Rowerowy pakiet: Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Rowerowy pakiet: Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Skrócony opis projektu
Budowa drogi rowerowej przez Park Sołacki nad Rusałkę; wygodniej rowerem przez Dąbrowskiego
Opis projektu

1) Budowa wygodnej drogi rowerowej przez Park Sołacki (ok. 900m), umożliwiającej dojazd w kierunku Rusałki. Preferowana po południowej stronie Parku.

2) Stworzenie warunków do bezpiecznej, wygodnej podróży rowerem po ul. Dąbrowskiego, poprzez:

 • utworzenie brakującego odcinka trasy rowerowej w południowej stronie Dąbrowskiego od torów tramwajowych do stacji roweru miejskiego
 • dopuszczenie ruchu rowerowego w południowej części ul. Dąbrowskiego od Polskiej do Narewskiej poprzez likwidację bariery energochłonnej lub zwężenia dwupasmowej Dąbrowskiego celem zagospodarowania miejsca dla bezpiecznego pola dla pieszych i rowerzystów. W miejscu tym i tak następuje zwężenie, a obserwacje wskazują, że ruch odbywa się zazwyczaj jednym pasem.

notatka GP 5.07.17: po konsultacji z ZDM wnioskodawca zgodził się, aby zmodyfikować zapis dot. ul. Dąbrowskiego na:

 • stworzenie warunków do legalnego dojazdu rowerem na ul. Dąbrowskiego przy pętli Ogrody do stacji roweru miejskiego, z jednoczesną likwidacją barier na przejeżdzie przez torowisko, lub alternatywnie, jeśli wystarczy środków, budowa brakującego odcinka drogi dla rowerów
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dąbrowskiego, Park Sołacki

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dąbrowskiego w odcinku na wysokości pl. Waryńskiego oraz od Polskiej do Narewskiej oraz wzdłuż Parku Sołackiego
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy poruszający się rowerem z zachodnich części miasta do centrum (ruch dom-praca/szkoła) oraz z centrum i z okolic projektu do punktów rekreacyjnych (Rusałka, Kiekrz, Botanik, Sołacz)

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Istnieje potrzeba stworzenia warunków do bezpiecznej jazdy rowerem wzdłuż ul. Dąbrowskiego. To bardzo ważna trasa wjazdowa do miasta, z której korzysta wielu mieszkańców położonych wzdłuż niej dzielnic. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, zapewniony zostanie spójny przejazd.

Konieczne jest też umożliwienie bezpiecznego poruszania się rowerem przez Park Sołacki. Obecnie można wybrać betonową drogę pieszo-rowerową w północnej części parku, będącą równocześnie główną osią transferu pieszych (ryzyko “zakorkowania”), bądź południową, która to jednak poza wyznaczeniem jest tworem wirtualnym, wydeptaną ścieżką, często traktowaną jako trasa biegowo-spacerowa, czy nawet parking, poszatkowaną kałużami kilka dni po opadach.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt: 60.000 zł Wykonanie: 440.000 zł 500 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 40 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Mateusz Rędzioch

Adres email

mateopoznan@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 9.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 40 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zdaniem Rady Osiedla ww. projekt charakteryzuje się dużym stopniem ogólności i braku informacji o szczegółowym wytyczeniu opisywanych w projekcie ścieżek rowerowych. Opisywany w projekcie projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż pętli tramwajowej przy pl. Waryńskiego ma zostać (według otrzymanych deklaracji) w przyszłości wybudowany ze środków miejskich. Wątpliwości Radnych budziła także kwota przeznaczona na realizację ww. projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Projekt został oceniony przez Radę Osiedla w składzie 12 osobowym.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Sołacz upoważniła Zarząd Osiedla do zaopiniowania projektów ( uchwała nr XXXIX/153/VII/2017 z dnia 5 września 2017 roku) Zarząd obradował w składzie: Paweł Szwaczkowski i Bogumiła Rosińska. (została podjęta uchwała opiniująca o numerze 8/VII/2017 w dniu 7 września 2017)
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.