Kwietne łąki Poznania


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Kwietne łąki Poznania
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada utworzenie kwietnych łąk w Poznaniu
Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie dzikich łąk na terenie Poznania. Łąki mogą powstać na terenach niezagospodarowanych takich jak np. skarpy PeSTki, wały przeciwpowodziowe nad Wartą lub/i parkach miejskich- Park Sołacki, Cytadela czy Park Tysiąclecia.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie "wysp" bioróżnorodności poprzez wysianie nasion rodzimych roślin łąkowych i murawowych oraz rzadsze koszenie tego terenu (1-2 koszenie w roku). Efektem stworzenia takich kwietnych "wysp" pośród zieleni trawników będzie niewątpliwie zwiększenie ich walorów estetycznych, ale głównym zamierzeniem jest stworzenie miejsc schronienia, odpoczynku, rozmnażania i żerowania dla wielu grup zwierząt. Takie enklawy staną się miejscem życia niezliczonych gatunków owadów, w tym kolorowych motyli i owadów zapylających a także ptaków i ssaków szukających tam pokarmu i schronienia.

Przy każdej łące planowane jest ustawienie tablicy edukacyjnej, na której znajdą się informacje nt. roli jaką spełniają w przyrodzie owady zapylające i w jaki sposób możemy o nie dbać. W założeniu projektu jest także umieszczenie przy każdej łące tzw. hoteli dla owadów zapylających.


NOTATKA GP 27.07.2017 r. - ZDM w porozumieniu z Wnioskodawcą ustalił realizację zadania w dwóch następujących lokalizacjach: w pasie pobocza na ul. Leśnych Skrzatów oraz w pasie rozdziału ul. Grochowskiej. Jednocześnie ZDM zwrócił uwagę na fakt, że założenie łąki nie polega jedynie na wysianiu. Wymaga przygotowania projektu, specjalistycznego dobrania mieszanki roślin na konkretne stanowisko i przygotowanie odpowiedniego podłoża roślinności. Koszt założenia każdej z tych łąk to około 190 tys. Do tego należy doliczyć koszt tablic edukacyjnych wspomnianych w projekcie.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

w pasie pobocza na ul. Leśnych Skrzatów; w pasie rozdziału ul. Grochowskiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Poznania

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Postępująca urbanizacja miast i zagospodarowywanie nieużytków na parki z "przystrzyżoną trawą" sprawiają, że coraz mniej jest miejsca dla dziko żyjących roślin i zwierząt. Coraz bardziej popularne w Polsce a obecne już od kilkunastu lat w Europie Zachodniej jest tworzenie enklaw "dzikiej" roślinności, która jest w stanie wydać nasiona i stanowi miejsce żerowania i schronienia dla wielu grup zwierząt. Tworzenie "dzikich łąk" jest dobrym zaczątkiem wielu inicjatyw (np. społecznych ogrodów czy pasiek) współtworzących miejską przestrzeń. Jest to także doskonałe miejsce do przeprowadzania wszelkiego rodzaju zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które często nie zdają sobie sprawy z istnienia "Mikrokosmosu" oraz jego roli w życiu człowieka.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt założenia każdej z łąk to około 190 tys, łaki w dwóch lokalizacjach 380 000
Koszt tablic informacyjnych oraz hoteli dla owadów (1000 zł/łąka) 13 000
SUMA: 393 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie Kwietne łąki Poznania Kwietne _ki Poznania.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Samuel Odrzykoski

Adres email

samuel.odrzykoski@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 393 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 450 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.