Przyroda w mieście


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Przyroda w mieście
Skrócony opis projektu
Cykl wydarzeń (zajęć, warsztatów, wycieczek) o tematyce przyrodniczej
Opis projektu

Projekt zakłada organizację cyklu różnych wydarzeń (zajęć, warsztatów, wycieczek) o tematyce przyrodniczej dla różnych grup odbiorców. Wydarzenia będą się odbywać regularnie przez cały rok, głównie w plenerze (np. Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Park Sołacki, okolice Jeziora Rusałka). Proponuje się również poprowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej w zainteresowanych przedszkolach, szkołach i innych placówkach. Szczegółowe tematy spotkań będą konsultowane z zainteresowanymi (przykłady to: "Jak się zabezpieczyć przed kleszczami", "Dlaczego leśnicy wycinają drzewa?", "Zwierzęta i ptaki w Poznaniu", "Mamy z dziećmi w chustach poznają Ogród Dendrologiczny", "Magia drzew, czyli relaks w parku", i inne). Projekt umożliwi ciekawe i inspirujące wykorzystanie czasu wolnego, szczególnie osobom, które nie dysponują wystarczającym budżetem na rozrywki. Dzieciom zapewni aktywne spędzenie czasu i edukację ekologiczną.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Wojska Polskiego i okolice (Jezioro Rusałka, Park Sołacki, Ogród Dendrologiczny, itd.)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Proponuje się również zajęcia w placówkach oświatowych (według zgłoszeń).
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, młodych mam, osób starszych

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkanie w dużym mieście osłabia siłą rzeczy kontakt z naturą, dlatego często niewiele o niej wiemy, a nawet boimy się naturalnych zjawisk, zwierząt. Unikamy kontaktów z przyrodą na rzecz np. spędzania czasu w centrach handlowych. Nasz brak wiedzy może być szkodliwy dla środowiska (unikanie ekologicznych zachowań), ale też dla nas samych. Kontakt z przyrodą uspokaja, regeneruje, wycisza. Projekt ma stworzyć możliwości kontaktu z naturą i zdobycia podstawowej wiedzy przyrodniczej wszystkim zainteresowanym. Jego skutkiem będzie podniesienie świadomości ekologicznej.

Notatka GP 17.07.2017 r.: zgodnie z sugestią Wnioskodawcy z projektu usunięto zapisy dotyczące wykonawcy projektu. Zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 6 „Realizacja projektów" pkt. 3 w brzmieniu „Wybór wykonawcy projektu jest dokonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami". Oznacza to, że wnioskodawca nie może wskazywać we wniosku wykonawcy projektu, ale w przypadku, gdy projekt zostanie wybrany w głosowaniu powszechnym przez mieszkańców, wybór wykonawcy projektu zostanie dokonany przez miasto Poznań.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Prowadzenie zajęć, organizacja wydarzeń, materiały 42 000
Promocja i PR 9 000
Koordynacja, księgowość 16 000
SUMA: 67 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zgoda Katedry Katedra _owiectwa i Ochrony Lasu.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Anna Wawrzyniak-Strzelińska

Adres email

stowarzyszenie@dbamyomamy.org.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Ochrony Środowiska uprzejmie dziękuje za złożenie projektu w Poznańskim Budżecie Obywatelskim - 2018 pt. „Przyroda w mieście”. Wydział Ochrony Środowiska popiera działania na rzecz zwiększania szeroko rozumianej edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Poznania. Jednak przedstawiony projekt nie może być pozytywnie rekomendowany z uwagi na fakt, iż proponowane zadanie jest ujmowane w budżecie Miasta Poznania corocznie (również planuje się, że edukacja ekologiczna będzie prowadzona w kolejnych latach). Wydział Ochrony Środowiska corocznie ogłasza konkurs ofert w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadań w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Każdego roku organizacje pozarządowe realizują zadania związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną takie jak warsztaty z zakresu ochrony przyrody, konkursy przyrodnicze, prelekcje, zajęcia edukacyjne w plenerze, pikniki i wydarzenia pokrywające się z tematyką zawartą w złożonym projekcie. W związku z powyższym projekt jest rekomendowany negatywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Szczepanowski, Katarzyna Gajda
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 67 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.