Program zdalnej opieki nad seniorami


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Program zdalnej opieki nad seniorami
Skrócony opis projektu
Zapewnienie opieki zdalnej dla osób w podeszłym wieku w formie abonamentu na całodobowy monitoring.
Opis projektu

Projekt zakłada wyposażenie 1000 osób - mieszkańców Poznania - w wieku podeszłym w zestawy urządzeń przeznaczonych do zdalnej opieki. Zestaw będzie składał się ze stacji głównej oraz przycisku alarmowego noszonego przez osobę zakwalifikowaną do projektu na nadgarstku bądź w formie zawieszki na szyi. W przypadku uruchomienia przycisku zdalny opiekun kontaktuje się przez stację główną z seniorem, a w razie potrzeby wzywa do domu seniora odpowiednie służby lub informuje o zdarzeniu najbliższych seniora bądź osoby, które sprawują nad nim opiekę. W przypadku seniorów mieszkających w domach z instalacją gazową należałoby - opcjonalnie - wyposażyć mieszkania w czujniki, które dodatkowo zwiększyłyby bezpieczeństwo tych osób.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

brak

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Urządzenia wydawane do użytku domowego na terenie całego miasta.
Potencjalni odbiorcy projektu

Około 25 tys. osób w wieku 80+ oraz osoby w wieku 65+, które są niesamodzielne, samotne, z niepełnosprawnością ruchową.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Co roku wiele osób starszych ulega w domu wypadkom w wyniku, których zostają poważnie poszkodowani. Często są zmuszeni do oczekiwania na pomoc do czasu, aż ktoś ich odwiedzi lub usłyszy. Proponowany system pozwoli wyeliminować tego rodzaju zdarzenia, bowiem przycisk noszony przez seniora na nadgarstku lub szyi pozwoli im na wezwanie pomocy w każdej chwili i miejscu. W razie potrzeby pomoc nadejdzie szybko, co pozwoli uniknąć wielu tragedii bądź poważnych uszczerbków na zdrowiu, ale jednocześnie zapewni seniorom większe poczucie bezpieczeństwa. Program zdalnej opieki nad seniorami wpisuje się także w dotychczasową politykę Miasta Poznania, które od lipca 2016 roku ma status miasta przyjaznego starzeniu się, a jednocześnie podejmuje wiele inicjatyw z myślą o seniorach. Proponowany projekt może stanowić zatem uzupełnienie dotychczasowej oferty, którą miasto kieruje do osób starszych. Jednocześnie projekt - z uwagi na innowacyjne rozwiązanie - będzie promował Poznań jako miasto, które wprowadza nowoczesne rozwiązania z myślą o mieszkańcach.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Abonament roczny dla 1000 osób wraz z udostępnieniem odpowiednich urządzeń 840 000
Obsługa administracyjna przydzielania urządzeń (organizacja szkoleń, przygotowanie instrukcji działania systemu) 10 000
SUMA: 850 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
List popierający od Miejskiej Rady Seniorów Za_cznik nr 1.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Marek Ruciński

Adres email

marek.rucinski@nowoczesna.org

Telefon

516794228

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wpisuje się w potrzeby osób w wieku podeszłym, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i chroni przed utratą zdrowia i życia. Teleopieka stanowi idealne dopełnienie systemu wsparcia dla osób chcących zachować samodzielność w życiu, ale ich stan zdrowia wymaga monitorowania przez inne osoby i służby medyczne. Projekt ma na celu dostarczenie i upowszechnienie usługi pt. "teleopieka", która ma być dostępna w ramach PBO do 31 grudnia 2018 r. Dostępność usługi może przyczynić się do opóźnienia wystąpienia konieczności zapewnienia opieki osoby drugiej, opiekunki domowej i pobytu w domu pomocy społecznej. W świetle powyższych ustaleń projekt uzyskał pozytywną rekomendację.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska - Dyrektor WZiSS Dorota Potejko - Zastępca Dyrektora WZiSS Alicja Szcześniak - kierownik Oddziału Wsparcia Społecznego WZiSS konsultacje: Wojciech Bauer- Dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych Izabela Synoradzka - Zastępca Dyrektora MOPR Agnieszka Ignasiak - D.M. MOPR
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 850 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 850 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.