Renowacja Alei Wielkopolskiej


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Renowacja Alei Wielkopolskiej
Skrócony opis projektu
Celem projektu jest renowacja zabytkowej Alei Wielkopolskiej i nowe ławki w Parku Sołackim
Opis projektu

W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące działania 1. Naprawa nawierzchni ścieżki pieszej poprzez nałożenie odpowiednio wyprofilowanej warstwy z kruszywa, remont chodnika przy skrzyżowaniu z ulicą Pułaskiego i ul. Klin 2. Wykonanie projektu i wdrożenie wieloletniego programu ochrony i pielęgnacji kasztanowców wraz z dosadzeniem brakujących drzew. 3. Postawienie nowych stylizowanych ławek i koszy na śmieci, postawienie nowego stylizowanego słupa ogłoszeniowego przy ulicy Pułaskiego. 4. Postawienie nowych ławek w Parku Sołackim.


NOTATKA GP 24.07.2017 r.: wydział opiniujący wspólnie z Wnioskodawcą zadecydował o zmianie kosztorysu projektu oraz o jego modyfikacji. Zarząd Zieleni Miejskiej przeprowadził kalkulację kosztów rewitalizacji nawierzchni Alei Wielkopolskiej z założeniem użycia tańszej technologii, niż pierwotnie była zakładana przez ZZM. W tym wariancie zmieścimy się w kwocie projektu rejonowego. Niestety obawiamy się, że może zabraknąć pieniędzy na inne elementy wniosku, dlatego też zaproponowano następujący kosztorys: - Nowa, wyprofilowana nawierzchnia ścieżki spacerowej z kruszywa z nowym obrzeżem – 495 000 zł - Tablica informacyjna PBO – 5 000 zł Tytuł zadania: „Renowacja Alei Wielkopolskiej”

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Aleja Wielkopolska i Park Sołacki

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Aleja Wielkopolska - na długości obsadzonej kasztanowcami, Park Sołacki (ławki)
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Poznania, odwiedzający Park Sołacki, Golęcin, Jezioro Rusałka i dalej Strzeszyn, Kiekrz oraz mieszkańcy Sołacza i Strzeszyna dojeżdżający rowerami do Centrum.

Uzasadnienie dla realizacji projektu
 1. Zły stan ścieżki i "małej architektury" w Alei Wielkopolskiej. Kałuże tworzą się po każdym deszczu w miejscach zapadniętej nawierzchni ścieżki, zmuszając użytkowników do ich omijania poprzez trawnik - patrz załącznik.
 2. Potrzeba lepszej ochrony kasztanowców.
 3. Część ławek Parku Sołackim wymaga wymiany na nowe. Są miejsca gdzie ławek zawsze brakowało - na przykład dla ułatwienia korzystania z Koncertów Sołackich (corocznie lipiec i sierpień, wstęp wolny) - patrz załącznik.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Nowa, wyprofilowana nawierzchnia ścieżki spacerowej z kruszywa z nowym obrzeżem 495 000
Tablica informacyjna PBO 5 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Słuchacze Koncertów Sołackich koncert.jpg
ścieżka w Alei Wielkopolskiej sciezka.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Krzysztof Piechocki

Adres email

k.piechocki.solacz@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 5.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 495 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 25 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Sołacz upoważniła Zarząd Osiedla do zaopiniowania projektów ( uchwała nr XXXIX/153/VII/2017 z dnia 5 września 2017 roku) Zarząd obradował w składzie: Paweł Szwaczkowski i Bogumiła Rosińska. (została podjęta uchwała opiniująca o numerze 8/VII/2017 w dniu 7 września 2017)
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.