zapewnione - w zależności od charakteru terenu i wydarzenia - ławki, krzesła bądź leżaki. Chętni będą mogli rozłożyć koce lub karimaty. Przewiduje się drobny poczęstunek i możliwość spotkania z Wykonawcami. Po zakończeniu wydarzeń tereny będą posprzątane. Grunwaldzka Strefa Kultury to połączenie uczestnictwa w kulturze, spaceru w długie, oby ciepłe wieczory, i spotkania ze znajomymi - nie jest ograniczona do konkretnego miejsca, lecz ma przyczynić się do wzbogacenia oferty spędzania czasu w dzielnicy. Wpisuje się w ten sposób w realizację Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Projekt może pomóc wytworzyć lub umocnić więzi międzyludzkie, w tym współpracę Mieszkańców na rzecz środowiska lokalnego. Stanowi także szansę poznania zarówno obiecujących Artystów, także z Poznania, zaczerpnięcia dorobku kultury klasycznej i popularnej. Przez uczestnictwo w koncertach i wieczorach filmowych Mieszkańcy i Goście będą mogli także poznać znajdujące się na terenie Grunwaldu parki, skwery i amfiteatry, w tym nowo powstałe. W ten sposób mogą powstać dalsze inspiracje do spędzania czasu i działań w otwartej przestrzeni, w tym organizacji innych wydarzeń. Nad doborem oferty muzyki i filmów będzie czuwał Impresario - profesjonalny muzyk. Zapraszamy do współpracy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Proponowane miejsca koncertów muzycznych: Park im. Ks. J. Jasińskiego (amfiteatr), Park Jana Heweliusza, skwer przy ul. Ognik 24-36 Miejsce projekcji filmowych: amfiteatr przy Szkole Podstawowej nr 74

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W razie niepogody lub innych okoliczności obecnie nie do przewidzenia wydarzenia mogą być przeniesione do pobliskich sal
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy osiedli: Grunwald Południe, Grunwald Północ, Stary Grunwald, miłośnicy muzyki i filmu lubiący spędzać czas na wolnym powietrzu, wszyscy Mieszkańcy Poznania i Goście

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt Grunwaldzka Strefa Kultury stanowi próbę odpowiedzi na niedobór oferty kulturalnej na 3 osiedlach, zamieszkanych przez ponad 40 tys. Ludzi. GSK jest kontynuacją realizowanego w ramach PBO 2017 projektu "Muzyka nad Grunwaldem" i odpowiedzią na postulaty Mieszkańców. Realizacja przedsięwzięcia jest w zamierzeniu realizacją zapisanych w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ kierunków interwencji: 4.2. Zapewnienie wysokiej jakości lokalnej oferty kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, usług społecznych i oświatowych na osiedlach (działania strategiczne: 2. Wspieranie inicjatyw oddolnych stymulujących budowanie lokalnej oferty, kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej i usług społecznych na osiedlach. 3. Zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej i sportowej na obszarze osiedli) oraz 5.4 Wspieranie działań kulturalnych i sportowych na rzecz rozwoju społecznego (działania strategiczne: 1. Rozbudowa miejskiej oferty spędzania wolnego czasu i organizacji życia społecznego. 2. Dążenie do wzrostu partycypacji w kulturze i sporcie oraz zapewnienie warunków do realizowania ambicji kulturalnych i sportowych). Projekt GSK może przyczynić się do wzrostu popularności dzielnicowych parków oraz nowo powstałych amfiteatrów.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
koncerty: honoraria Artystów, podesty sceniczne, nagłośnienie, ew. backline, krzesełka, koszty porządkowe, obsługa, transport, logistyka: 3 x 10 000 30 000
wieczory filmowe: wynajem projektora, ekranu, odtwarzacz blue-ray lub DCP, nagłośnienie, ew. oprawa muzyczna, leżaki, koszty porządkowe, obsługa, transport: 2 x 10 000 20 000
koszty ZAiKS, licencji i kopii filmowych 6 000
catering i ew. noclegi 2 000
koszty obsługi i promocji projektu 3 000
SUMA: 61 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Oświadczenie o współpracy SP74 (jeśli w systemie nie dodadzą się załączniki, proszę o informację - doślę) o_wiadczenie - zgoda SP74.jpg
Zdjęcie z koncertu edycji AD 2017 zdj_cie z koncertu edycji 2017.JPG
Amfiteatr - scena przy SP 74 WP_20170216_15_26_02_Pro.jpg
Skwer przy ul. Ognik WP_20170323_13_20_15_Pro.jpg
Park im. J. Heweliusza - stan z wiosny 2017 r. Park J Heweliusza WP_20170428_12_26_08_Pro.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Krzysztof Andrzej Rosenkiewicz

Adres email

KRos01@wP.Pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dyrektor Wydziału Kultury Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Marcin Kostaszuk, Anna Fil-Kowanek
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 61 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 61 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rozszerzeniem i kontynuacją poprzedniego projektu - doskonale przyjętego i ocenionego przez mieszkańców.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Grunwald Południe na posiedzeniu zarządu w dniu 4.09.2017.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Ryszard Bąk, Małgorzata Bratek, Ryszard Cegła, Janusz Dobierski, Anna Gajewska, Marek Ignac, Ewa Jerszyńska, Arkadiusz Turkiewicz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Członkowie Rady Osiedla
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.